Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hantering av energi- och fuktfrågor hos Sveriges kommuner

Gullin, Pia LU (2015) In TVIT-5049 VBF820 20102
Division of Building Physics
Division of Building Services
Abstract (Swedish)
Problemställning:
Idag utgör byggnader 40 % av den Europeiska unionens sammanlagda energianvändning. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU antogs den 19 maj 2010, vilket verkar för att öka användningen av förnybara energikällor och samtidigt minska energianvändningen. Direktivet beskriver att medlems-staterna ska ta ansvar för att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast utgången av 2020. Byggnader, som ägs och används av offentliga myndigheter, ska redan från utgången av 2018 byggas som nära-nollenergibyggnader. Även vid renovering, ska befintliga byggnader byggas om så att byggnaden eller den ändrade byggnadsdelen uppfyller de minimikrav som ställs i samband med energiprestanda. Förändringar på befintliga... (More)
Problemställning:
Idag utgör byggnader 40 % av den Europeiska unionens sammanlagda energianvändning. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU antogs den 19 maj 2010, vilket verkar för att öka användningen av förnybara energikällor och samtidigt minska energianvändningen. Direktivet beskriver att medlems-staterna ska ta ansvar för att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast utgången av 2020. Byggnader, som ägs och används av offentliga myndigheter, ska redan från utgången av 2018 byggas som nära-nollenergibyggnader. Även vid renovering, ska befintliga byggnader byggas om så att byggnaden eller den ändrade byggnadsdelen uppfyller de minimikrav som ställs i samband med energiprestanda. Förändringar på befintliga byggnader ska ske där det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart. Enligt 2010/31/EU ska de sammanlagda utsläppen av växthusgaser minskas med minst 20 % fram till och med 2020, vid jämförelse med 1990 års nivåer. Kraven i direktivet ska ses som minimikrav, vilket innebär att ingen medlemsstat ska hindras från att införa strängare åtgärder för att nå målet. För att följa 2010/31/EU krävs ett ökat engagemang från alla inblandade aktörer, exempelvis politiker, myndigheter och projektörer.

Syfte och mål:
Syftet med rapporten är att sammanställa hanteringen av energi- och fuktfrågor vid ny- och ombyggnation inom Sveriges kommuner och landsting. Som medlemsstat i EU ska Sverige arbeta för att uppnå kraven angående nära-nollenergibyggnader senast utgången av 2020, enligt direktiv 2010/31/EU. Examensarbetet undersöker om det finns kommuner, som redan nu har påbörjat arbetet för att kunna uppnå detta, exempelvis genom skärpta krav på energi, fukt, ventilation och inomhusmiljö gentemot Boverkets byggregler.

Metod:
För att kunna kartlägga hanteringen av energi- och fuktfrågor inom Sveriges kommuner och landsting, har en webbaserad enkätunder-sökning genomförts. Enkäten togs fram i två utföranden, en för Sveriges kommuner och en för landets landsting. Enkäten skickades sedan till de 290 kommunerna samt till Sveriges 18 landsting och två regioner och behandlade områdena energi, fukt, inomhusmiljö och obligatorisk ventilationskontroll. Svarstiden för enkäten sattes till en månad.

