Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie med case series design av Unified Protocol, en transdiagnostisk och känslofokuserad KBT- behandling i gruppformat

Eriksson, Johanna LU and Lundborg, Johannes LU (2015) PPTN76 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie syftade till att undersöka det transdiagnostiska och känslofokuserade KBT-behandlingsprogrammet Unified Protocol i gruppformat på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Studien använde sig av case series design på tre patienter med en ångestproblematik som primärdiagnos. Studien följde förändringar i symtom av depression, ångest och upplevd livskvalitet samt känsloregleringsfärdigheter under tolv veckors behandling. Författarna ville även undersöka om stärkta känsloregleringsfärdigheter och symtomlindring sammanföll samt huruvida de förstnämnda föregick symtomlindring. För datainsamlingen har använts sex subskalor som mäter känsloregleringsfärdigheter i avsikt att matcha sex av behandlingsmodulerna i Unified... (More)
Föreliggande studie syftade till att undersöka det transdiagnostiska och känslofokuserade KBT-behandlingsprogrammet Unified Protocol i gruppformat på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Studien använde sig av case series design på tre patienter med en ångestproblematik som primärdiagnos. Studien följde förändringar i symtom av depression, ångest och upplevd livskvalitet samt känsloregleringsfärdigheter under tolv veckors behandling. Författarna ville även undersöka om stärkta känsloregleringsfärdigheter och symtomlindring sammanföll samt huruvida de förstnämnda föregick symtomlindring. För datainsamlingen har använts sex subskalor som mäter känsloregleringsfärdigheter i avsikt att matcha sex av behandlingsmodulerna i Unified Protocol. Dessa färdigheter var ”Kognitiv omvärdering”, ”Icke-acceptans”, ”Mål”, ”Medvetenhet”, ”Aversion mot obehag” och ”Uthärda obehag”. Symtomförändringar har kontinuerligt mätts med testerna OASIS och ODSIS. Därtill skedde mätningar av depressionssymtom och ångestsymtom samt upplevd livskvalitet med BAI, BDI-II och WHOQOL-BREF. Författarna har undersökt om förändringar har skett i enlighet med Reliable Change index och klinisk signifikans. Resultaten visade på symtomlindring och förhöjd livskvalitet hos en patient. I det andra fallet skedde ingen förändring av symtom eller livskvalitet. I det tredje fallet skedde viss symtomlindring. Vissa känsloregleringsfärdigheter stärktes hos patienterna. Delvis sammanföll känsloregleringsfärdigheter och symtomlindring, men de förstnämnda föregick inte symtomlindring nära i tid. Studien visar att Unified Protocol är ett intressant behandlingsprogram för en allmänpsykiatrisk mottagning, men ytterligare forskning behövs för att fastställa om behandlingen i gruppformat är lika effektiv som en individualiserad behandling. (Less)
Abstract
The present study aimed to investigate the transdiagnostic and emotion-focused CBT treatment program Unified Protocol in a group format in a general psychiatric outpatient clinic. The study used case series design on three patients with anxiety problems as primary diagnosis. The study followed changes in symptoms of depression, anxiety and perceived quality of life and emotion regulation skills during the twelve weeks of treatment. The authors also wanted to examine the covariance between strengthed emotion regulation skills and symptom relief and whether the former preceded the symptoms. For data collection was used six subscales that measure emotion regulation skills in order to match six of the processing modules of the Unified... (More)
The present study aimed to investigate the transdiagnostic and emotion-focused CBT treatment program Unified Protocol in a group format in a general psychiatric outpatient clinic. The study used case series design on three patients with anxiety problems as primary diagnosis. The study followed changes in symptoms of depression, anxiety and perceived quality of life and emotion regulation skills during the twelve weeks of treatment. The authors also wanted to examine the covariance between strengthed emotion regulation skills and symptom relief and whether the former preceded the symptoms. For data collection was used six subscales that measure emotion regulation skills in order to match six of the processing modules of the Unified Protocol. These skills were "Cognitive reappraisal", "Nonacceptance", "Goal", "Awareness", "Distress aversion" and "Aversion endurance". Symptom changes are continuously measured by tests OASIS and ODSIS. In addition, measurements were made of the symptoms of depression and anxiety symptoms, and perceived quality of life with BAI, BDI-II and WHOQOL-BREF. The authors have investigated whether changes have been made in accordance with the Reliable Change Index and clinical significance. The results showed symptom relief and increased quality of life of one patient. In the second case, there was no change of symptoms or quality of life. In the third case occurred some symptom relief. Some emotion regulation skills strengthened for the patients. Partly, there was a covariance between emotion regulation skills and symptom relief, but the former preceded not symptom close in time. The study shows that the Unified Protocol is an interesting treatment of a general psychiatric clinic, but further research is needed to determine if the treatment in a group format is as effective as an individualized therapy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{5467456,
 abstract   = {The present study aimed to investigate the transdiagnostic and emotion-focused CBT treatment program Unified Protocol in a group format in a general psychiatric outpatient clinic. The study used case series design on three patients with anxiety problems as primary diagnosis. The study followed changes in symptoms of depression, anxiety and perceived quality of life and emotion regulation skills during the twelve weeks of treatment. The authors also wanted to examine the covariance between strengthed emotion regulation skills and symptom relief and whether the former preceded the symptoms. For data collection was used six subscales that measure emotion regulation skills in order to match six of the processing modules of the Unified Protocol. These skills were "Cognitive reappraisal", "Nonacceptance", "Goal", "Awareness", "Distress aversion" and "Aversion endurance". Symptom changes are continuously measured by tests OASIS and ODSIS. In addition, measurements were made of the symptoms of depression and anxiety symptoms, and perceived quality of life with BAI, BDI-II and WHOQOL-BREF. The authors have investigated whether changes have been made in accordance with the Reliable Change Index and clinical significance. The results showed symptom relief and increased quality of life of one patient. In the second case, there was no change of symptoms or quality of life. In the third case occurred some symptom relief. Some emotion regulation skills strengthened for the patients. Partly, there was a covariance between emotion regulation skills and symptom relief, but the former preceded not symptom close in time. The study shows that the Unified Protocol is an interesting treatment of a general psychiatric clinic, but further research is needed to determine if the treatment in a group format is as effective as an individualized therapy.},
 author    = {Eriksson, Johanna and Lundborg, Johannes},
 keyword   = {Unified Protocol,KBT,transdiagnostisk behandling,känsloregleringsfärdigheter,öppenvårdspsykiatri,ångest,depression,livskvalité,case series design,reliable change index,klinisk signifikans,samvarians,CBT,transdiagnostic treatment,emotion regulation skills,outpatient psychiatry,anxiety,quality of life,clinical significance,covariance.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie med case series design av Unified Protocol, en transdiagnostisk och känslofokuserad KBT- behandling i gruppformat},
 year     = {2015},
}