Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphandlande myndighets skadeståndsansvar vid offentlig upphandling

Almström, Christian LU (2015) JUR092 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Av 16 kap 20 § LOU följer att en upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i nämnda lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör. Såväl deltagande anbudssökande som anbudsgivare inbegrips av rätten till skadestånd för de kostnader som dessa har haft för att förbereda anbud och i övrigt delta i en offentlig upphandling. Skadestånd förutsätter att den upphandlande myndigheten, genom åsidosättandet av bestämmelserna i LOU, menligt påverkat anbudssökandens eller anbudsgivarens möjligheter att tilldelas kontraktet.

Så som EU-rätten genom rättsmedelsdirektivet är utformat lämnas unionens medlemsstater frihet att själva, inom ramen för den nationella skadeståndsrätten, utforma tillbörliga bestämmelser och... (More)
Av 16 kap 20 § LOU följer att en upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i nämnda lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör. Såväl deltagande anbudssökande som anbudsgivare inbegrips av rätten till skadestånd för de kostnader som dessa har haft för att förbereda anbud och i övrigt delta i en offentlig upphandling. Skadestånd förutsätter att den upphandlande myndigheten, genom åsidosättandet av bestämmelserna i LOU, menligt påverkat anbudssökandens eller anbudsgivarens möjligheter att tilldelas kontraktet.

Så som EU-rätten genom rättsmedelsdirektivet är utformat lämnas unionens medlemsstater frihet att själva, inom ramen för den nationella skadeståndsrätten, utforma tillbörliga bestämmelser och ersättningar. Detta medför att tillämpningen av skadeståndsreglerna i LOU utgår ifrån de principer som följer av svensk skadeståndsrätt.

Skadeståndsrätten har utvecklats genom rättstillämpningen och kan sägas ha tagit två spår. Det enda spåret utgår ifrån skadestånd på upphandlingsrättslig grund och det andra spåret kan sägas utgår ifrån skadestånd enligt skadeståndslagen.

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka vilket skadeståndsansvar den upphandlande myndigheten löper risk att ådra sig vid en eventuell överträdelse av upphandlingslagstiftningen. Uppsatsen syftar att redogöra för vilka när och på vilka grunder en upphandlande myndighet blir skadeståndsskyldig gentemot en leverantör och hur ett sådant skadestånd kan komma att beräknas.

Uppsatsens underliggande syfte är att i rapportform tjäna till vägledning för upphandlare eller övriga som är verksamma direkt eller indirekt inom den offentliga sektorn och som kommer i kontakt med offentlig upphandling. Utgångspunkten är att synliggöra skadeståndets preventiva respektive reparativa funktion.

Uppsatsen syftar även till att undersöka på vilka andra grunder än upphandlingsrättsliga som en upphandlande myndighet kan bli skadeståndsskyldigt vid. (Less)
Abstract
Damages Article of the Public Procurement Act stipulates that a contracting authority that has not complied with the provisions of the Act will replace the damage thereby caused to a supplier. Both participating candidates as well as tenderers are included the right to compensation for the costs they have had to prepare bids and otherwise participate in a public procurement procedure. Damages presupposes that the contracting authority, through the breach of the provisions of the Public Procurement Act, adversely affected the candidate's or tenderer's chances of being awarded the contract.

As EU law constitutes according to the Remedies Directives, the Union member states are left under the freedom to, under the national laws of tort,... (More)
Damages Article of the Public Procurement Act stipulates that a contracting authority that has not complied with the provisions of the Act will replace the damage thereby caused to a supplier. Both participating candidates as well as tenderers are included the right to compensation for the costs they have had to prepare bids and otherwise participate in a public procurement procedure. Damages presupposes that the contracting authority, through the breach of the provisions of the Public Procurement Act, adversely affected the candidate's or tenderer's chances of being awarded the contract.

As EU law constitutes according to the Remedies Directives, the Union member states are left under the freedom to, under the national laws of tort, design the appropriate rules for damage compensation. This means that the enforcement of the Damage Article of the Public Procurement Act is based on the principles required by Swedish tort law.

Tort law and damage compensation have been developed through the courts assessments and could be said to have taken two tracks. One track assumes damages award on basis of the Procurement Act and the second track can be said to assume liability under tort law.

The thesis’ main purpose is to examine the liability of the contracting authority and in which cases it runs the risk of breaching the procurement laws. The thesis aims to explain what, when and on what basis a contracting authority is liable in damages to a supplier and how such damages may be calculated. The essay also aims to examine on what other possible grounds a contracting authorities may incur liability.

The thesis’ underlying purpose is to serve as a report to guide the procurers or other operating directly or indirectly in the public sector and which come into contact with public procurement. The essay will point is to reparation preventive and restorative function. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almström, Christian LU
supervisor
organization
alternative title
Contracting authority's liability in public procurement
course
JUR092 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, offentlig upphandling
language
Swedish
id
5462963
date added to LUP
2015-06-16 14:35:02
date last changed
2017-02-27 11:19:04
@misc{5462963,
 abstract   = {Damages Article of the Public Procurement Act stipulates that a contracting authority that has not complied with the provisions of the Act will replace the damage thereby caused to a supplier. Both participating candidates as well as tenderers are included the right to compensation for the costs they have had to prepare bids and otherwise participate in a public procurement procedure. Damages presupposes that the contracting authority, through the breach of the provisions of the Public Procurement Act, adversely affected the candidate's or tenderer's chances of being awarded the contract.

As EU law constitutes according to the Remedies Directives, the Union member states are left under the freedom to, under the national laws of tort, design the appropriate rules for damage compensation. This means that the enforcement of the Damage Article of the Public Procurement Act is based on the principles required by Swedish tort law.

Tort law and damage compensation have been developed through the courts assessments and could be said to have taken two tracks. One track assumes damages award on basis of the Procurement Act and the second track can be said to assume liability under tort law.

The thesis’ main purpose is to examine the liability of the contracting authority and in which cases it runs the risk of breaching the procurement laws. The thesis aims to explain what, when and on what basis a contracting authority is liable in damages to a supplier and how such damages may be calculated. The essay also aims to examine on what other possible grounds a contracting authorities may incur liability.

The thesis’ underlying purpose is to serve as a report to guide the procurers or other operating directly or indirectly in the public sector and which come into contact with public procurement. The essay will point is to reparation preventive and restorative function.},
 author    = {Almström, Christian},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,skadeståndsrätt,offentlig upphandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphandlande myndighets skadeståndsansvar vid offentlig upphandling},
 year     = {2015},
}