Slutsatser och diskussion:
Av Sveriges kommuner var det 14 % som valde att besvara enkätundersökningen, medan svarsdeltagandet för landstingen och regionerna uppgick till 25 %. Förutom dessa, förekom det dessutom tre stycken kommuner, som valde att skicka generella svar för hur deras arbete angående energi och fukt genomfördes. Dessa kommuner; Järfälla, Grums och Upplands-Bro, har dock inte räknats med i andelen besvarande kommuner. 80 % av landstingen samt 10 % av kommunerna säger sig ställa strängare krav än BBR vad gäller energianvändning i byggnader, men främst är det för villor som högre krav ställs. 25 % av kommunerna anger att de planerar att ställa strängare krav i framtiden. Dock har det under arbetets gång framkommit att kommuner sedan januari 2015, inte får ställa högre krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. En del kommuner besvarade enkäten med kommentarer om detta redan 2011. Boverket har hjälpt till att vidareutveckla detta, genom att konstatera att det kan bli fråga om en civilrättslig process mellan kommunen och byggherre, vid de tillfällen då kommunen inte är byggherre. Då kommunen agerar byggherre är det dock möjligt för dem att ställa egna krav på byggnadstekniska egenskaper, enligt 8 kap 4a § i Plan- och Bygglagen. 35 % av Sveriges kommuner samt 80 % av landstingen anger att de ställer särskilda krav med anledning av risk för fuktskador och att dessa krav formulerats på samma sätt som vid energihanteringen. När det gäller kraven på inomhusmiljö och dess jämförelse med BBR:s krav, visar det sig att ungefär 10 % av kommunerna och 60 % av landstingen ställer strängare krav. Kraven gäller främst bullernivå, temperatur och luftflöden. Hanteringen av obligatorisk ventilationskontroll verkar vara ett väl förankrat område inom både Sveriges kommuner och landsting. Nästan 75 % av de besvarande kommunerna samt alla besvarande landstingen anger att OVK följs upp. Flera kommuner anser dock att Boverkets nationella energi-deklarationsregister, som togs i bruk 2008, behöver förbättras och utvecklas för att de ska ha verklig nytta av det. En hel del kritik riktas mot dess användarvänlighet. (Less)
Abstract
Question:
Today, buildings are responsible for 40 % of the total energy consumption in the Union. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and Council was adopted May 19th of 2010 whose purpose is to increase the usage of energy from renewable sources and to reduce energy consumption. Article 9 states that by December 31st of 2020, all new buildings are supposed to be nearly zero-energy buildings and after December 31st of 2018, new buildings that are owned by public authorities will be nearly zero-energy buildings. Even existing buildings that are being renovated, should meet the demands of nearly zero-energy consumption. All upgrades in energy performances should be made where it is technically, functionally and economically... (More)
Question:
Today, buildings are responsible for 40 % of the total energy consumption in the Union. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and Council was adopted May 19th of 2010 whose purpose is to increase the usage of energy from renewable sources and to reduce energy consumption. Article 9 states that by December 31st of 2020, all new buildings are supposed to be nearly zero-energy buildings and after December 31st of 2018, new buildings that are owned by public authorities will be nearly zero-energy buildings. Even existing buildings that are being renovated, should meet the demands of nearly zero-energy consumption. All upgrades in energy performances should be made where it is technically, functionally and economically possible. One of the goals is to reduce greenhouse gas emissions by at least 20 % below the levels of 1990 and also keep the global temperature from getting above 2°C. The demands listed in 2010/31/EU should be considered as guidelines and none of the Member States shall be prevented from setting higher standards to reach the goal.

Purpose:
The purpose with the master thesis is to gather information about the management of energy and moisture for construction and redevelopment in Sweden’s municipalities and county councils. As a Member State of the EU, Sweden is meant to meet the demands about nearly zero-energy buildings till the end of 2020. This thesis will examine what effort, if any, that has already been done by the Swedish municipalities and county councils. Is there any authority which sets more severe requirements than Boverket on energy, moisture, ventilation and/or indoor environments?

Method:
In order to identify the management of energy and moisture issues in construction of Sweden’s municipalities and county councils, a web survey was conducted. The survey had a deadline of one month and was sent to all 290 municipalities and also Sweden’s 18 county councils and two regions. The questionnaire requested answers in fields of energy, moisture, indoor environment and obligatory ventilation control (OVK).

Conclusions:
14 % of Sweden’s municipalities and 25 % of the county councils and regions chose to participate in the web survey. In addition to these, three municipalities sent a general response regarding their management of energy and moisture for construction and redevelopment, although Järfälla, Grums and Upplands-Bro are not included in the participation of 14 %. 80 % of the county councils and 10 % of the municipalities says that they have introduced more strict requirements than BBR when it comes to the use of energy. Almost 25 % of the municipalities are planning on setting more stringent requirements in the future. Since January 1st of 2015, municipalities are not allowed the set more stringent requirements when it comes to technical properties of structures. Some of the municipalities mentioned this in 2011, when they answered the survey. This information has also been further developed by Boverket, which has established that a civil law process is possible between the municipality and the commissioner of the building project, if the municipality itself is not the future owner of the building. According to chapter 8 § 4a in Plan- och Bygglagen, it is possible for the municipality to set more strict requirements when the municipality is the commissioner of the building project. 35 % of Sweden’s municipalities and 80 % of the county councils admits that they have introduced special demands when considering the risk of damages caused by damp. These requirements are similar to those set for energy management. When comparing the requirements for indoor environment with the ones set by BBR, it seems like approximately 10 % of the municipalities and 60 % of the county councils actually sets more stringent demands. The requirements are foremost regarding noise, temperature and air flow. The management of obligatory ventilation control seems to be a well working subject within both Sweden’s municipalities and county councils. Almost 75 % of the submitted answers from municipalities and all submitted answers from the county councils says they have follow ups on OVK’s. Many municipalities consider that Boverket’s national register of energy declaration, which was beginning to be used in 2008, needs improvement and development before it can be of any real usage to them. The criticism is mostly directed toward the lack of user friendly arrangements. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Att bygga energisnålt är inte längre bara en kostnadsfråga, utan även ett krav inför framtiden.

