Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kursvård – i strid med aktiemarknadens informationsreglering och i gränslandet till marknadsmissbruk?

Petersson, Fanny LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
En viktig förutsättning för en fungerande aktiemarknad består i att handeln sker med öppen, omedelbar och lika information. På aktiemarknaden är värdet av ny information stort. Detta eftersom information förändrar efterfrågan på aktier, vilket i sin tur påverkar aktiernas prissättning. Att bolag säkerställer att information tillkommer samtliga intressenter på aktiemarknaden samtidigt är därför av vikt. Företagsledningar har ur en ekonomisk synvinkel samt av karriärmässiga skäl intresse av en högre aktiekurs. De kan av denna anledning vidta aktiviteter och åtgärder som har till syfte att höja eller upprätthålla bolagets aktiekurs, i uppsatsen kallat kursvård. Kursvård sker exempelvis genom optimistiska mediala uttalanden från en vd eller... (More)
En viktig förutsättning för en fungerande aktiemarknad består i att handeln sker med öppen, omedelbar och lika information. På aktiemarknaden är värdet av ny information stort. Detta eftersom information förändrar efterfrågan på aktier, vilket i sin tur påverkar aktiernas prissättning. Att bolag säkerställer att information tillkommer samtliga intressenter på aktiemarknaden samtidigt är därför av vikt. Företagsledningar har ur en ekonomisk synvinkel samt av karriärmässiga skäl intresse av en högre aktiekurs. De kan av denna anledning vidta aktiviteter och åtgärder som har till syfte att höja eller upprätthålla bolagets aktiekurs, i uppsatsen kallat kursvård. Kursvård sker exempelvis genom optimistiska mediala uttalanden från en vd eller genom att utvalda grupper får ”specialinformation” vid analytikerkonferenser. Kursvård är därför, ur en samhällssynpunkt, inte ett önskvärt beteende och kan bl.a. skada förtroendet för aktiemarknaden. Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning företagsledningar får ägna sig åt kursvård, varför de gör det samt hur det påverkar marknaden. Vidare kommer NASDAQ OMX Stockholms, Stockholmsbörsens disciplinnämnds och Finansinspektionens arbete gentemot kursvård att granskas. Syftet med uppsatsen är även att utreda om regleringen är ändamålsenlig. Kursvård regleras i huvudsak av informations- och marknadsmissbruksreglerna på aktiemarknaden. Dessa har sitt ursprung i EU-direktiv och området styrs även i stor utsträckning genom Stockholmsbörsens självreglering. Reglerna innebär i huvudsak att kurspåverkande information ska offentliggöras, att insiderinformation inte får nyttjas och att marknaden inte får vilseledas. I många fall som granskats kan företagsledningen anses ha gått utanför regleringen. Av medias rapportering framgår att Disciplinnämnden, trots detta, i få fall reagerat. Uppsatsen visar att kursvård, med bakgrund av regleringen på aktiemarknaden, som huvudregel inte är tillåtet. Då ett bolags aktiekurs kan fastslås som undervärderad är detta emellertid förenligt med reglerna. Kursvård kan även vidtas inom en ”frizon” där information inte uppnår gränsen som kurspåverkande eller insiderinformation. Förfarandet får dock inte strida mot reglerna om otillbörlig marknadspåverkan och därmed exempelvis inte vara vilseledande. Dagens reglering är i huvudsak ändamålsenlig men tillämpas inte korrekt. Stockholmbörsen har en medgivande syn till kursvård och tillämpar inte regelverket tillräckligt strikt. Fler regelöverträdelser borde även gå till Disciplinnämnden. Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten har samtidigt ett centralt ansvar och bör agera om inte Stockholmsbörsen gör det. (Less)
Abstract
It is essential for a working and functioning stock market that trade is done transparently and with accurate and equally information. The value of information on the stock market is significant, since investors trade on such information, and therefore, it can affect the demand and move the share price. A publicly listed company should therefore ensure that market participants have coincident access to new information. Top management however, in a career and financial point of view, has an interest in a higher share price. Management may, therefore, take actions intended to increase or maintain the company's share price, in this thesis referred to as “stock price oriented management”. Stock price oriented management could, for example, be... (More)
It is essential for a working and functioning stock market that trade is done transparently and with accurate and equally information. The value of information on the stock market is significant, since investors trade on such information, and therefore, it can affect the demand and move the share price. A publicly listed company should therefore ensure that market participants have coincident access to new information. Top management however, in a career and financial point of view, has an interest in a higher share price. Management may, therefore, take actions intended to increase or maintain the company's share price, in this thesis referred to as “stock price oriented management”. Stock price oriented management could, for example, be performed through optimistic statements from the CEO to media, or through analyst conferences where “selected groups” receive special information. From society's point of view, stock price oriented management is therefore not a desirable behaviour and may damage the confidence and even interrupt the integrity of the stock market. The purpose of this thesis is to examine to what extent top managers behaviour may be engaged in stock price oriented management and how their intention affects the market. Furthermore, the efforts