Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Landskrona - bättre än sitt rykte?

Persson, Johanna LU and Sandqvist, Victoria LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka samspelet mellan den mediala gestaltningen av en stad samt de strategier som används i försök att påverka densamma. Studien avser därmed öka kunskapen om skapandet och förmedlandet av platsvarumärken samt den strategiska kommunikationens betydelse för denna process. Med en hermene-utisk ansats har kvalitativa intervjuer samt kvantitativ såväl som kvalitativ inne-hållsanalys av medieinnehåll och strategiska styrdokument genomförts. Utifrån relevanta teorier och begrepp inom fältet för strategisk kommunikation har det empiriska materialet sedan kontextualiserats. Analysen ger vid handen att den mediala gestaltningen av Landskrona är att betrakta som multidimensionell då det redaktionella materialet är av... (More)
Denna studie ämnar undersöka samspelet mellan den mediala gestaltningen av en stad samt de strategier som används i försök att påverka densamma. Studien avser därmed öka kunskapen om skapandet och förmedlandet av platsvarumärken samt den strategiska kommunikationens betydelse för denna process. Med en hermene-utisk ansats har kvalitativa intervjuer samt kvantitativ såväl som kvalitativ inne-hållsanalys av medieinnehåll och strategiska styrdokument genomförts. Utifrån relevanta teorier och begrepp inom fältet för strategisk kommunikation har det empiriska materialet sedan kontextualiserats. Analysen ger vid handen att den mediala gestaltningen av Landskrona är att betrakta som multidimensionell då det redaktionella materialet är av skiftande karaktär gällande såväl ämne som tonläge. Vidare framkommer att Landskrona lider av ett svagt varumärke rotat i medbor-garnas avsaknad av stolthet och osäkerhet i att identifiera sig som Landskronabo. Därtill saknar staden i dagsläget en fungerande varumärkesstrategi varför platsva-rumärkesarbetet ligger i dvala. Detta till trots identifierar analysen ett antal strate-gier vilka staden använder i syfte att öka medborgarnas stolthet. Det senare påta-las som en viktig framgångsfaktor i Landskronas fortsatta varumärkesarbete. Vi-dare belyses vikten av att staden själva genom ord och handling bör gå i bräschen för denna utveckling.
Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda för-fattarna. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to examine the interaction between the media framing of a city, and strategies used in order to influence this framing. The study intends to increase the understanding of the creation and mediation of city brands and the importance of strategic communication during this process. With a hermeneutical approach qualitative interviews and quantitative, as well as qualitative, content analysis of media content and strategic policy documents have been conducted. The empirical material has then been contextualized through a theoretical frame-work, relevant for strategic communication. The analysis indicates that the media framing of Landskrona is a multidimensional one, since the content has a varying character... (More)
The purpose of this study is to examine the interaction between the media framing of a city, and strategies used in order to influence this framing. The study intends to increase the understanding of the creation and mediation of city brands and the importance of strategic communication during this process. With a hermeneutical approach qualitative interviews and quantitative, as well as qualitative, content analysis of media content and strategic policy documents have been conducted. The empirical material has then been contextualized through a theoretical frame-work, relevant for strategic communication. The analysis indicates that the media framing of Landskrona is a multidimensional one, since the content has a varying character concerning substance and tone. Furthermore, it was established that Landskrona suffers from a weak brand rooted in a lack of pride and a hesitation among the citizens to identify with Landskrona. The analysis indicates that Landskrona currently lacks a functional brand strategy, which has led to the city branding process now being on hold. Despite this, the analysis identifies several strategies used by the city to increase the pride of the citizens, the latter being of great importance for Landskrona´s continued branding process. Furthermore, the importance of the city, by word and deed, taking the lead in this process is high-lighted.
Work on this bachelor thesis is in equal parts performed by both authors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Johanna LU and Sandqvist, Victoria LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
platsvarumärke, medial gestaltning, medborgare, varumärkesstrategi, media, strategisk kommunikation, city branding, Landskrona
language
Swedish
id
5467363
date added to LUP
2015-06-12 08:07:03
date last changed
2015-06-12 08:07:03
@misc{5467363,
 abstract   = {Denna studie ämnar undersöka samspelet mellan den mediala gestaltningen av en stad samt de strategier som används i försök att påverka densamma. Studien avser därmed öka kunskapen om skapandet och förmedlandet av platsvarumärken samt den strategiska kommunikationens betydelse för denna process. Med en hermene-utisk ansats har kvalitativa intervjuer samt kvantitativ såväl som kvalitativ inne-hållsanalys av medieinnehåll och strategiska styrdokument genomförts. Utifrån relevanta teorier och begrepp inom fältet för strategisk kommunikation har det empiriska materialet sedan kontextualiserats. Analysen ger vid handen att den mediala gestaltningen av Landskrona är att betrakta som multidimensionell då det redaktionella materialet är av skiftande karaktär gällande såväl ämne som tonläge. Vidare framkommer att Landskrona lider av ett svagt varumärke rotat i medbor-garnas avsaknad av stolthet och osäkerhet i att identifiera sig som Landskronabo. Därtill saknar staden i dagsläget en fungerande varumärkesstrategi varför platsva-rumärkesarbetet ligger i dvala. Detta till trots identifierar analysen ett antal strate-gier vilka staden använder i syfte att öka medborgarnas stolthet. Det senare påta-las som en viktig framgångsfaktor i Landskronas fortsatta varumärkesarbete. Vi-dare belyses vikten av att staden själva genom ord och handling bör gå i bräschen för denna utveckling. 
Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda för-fattarna.},
 author    = {Persson, Johanna and Sandqvist, Victoria},
 keyword   = {platsvarumärke,medial gestaltning,medborgare,varumärkesstrategi,media,strategisk kommunikation,city branding,Landskrona},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Landskrona - bättre än sitt rykte?},
 year     = {2015},
}