Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnor och mäns skilda uttag av föräldrapenning - orsak och effekt

Andersson, Nina LU and Dalene Skarping, Malin LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Kvinnas roll i samhället har historiskt genomgått en stor förändring, från att ansvara över hushållet till att etablera sig på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen infördes år 1974 med syfte att möjliggöra för främst kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning. Mäns uttag av föräldraförsäkringen har sedan införandet ökat, men fördelningen är fortfarande långt ifrån jämn. Kvinnor tar ut majoriteten av föräldrapenningdagarna, 75 procent, vilket bidrar till att de avstår från arbete under betydligt längre tid än män. Kvinnors löner i förhållande till män släpar efter hela livet och trenden ser inte ut att förändras. Vid familjebildning förändras tidsallokering mellan hushållsarbete och marknadsarbete. Kvinnor arbetar deltid i större... (More)
Kvinnas roll i samhället har historiskt genomgått en stor förändring, från att ansvara över hushållet till att etablera sig på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen infördes år 1974 med syfte att möjliggöra för främst kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning. Mäns uttag av föräldraförsäkringen har sedan införandet ökat, men fördelningen är fortfarande långt ifrån jämn. Kvinnor tar ut majoriteten av föräldrapenningdagarna, 75 procent, vilket bidrar till att de avstår från arbete under betydligt längre tid än män. Kvinnors löner i förhållande till män släpar efter hela livet och trenden ser inte ut att förändras. Vid familjebildning förändras tidsallokering mellan hushållsarbete och marknadsarbete. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning och den snedvridna ansvarsfördelningen leder även till att de utför obetalt arbete i betydlig högre omfattning än män. Detta innebär att mindre tid spenderas på marknadsarbete och är en av orsakerna till kvinnors lägre pension i förhållande till män.
Uppsatsen belyser skillnader i män och kvinnors löneutveckling och uttag av föräldrapenningdagar. Faktorer som driver skillnaderna förklaras och vilka effekterna blir av det ojämna uttaget analyseras. Skillnaderna och orsaken till fördelningen av föräldrapenningen mellan män och kvinnor förklaras utifrån nationalekonomiska modeller och tidigare forskning inom området.
Sedan införandet av föräldraförsäkringen har ett antal reformer införts med syfte att bidra till ett mer jämställt uttag av den. En del av dessa reformer har varit framgångsrika och bidragit till att män har ökat sitt uttag. Reformernas påverkan på fördelningen mellan könen analyseras och effekter av att införa ytterligare reserverade dagar för vardera föräldern diskuteras. (Less)
Popular Abstract
Woman's role in society has historically undergone a great change, from the responsibility of the household to establishment in the labor market. Parental insurance was introduced in 1974 with the aim of enabling all women to combine work with family formation. Men's use of parental insurance has increased since the introduction, but the distribution is still far from consistent. Women take the majority of parental benefit days, 75 percent, contributing to a larger absence from work for women than for men. Women's wages relative to men lag behind through life and the trend shows no signs of change. When starting a family occurs, the allocation of time between housework and market work changes. Women work part-time to a greater extent and... (More)
Woman's role in society has historically undergone a great change, from the responsibility of the household to establishment in the labor market. Parental insurance was introduced in 1974 with the aim of enabling all women to combine work with family formation. Men's use of parental insurance has increased since the introduction, but the distribution is still far from consistent. Women take the majority of parental benefit days, 75 percent, contributing to a larger absence from work for women than for men. Women's wages relative to men lag behind through life and the trend shows no signs of change. When starting a family occurs, the allocation of time between housework and market work changes. Women work part-time to a greater extent and the distorted allocation of responsibilities also leads to women devoting themselves to unpaid work at a greater extent than men. This means less time spent on market work and is one of the reasons for women's lower retirement compared to men. The essay highlights the differences in men's and women's wages and withdrawal of parental benefit days. Factors that affect the differences are explained and the effects of the uneven withdrawal are analyzed. The differences and the reasons for the allocation of parental benefits between men and women will be explained by economic models and previous research in the area. Since the introduction of parental insurance, a number of reforms have been introduced with the incentive to contribute to a more gender-equal use of it. Some of these reforms have been successful and contributed to men’s greater withdrawal of the insurance. The reforms impact on the distribution between the sexes is analyzed and the effects of introducing additional days reserved for each parent discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Nina LU and Dalene Skarping, Malin LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Föräldraledighet, föräldrapenning, arbetsmarknad, löneutveckling, jämställdhet
language
Swedish
id
5469350
date added to LUP
2015-06-30 15:32:18
date last changed
2015-07-01 10:59:47
@misc{5469350,
 abstract   = {Kvinnas roll i samhället har historiskt genomgått en stor förändring, från att ansvara över hushållet till att etablera sig på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen infördes år 1974 med syfte att möjliggöra för främst kvinnor att kombinera arbetsliv med familjebildning. Mäns uttag av föräldraförsäkringen har sedan införandet ökat, men fördelningen är fortfarande långt ifrån jämn. Kvinnor tar ut majoriteten av föräldrapenningdagarna, 75 procent, vilket bidrar till att de avstår från arbete under betydligt längre tid än män. Kvinnors löner i förhållande till män släpar efter hela livet och trenden ser inte ut att förändras. Vid familjebildning förändras tidsallokering mellan hushållsarbete och marknadsarbete. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning och den snedvridna ansvarsfördelningen leder även till att de utför obetalt arbete i betydlig högre omfattning än män. Detta innebär att mindre tid spenderas på marknadsarbete och är en av orsakerna till kvinnors lägre pension i förhållande till män.
Uppsatsen belyser skillnader i män och kvinnors löneutveckling och uttag av föräldrapenningdagar. Faktorer som driver skillnaderna förklaras och vilka effekterna blir av det ojämna uttaget analyseras. Skillnaderna och orsaken till fördelningen av föräldrapenningen mellan män och kvinnor förklaras utifrån nationalekonomiska modeller och tidigare forskning inom området.
Sedan införandet av föräldraförsäkringen har ett antal reformer införts med syfte att bidra till ett mer jämställt uttag av den. En del av dessa reformer har varit framgångsrika och bidragit till att män har ökat sitt uttag. Reformernas påverkan på fördelningen mellan könen analyseras och effekter av att införa ytterligare reserverade dagar för vardera föräldern diskuteras.},
 author    = {Andersson, Nina and Dalene Skarping, Malin},
 keyword   = {Föräldraledighet,föräldrapenning,arbetsmarknad,löneutveckling,jämställdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnor och mäns skilda uttag av föräldrapenning - orsak och effekt},
 year     = {2015},
}