of NASDAQ OMX Stockholm, the Disciplinary Committee and the Financial Supervisory Authority, towards stock price oriented management will be examined. The purpose is also to analyse if existing regulations are adequate. Stock price oriented management is primarily regulated through the Information and Market Abuse regulation. The regulations have its origin from EU-directives and the area is to a large extent controlled by the NASDAQ OMX Stockholm’s self-regulation. The law essentially states that price sensitive information should be made public, inside information should not be used, and the market should not be misled. In past cases, that have been reviewed, it may be claimed that management has violated the regulation. Nevertheless, regardless of medias attention, the Disciplinary Committee has only taken action in few cases. This thesis demonstrates that stock price oriented management, in the light of the regulation of the stock market as a general principle, is not allowed. However, if a share price genuinely can be argued as undervalued, such behaviour does not breach the regulation. Stock price oriented management may also be used within a “free zone” where the information does not reach the limit of price sensitive or as insider information. This should, however, not conflict with the rules of market manipulation and cannot, inter alia, be misleading. Today’s regulation is generally appropriate. However, NASDAQ OMX Stockholm has a consent approach to stock price oriented management and does not apply the regulation adequately. One can also argue that numerous other cases should have been brought in front of the Disciplinary Committee. The Financial Supervisory and the Swedish Economic Crime Authority has also a central responsibility and should take action if NASDAQ OMX Stockholm does not. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Fanny LU
supervisor
organization
alternative title
Stock price oriented management - in violation of the information and the market abuse rules of the stock market
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
finansrätt, civilrätt, förmögenhetsrätt, aktiemarknadsrätt, börsrätt, kursvård
language
Swedish
id
5435938
date added to LUP
2015-09-16 15:56:29
date last changed
2020-06-11 08:05:27
@misc{5435938,
 abstract   = {It is essential for a working and functioning stock market that trade is done transparently and with accurate and equally information. The value of information on the stock market is significant, since investors trade on such information, and therefore, it can affect the demand and move the share price. A publicly listed company should therefore ensure that market participants have coincident access to new information. Top management however, in a career and financial point of view, has an interest in a higher share price. Management may, therefore, take actions intended to increase or maintain the company's share price, in this thesis referred to as “stock price oriented management”. Stock price oriented management could, for example, be performed through optimistic statements from the CEO to media, or through analyst conferences where “selected groups” receive special information. From society's point of view, stock price oriented management is therefore not a desirable behaviour and may damage the confidence and even interrupt the integrity of the stock market. The purpose of this thesis is to examine to what extent top managers behaviour may be engaged in stock price oriented management and how their intention affects the market. Furthermore, the efforts of NASDAQ OMX Stockholm, the Disciplinary Committee and the Financial Supervisory Authority, towards stock price oriented management will be examined. The purpose is also to analyse if existing regulations are adequate. Stock price oriented management is primarily regulated through the Information and Market Abuse regulation. The regulations have its origin from EU-directives and the area is to a large extent controlled by the NASDAQ OMX Stockholm’s self-regulation. The law essentially states that price sensitive information should be made public, inside information should not be used, and the market should not be misled. In past cases, that have been reviewed, it may be claimed that management has violated the regulation. Nevertheless, regardless of medias attention, the Disciplinary Committee has only taken action in few cases. This thesis demonstrates that stock price oriented management, in the light of the regulation of the stock market as a general principle, is not allowed. However, if a share price genuinely can be argued as undervalued, such behaviour does not breach the regulation. Stock price oriented management may also be used within a “free zone” where the information does not reach the limit of price sensitive or as insider information. This should, however, not conflict with the rules of market manipulation and cannot, inter alia, be misleading. Today’s regulation is generally appropriate. However, NASDAQ OMX Stockholm has a consent approach to stock price oriented management and does not apply the regulation adequately. One can also argue that numerous other cases should have been brought in front of the Disciplinary Committee. The Financial Supervisory and the Swedish Economic Crime Authority has also a central responsibility and should take action if NASDAQ OMX Stockholm does not.},
 author    = {Petersson, Fanny},
 keyword   = {finansrätt,civilrätt,förmögenhetsrätt,aktiemarknadsrätt,börsrätt,kursvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kursvård – i strid med aktiemarknadens informationsreglering och i gränslandet till marknadsmissbruk?},
 year     = {2015},
}