Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svensk miljöpolitik ut ett ekomarxistiskt perspektiv: En jämförelse mellan Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet

Holmberg, Emma LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This study aims to evaluate whether or not the Swedish Left Party, the Green Party and the Feminist initiative find it possible to operate a sustainable environmental policy within a capitalist system. The methods used for this study have been a literature review of ecomarxist theories as well as a qualitative text analysis of the party programmes of the three parties. The empirical data the study relies upon consists of three semi-structured interviews conducted with representatives from each party.

The thesis is based on three focus areas within the theoretical sphere of ecomarxism, called ’The Expansive Dynamics of Capital Accumulation’, ’The Metabolic Rift’ and ’Commodity Fetishism’. These areas all bring important critique of the... (More)
This study aims to evaluate whether or not the Swedish Left Party, the Green Party and the Feminist initiative find it possible to operate a sustainable environmental policy within a capitalist system. The methods used for this study have been a literature review of ecomarxist theories as well as a qualitative text analysis of the party programmes of the three parties. The empirical data the study relies upon consists of three semi-structured interviews conducted with representatives from each party.

The thesis is based on three focus areas within the theoretical sphere of ecomarxism, called ’The Expansive Dynamics of Capital Accumulation’, ’The Metabolic Rift’ and ’Commodity Fetishism’. These areas all bring important critique of the present economic system. Based on these ecomarxist focus areas, the essay carries out a practical comparison of party programmes of the various parties in addition to analyses interviews given with representatives from each party.

The thesis shows that all three parties express critique against the present socio-economic system and its overriding aim of economic growth. This critique is due to the contradiction of the expansive dynamics of capital accumulation in a finite ecological system. The Green Party and the Feminist initiative believes it possible to re-close what Marx described as “the metabolic rift” within a capitalist society by establishing strengthened regulatory combined with economic instruments. The Left Party, on the other hand, is convinced that a socialist society has the greatest potential to re-close the rift. The Left Party moreover agree with Marx and his theory of “commodity fetishism” as a problem due to capitalist production, whereas the Green Party and the Feminist initiative believe that a visualization of commodities origins can be achieved within a capitalist framework through tighter legislations and internalisation of commodities “real” prices. However, the thesis shows that none of the parties manage to avoid exercising commodity fetishism when giving new technology magical powers without visualizing the underlying production conditions for such technology.

To appear relevant in the political system of Sweden today, all three parties are suggesting stricter environmental regulations and economic instrument as solutions to environmental problems. In this way, both the Feminist initiative and the Green party believe it is possible to create a more sustainable society within the frames of what can be called capitalism. The Left party, on the other hand, argues that short-term measures can be made within the capitalist system, if parallel work for the implementation of a socialist society with long-term respect for humans and nature is being made. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Emma Holmberg


Svensk miljöpolitik ur ett ekomarxistiskt perspektiv
En jämförelse mellan Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet

Syftet med denna uppsats är att utreda hur Miljöpartiet (MP), Feministiskt initiativ (Fi) och Vänsterpartiet (V), i intervjuer samt genom formuleringar i partiprogram, förhåller sig till miljöproblem relaterade till de tre ekomarxistiska fokusområdena ”Kapitalackumulationens expansiva dynamik”, ”Revan i metabolismen” samt ”Varans fetischkaraktär. Utifrån detta syfte ämnar uppsatsen att besvara huruvida dessa partier anser det vara möjligt att skapa ett hållbart samhälle inom ett globalt kapitalistiskt system som är beroende av ständig ekonomisk tillväxt.
En ekomarxistisk analys av... (More)
Emma Holmberg


Svensk miljöpolitik ur ett ekomarxistiskt perspektiv
En jämförelse mellan Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet

Syftet med denna uppsats är att utreda hur Miljöpartiet (MP), Feministiskt initiativ (Fi) och Vänsterpartiet (V), i intervjuer samt genom formuleringar i partiprogram, förhåller sig till miljöproblem relaterade till de tre ekomarxistiska fokusområdena ”Kapitalackumulationens expansiva dynamik”, ”Revan i metabolismen” samt ”Varans fetischkaraktär. Utifrån detta syfte ämnar uppsatsen att besvara huruvida dessa partier anser det vara möjligt att skapa ett hållbart samhälle inom ett globalt kapitalistiskt system som är beroende av ständig ekonomisk tillväxt.
En ekomarxistisk analys av kapitalets logik kompletterar den klassiska marxistiska teorin genom att bidra med viktig kunskap i förståelsen för hur kapitalismens era i historien hänger samman med den globala uppvärmningen (Foster m.fl. 2014, s. 356). Genom att klargöra hur kapitalackumulation genererar ekologiska kriser kan Marx teorier dessutom överskrida den artificiella uppdelningen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap och på så sätt bidra till en mer enad bild av världens ekologi (Foster 2013).

Som metod för uppsatsen har kvalitativ textanalys av partiprogram använts, en litteraturstudie av ekomarxistiska teorier genomförts och semistrukturella intervjuer med representanter från varje parti utförts. Litteraturstudien av ekomarxistiska teorier och genomförandet av det mer empiriska arbetet i denna studie har varit en parallell process där teoretisk läsning och textanalys samt utvecklande av intervjufrågor har skett parallellt.

Uppsatsens resultat och slutsats
Samtliga partier ställer sig kritiska till hur dagens socioekonomiska system har ekonomisk tillväxt som överordnat mål, då ett ständigt växande ekonomiskt system står i konflikt med ett ändligt ekologiskt. Istället vill samtliga partier ställa om till en mer långsiktig ekonomi där hänsyn tas till såväl miljön som människors välbefinnande, något de menar kräver en effektivare hushållning samt en rättvisare fördelning av naturresurser än vad som idag är fallet. För att detta ska ske förespråkar samtliga partier införandet av fler ekonomiska styrmedel samt stärkta regelverk. På detta sätt menar både MP och Fi att det är möjligt att skapa ett hållbart samhälle inom ramarna för vad som kan beskrivas som ett kapitalistiskt system. V, å andra sidan, förespråkar en övergång till socialism, då de säger sig vara övertygade om att en ekologiskt hållbar utveckling inte kan ske inom ramen för en kapitalistisk ekonomi. Däremot anser V att konkreta åtgärder inom det kapitalistiska systemet kan göra systemet mer hållbart än vad som idag är fallet, vilket är nödvändigt i väntan på större samhällsförändringar.

För att återsluta revan i metabolismen inom det kapitalistiska systemet förespråkar samtliga partier förstärkt reglering och ekonomiska styrmedel. MP och Fi tror att det är möjligt att skapa en kretsloppsanpassad ekonomi inom kapitalistiska ramar, medan V är övertygade om att ett socialistiskt samhälle med hög självförsörjningsnivå baserad på ett hållbart jordbruk har störst möjligheter till att återsluta revan. Utöver lagstiftning och ekonomiska styrmedel påpekar dessutom samtliga partier vikten av att relationen mellan människor och natur förstärks, samt att livsstilsförändringar sker. Samtliga partiers förslag på ”återslutande” av revan framstår dock som halvmesyrer, då de endast gör anspråk till att ta itu med den reva som uppstår till följd av dagens livsmedelsförsörjning.

