Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tryckt stämning i kyldisken - en kvalitativ studie om en diskursiv maktkamp

Hällström, Annika LU and Bleiweiss, Sofia LU (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar att öka förståelsen för hur marknadskommunikation kan utgöra ett medel i diskursiva maktkamper på en konkurrenskraftig marknad samt hur denna kommunikation kan tänkas tolkas och förstås av mottagaren. Studien utgår från fallet LRF och Oatly där vi undersöker den diskursiva maktkamp som uppstått mellan deras skilda sanningar om mjölk och hur de förhåller sig till varandras sanning i sin kommunikation. Analysmetoden för studien utgörs av kvalitativa tematiska analyser samt textanalyser, vilka har utförts på delar av aktörernas respektive hemsida samt yrkanden i stämningsansökan och svaret på stämningsansökan. Empirin har sedan kontextualiserats utifrån relevanta teorier och begrepp som återfinns inom forskningsfältet för... (More)
Denna studie ämnar att öka förståelsen för hur marknadskommunikation kan utgöra ett medel i diskursiva maktkamper på en konkurrenskraftig marknad samt hur denna kommunikation kan tänkas tolkas och förstås av mottagaren. Studien utgår från fallet LRF och Oatly där vi undersöker den diskursiva maktkamp som uppstått mellan deras skilda sanningar om mjölk och hur de förhåller sig till varandras sanning i sin kommunikation. Analysmetoden för studien utgörs av kvalitativa tematiska analyser samt textanalyser, vilka har utförts på delar av aktörernas respektive hemsida samt yrkanden i stämningsansökan och svaret på stämningsansökan. Empirin har sedan kontextualiserats utifrån relevanta teorier och begrepp som återfinns inom forskningsfältet för strategisk kommunikation som socialkonstruktionism, diskurs, makt, ideologi, agenda-setting, hälsokommunikation och budskapsstrategier. Studiens analys och resultat visar att maktkamper kan ske inom samma diskurs där
marknadskommunikation är verktyget för att kommunicera sin sanning till mottagaren som tillskriver sanningen ett värde utifrån sin individuella kunskap. Resultatet visar vidare att aktörens ställning inom diskursen avgjorde kommunikationens utgångsläge, vilket påverkade de valda budskapsstrategierna för att övertyga mottagaren om sin sanning. Studien visar även på att kunskap är en viktig konkurrensfördel i en diskursiv maktkamp, då kunskap och makt står i stark förbindelse till varandra och är ett redskap för att utforma ett begripligt budskap
gentemot mottagaren. Detta leder till en kamp där makt mäts i kunskap, som bevisligen är subjektiv då den utgår från världsbilder skapade ur ideologiska utgångspunkter. Detta resulterar i att flera sanningar kan existera i symbios inom samma diskurs, men endast genom reproduktion av mottagaren. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts (Less)
Popular Abstract
This study aims to increase the understanding of marketing communication as a tool in a discoursive power struggle on a highly competitive market and how communication might be interpreted and understood by the reciever of the message. The study is based on the case of LRF and Oatly where we examine the discoursive power struggle, which arose from their different truths about milk, and how the operators relate to each other’s truth in their communication. The analysis was conducted through several qualitative thematic analysis and textual analysis, which has been carried out on the operators respective websites and to the different claims in the lawsuit. The empirical findings have then been contextualized through a theoretical framework... (More)
This study aims to increase the understanding of marketing communication as a tool in a discoursive power struggle on a highly competitive market and how communication might be interpreted and understood by the reciever of the message. The study is based on the case of LRF and Oatly where we examine the discoursive power struggle, which arose from their different truths about milk, and how the operators relate to each other’s truth in their communication. The analysis was conducted through several qualitative thematic analysis and textual analysis, which has been carried out on the operators respective websites and to the different claims in the lawsuit. The empirical findings have then been contextualized through a theoretical framework consisting of relevant theories and concepts within the field of
Strategic communication such as social constructionism, discourse, power, ideology, agendasetting, health communication and message strategies. The analysis and results of this study shows that power struggles may take place within the same discourse, where marketing communication is an instrument to communicate your truth to the reciever who ascribe value to the truth based on their individual knowledge. The results further show that the operator’s position in the discourse ruled the starting position of the communication, which affected the selected message strategies to convince the recipient of their truth. The study also shows that
knowledge is an important competitive advantage in a discursive power struggle, since knowledge and power is in strong connection to each other and are a tool for designing a comprehensible message towards the receiver. This leads to a struggle in which the power is measured in knowledge, which demonstrably is subjective since it emanates from world views created from different ideological perspectives. This shows that several truths can exist in symbiosis within the same discourse, but only by reproduction of the receiver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hällström, Annika LU and Bleiweiss, Sofia LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialkonstruktionism, diskurs, Foucault, makt, ideologi, budskapsstrategi, hälsokommunikation, agenda-setting, sanning, strategisk kommunikation
language
Swedish
id
5464123
date added to LUP
2015-06-12 08:11:51
date last changed
2015-06-12 08:11:51
@misc{5464123,
 abstract   = {Denna studie ämnar att öka förståelsen för hur marknadskommunikation kan utgöra ett medel i diskursiva maktkamper på en konkurrenskraftig marknad samt hur denna kommunikation kan tänkas tolkas och förstås av mottagaren. Studien utgår från fallet LRF och Oatly där vi undersöker den diskursiva maktkamp som uppstått mellan deras skilda sanningar om mjölk och hur de förhåller sig till varandras sanning i sin kommunikation. Analysmetoden för studien utgörs av kvalitativa tematiska analyser samt textanalyser, vilka har utförts på delar av aktörernas respektive hemsida samt yrkanden i stämningsansökan och svaret på stämningsansökan. Empirin har sedan kontextualiserats utifrån relevanta teorier och begrepp som återfinns inom forskningsfältet för strategisk kommunikation som socialkonstruktionism, diskurs, makt, ideologi, agenda-setting, hälsokommunikation och budskapsstrategier. Studiens analys och resultat visar att maktkamper kan ske inom samma diskurs där
marknadskommunikation är verktyget för att kommunicera sin sanning till mottagaren som tillskriver sanningen ett värde utifrån sin individuella kunskap. Resultatet visar vidare att aktörens ställning inom diskursen avgjorde kommunikationens utgångsläge, vilket påverkade de valda budskapsstrategierna för att övertyga mottagaren om sin sanning. Studien visar även på att kunskap är en viktig konkurrensfördel i en diskursiv maktkamp, då kunskap och makt står i stark förbindelse till varandra och är ett redskap för att utforma ett begripligt budskap
gentemot mottagaren. Detta leder till en kamp där makt mäts i kunskap, som bevisligen är subjektiv då den utgår från världsbilder skapade ur ideologiska utgångspunkter. Detta resulterar i att flera sanningar kan existera i symbios inom samma diskurs, men endast genom reproduktion av mottagaren. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts},
 author    = {Hällström, Annika and Bleiweiss, Sofia},
 keyword   = {socialkonstruktionism,diskurs,Foucault,makt,ideologi,budskapsstrategi,hälsokommunikation,agenda-setting,sanning,strategisk kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tryckt stämning i kyldisken - en kvalitativ studie om en diskursiv maktkamp},
 year     = {2015},
}