Nära-nollenergibyggnader, energideklaration, fuktdimensionering och inomhusmiljö. Begreppen duggar tätt i dagens samhälle vid både ny- och ombyggnationer. Krav ställs på Europanivå gällande ett mer energisnålt byggande, där alla medlemsländer ska bidra till att minska energianvändningen och samtidigt öka användandet av förnybara energikällor. Vi står inför en stor utmaning, då tiden börjar bli knapp.
Genom en webbaserad enkätundersökning har Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och två regioner under 2011 fått möjlighet att bidra med svar om sina krav och hantering av energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö och obligatorisk ventilationskontroll.... (More)
Att bygga energisnålt är inte längre bara en kostnadsfråga, utan även ett krav inför framtiden.

Nära-nollenergibyggnader, energideklaration, fuktdimensionering och inomhusmiljö. Begreppen duggar tätt i dagens samhälle vid både ny- och ombyggnationer. Krav ställs på Europanivå gällande ett mer energisnålt byggande, där alla medlemsländer ska bidra till att minska energianvändningen och samtidigt öka användandet av förnybara energikällor. Vi står inför en stor utmaning, då tiden börjar bli knapp.
Genom en webbaserad enkätundersökning har Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och två regioner under 2011 fått möjlighet att bidra med svar om sina krav och hantering av energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö och obligatorisk ventilationskontroll. Då undersökningen genomfördes visade det sig att det förekom kommuner och landsting, som ställde strängare krav än Boverkets Byggregler och som på så vis valde att bygga mer energisnålt än vad som krävdes inom Sverige. Det förekom även kommuner och landsting som sa sig ställa strängare krav även vid fukthantering och inomhusmiljö. Majoriteten av alla som svarade, visade också på en väl förankrad hantering av obligatorisk ventilationskontroll, med rutiner om uppföljning enligt Boverkets krav.
En uppföljning genomfördes i början av 2015 och syftade bland annat till att undersöka om det förekom kommuner, vilka deltog i enkäten 2011, som i dagsläget begär in exempelvis sakkunnighetsintyg gällande energihushållning i samband med bygglovsansökan. Uppföljning visade dock att 60 % av de kommuner som undersöktes 2011, inte begär sådan information år 2015. Uppföljningen visade att nästan 48 % av de kommuner och landsting som undersöktes, redovisar sina miljömål på sin hemsida. Miljömålen förklarar vilka förbättringsmål som kommunerna och landstingen har för att kraftigt minska energianvändningen i jämförelse med tidigare år.
Den 19 maj 2010 antog Europaparlamentet direktiv 2010/31/EU, som verkar för att minska energianvändningen och öka mängden förnybara energikällor. Direktivet anger att Europas medlemsstater ska ta ansvar för att alla ny- och ombyggnationer ska uppföras som nära-nollenergibyggnader innan utgången av 2020. Byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter, ska byggas och räknas som nära-nollenergibyggnader redan vid utgången av 2018. Idag utgör byggnader 40 % av den sammanlagda energianvändningen inom den Europeiska Unionen och antalet lägenheter som byggs i Sverige, har ökat med nästan 50 % på bara tre års tid. Trots att kraven i direktivet endast ska ses som minimikrav, visar det sig att kommunerna har mycket liten möjlighet att påverka energianvändningen vid nybyggnationer och vid tecknande av exploateringsavtal. Den nya Plan- och Bygglagen gör det omöjligt för kommunerna att ställa egna särkrav på byggnaders tekniska egenskaper. Dessa initiativ får istället ligga hos enskilda byggherrar och myndigheter, för att Sverige ska kunna uppnå de krav som ställs på Europa. Sveriges landsting och regioner kan alltid ställa egna tekniska krav vid byggnation, då dessa agerar genom sin roll som byggherre. Även vid de tillfällen som kommunerna agerar byggherre, finns möjligheten för dem att visa att just deras kommun är ett föredöme inom energisnålt byggande. Att som byggherre ställa strängare krav än Boverket på energianvändning, visar på både engagemang och intresse av att verka för en hållbar framtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullin, Pia LU
supervisor
organization
alternative title
Management of energy and moisture issues in construction by Sweden’s municipalities.
course
VBF820 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Sveriges kommuner, Sveriges landsting, webbaserad enkätundersökning, energihantering, fukthantering, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), inomhusmiljö, energideklaration, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU, Sweden's municipalities, Sweden’s county councils, web survey, energy Control, energy management, moisture management, obligatory ventilation control (OVK), indoor environment, energy performance certificate, Directive 2010/31/EU of the European Parliament and Council
publication/series
TVIT-5049
language
Swedish
additional info
Examinator: Dennis Johansson
id
5462502
date added to LUP
2015-06-10 09:59:17
date last changed
2015-07-01 15:34:53
@misc{5462502,
 abstract   = {Question:	
Today, buildings are responsible for 40 % of the total energy consumption in the Union. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and Council was adopted May 19th of 2010 whose purpose is to increase the usage of energy from renewable sources and to reduce energy consumption. Article 9 states that by December 31st of 2020, all new buildings are supposed to be nearly zero-energy buildings and after December 31st of 2018, new buildings that are owned by public authorities will be nearly zero-energy buildings. Even existing buildings that are being renovated, should meet the demands of nearly zero-energy consumption. All upgrades in energy performances should be made where it is technically, functionally and economically possible. One of the goals is to reduce greenhouse gas emissions by at least 20 % below the levels of 1990 and also keep the global temperature from getting above 2°C. The demands listed in 2010/31/EU should be considered as guidelines and none of the Member States shall be prevented from setting higher standards to reach the goal.