Samtliga partier ställer sig bakom Marx teori om varufetischism som en bidragande faktor till miljöproblem, men med spridda förslag på lösningar. Medan V ser problemet som en direkt konsekvens av de kapitalistiska produktionssätten anser MP att ett synliggörande av varors produktionsprocess kan åstadkommas inom ramarna för kapitalism genom skärpt lagstiftning och internalisering av varors ”verkliga” priser. Hur priser mer förenliga med varors inverkan på miljön och människor ska sättas förklaras varken i Miljöpartiets partiprogram eller under intervjun. Kenneth Hermele från Fi förespråkar främst en övergång till mer miljöcertifierade produkter på marknaden i kombination med ändrade konsumtionsmönster för att synliggöra varors produktionsprocess och därmed undvika att varor får fetischkaraktär.
Inget av partierna lyckas dock undgå att enligt maskinfetischismens logik tillskriva modern teknik magiska egenskaper utan att bakomliggande produktions-betingelser synliggörs. Samtliga parter hävdar att ny teknik har gjort och kommer att fortsätta att göra det enklare att leva miljövänligt, men missar att ta med produktionen av sådan ny teknik i beräkningarna. Det må bli enklare för svenskar att leva miljövänligt med hjälp av ny teknik, men så länge produktionen av sådan teknik tillåts att ske under ohållbara villkor är det långt ifrån självklart att de människor och det landskap som står för produktionen av sådan ”miljövänlig” teknik får ta del av en renare miljö.Referenser:
Foster, B. John, Brett Clark & Richard York. 2014. “Kolets kretslopp och den globala kapitalackumulationen.” i Richard Warlenius (red.) Ekomarxism: Grundtexter. Hägersten: Tankekraft Förlag, s. 354-423.
Foster, John Bellamy. 2013. ”Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature”. Monthly Review, vol. 65, nr. 7.


Handledare: Johanna Alkan Olsson
Examensarbete 15hp i Miljövetenskap 2015
Lunds universitet, CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Emma LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöpolitik, ekomarxism
language
Swedish
id
5466331
date added to LUP
2015-06-09 14:19:27
date last changed
2015-06-09 14:19:27
@misc{5466331,
 abstract   = {This study aims to evaluate whether or not the Swedish Left Party, the Green Party and the Feminist initiative find it possible to operate a sustainable environmental policy within a capitalist system. The methods used for this study have been a literature review of ecomarxist theories as well as a qualitative text analysis of the party programmes of the three parties. The empirical data the study relies upon consists of three semi-structured interviews conducted with representatives from each party.

The thesis is based on three focus areas within the theoretical sphere of ecomarxism, called ’The Expansive Dynamics of Capital Accumulation’, ’The Metabolic Rift’ and ’Commodity Fetishism’. These areas all bring important critique of the present economic system. Based on these ecomarxist focus areas, the essay carries out a practical comparison of party programmes of the various parties in addition to analyses interviews given with representatives from each party.

The thesis shows that all three parties express critique against the present socio-economic system and its overriding aim of economic growth. This critique is due to the contradiction of the expansive dynamics of capital accumulation in a finite ecological system. The Green Party and the Feminist initiative believes it possible to re-close what Marx described as “the metabolic rift” within a capitalist society by establishing strengthened regulatory combined with economic instruments. The Left Party, on the other hand, is convinced that a socialist society has the greatest potential to re-close the rift. The Left Party moreover agree with Marx and his theory of “commodity fetishism” as a problem due to capitalist production, whereas the Green Party and the Feminist initiative believe that a visualization of commodities origins can be achieved within a capitalist framework through tighter legislations and internalisation of commodities “real” prices. However, the thesis shows that none of the parties manage to avoid exercising commodity fetishism when giving new technology magical powers without visualizing the underlying production conditions for such technology.

To appear relevant in the political system of Sweden today, all three parties are suggesting stricter environmental regulations and economic instrument as solutions to environmental problems. In this way, both the Feminist initiative and the Green party believe it is possible to create a more sustainable society within the frames of what can be called capitalism. The Left party, on the other hand, argues that short-term measures can be made within the capitalist system, if parallel work for the implementation of a socialist society with long-term respect for humans and nature is being made.},
 author    = {Holmberg, Emma},
 keyword   = {Miljöpolitik,ekomarxism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk miljöpolitik ut ett ekomarxistiskt perspektiv: En jämförelse mellan Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet},
 year     = {2015},
}