Purpose:
The purpose with the master thesis is to gather information about the management of energy and moisture for construction and redevelopment in Sweden’s municipalities and county councils. As a Member State of the EU, Sweden is meant to meet the demands about nearly zero-energy buildings till the end of 2020. This thesis will examine what effort, if any, that has already been done by the Swedish municipalities and county councils. Is there any authority which sets more severe requirements than Boverket on energy, moisture, ventilation and/or indoor environments? 

Method:	
In order to identify the management of energy and moisture issues in construction of Sweden’s municipalities and county councils, a web survey was conducted. The survey had a deadline of one month and was sent to all 290 municipalities and also Sweden’s 18 county councils and two regions. The questionnaire requested answers in fields of energy, moisture, indoor environment and obligatory ventilation control (OVK). 

Conclusions:	
14 % of Sweden’s municipalities and 25 % of the county councils and regions chose to participate in the web survey. In addition to these, three municipalities sent a general response regarding their management of energy and moisture for construction and redevelopment, although Järfälla, Grums and Upplands-Bro are not included in the participation of 14 %. 80 % of the county councils and 10 % of the municipalities says that they have introduced more strict requirements than BBR when it comes to the use of energy. Almost 25 % of the municipalities are planning on setting more stringent requirements in the future. Since January 1st of 2015, municipalities are not allowed the set more stringent requirements when it comes to technical properties of structures. Some of the municipalities mentioned this in 2011, when they answered the survey. This information has also been further developed by Boverket, which has established that a civil law process is possible between the municipality and the commissioner of the building project, if the municipality itself is not the future owner of the building. According to chapter 8 § 4a in Plan- och Bygglagen, it is possible for the municipality to set more strict requirements when the municipality is the commissioner of the building project. 35 % of Sweden’s municipalities and 80 % of the county councils admits that they have introduced special demands when considering the risk of damages caused by damp. These requirements are similar to those set for energy management. When comparing the requirements for indoor environment with the ones set by BBR, it seems like approximately 10 % of the municipalities and 60 % of the county councils actually sets more stringent demands. The requirements are foremost regarding noise, temperature and air flow. The management of obligatory ventilation control seems to be a well working subject within both Sweden’s municipalities and county councils. Almost 75 % of the submitted answers from municipalities and all submitted answers from the county councils says they have follow ups on OVK’s. Many municipalities consider that Boverket’s national register of energy declaration, which was beginning to be used in 2008, needs improvement and development before it can be of any real usage to them. The criticism is mostly directed toward the lack of user friendly arrangements.},
 author    = {Gullin, Pia},
 keyword   = {Sveriges kommuner,Sveriges landsting,webbaserad enkätundersökning,energihantering,fukthantering,obligatorisk ventilationskontroll (OVK),inomhusmiljö,energideklaration,Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU,Sweden's municipalities,Sweden’s county councils,web survey,energy Control,energy management,moisture management,obligatory ventilation control (OVK),indoor environment,energy performance certificate,Directive 2010/31/EU of the European Parliament and Council},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVIT-5049},
 title    = {Hantering av energi- och fuktfrågor hos Sveriges kommuner},
 year     = {2015},
}