Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geofysisk karaktärisering av ordoviciska kalkstensenheter på södra Gotland

Vasilica, Alexander LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds Universitet GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I samband med olje- och gasprospektering genomförda av OPAB, Gotlandsolja AB samt SGU har omfattande geofysiska mätningar (seismik) och borrhålsundersökningar gjorts. Studien som presenteras här baseras på data och information från dessa undersökningar med syfte till en geofysisk karaktärisering och tolkning av södra Gotlands tre ordoviciska kalkstensenheter samt den underliggande mellankambriska sandstenen, den så kallade Faluddensandsten. De ordoviciska kalkstensenheterna benämns, uppifrån som: Klasen-, Kvarne- och Bentonitkalksten. I arbetet presenteras även en övergripande bedömning av lagerföljdens lämplighet som tak- respektive reservoarbergart. Framtagna djupkartor och profiler visar tydligt den allmänna lutningen på berggrunden åt... (More)
I samband med olje- och gasprospektering genomförda av OPAB, Gotlandsolja AB samt SGU har omfattande geofysiska mätningar (seismik) och borrhålsundersökningar gjorts. Studien som presenteras här baseras på data och information från dessa undersökningar med syfte till en geofysisk karaktärisering och tolkning av södra Gotlands tre ordoviciska kalkstensenheter samt den underliggande mellankambriska sandstenen, den så kallade Faluddensandsten. De ordoviciska kalkstensenheterna benämns, uppifrån som: Klasen-, Kvarne- och Bentonitkalksten. I arbetet presenteras även en övergripande bedömning av lagerföljdens lämplighet som tak- respektive reservoarbergart. Framtagna djupkartor och profiler visar tydligt den allmänna lutningen på berggrunden åt SSO. Tolkningen av geofysiska borrhålsloggar, framförallt Gammaloggen, visar att den studerade lagerföljden kan följas och korreleras lateralt mellan borrhål på södra Gotland. Generellt är lagerföljden homogent uppbyggd med likartade litologiska egenskaper som återspeglas i resultaten från de geofysiska borrhålsmätningarna. Studien visar att det är med hjälp av de geofysiska borrhålsloggarna möjligt att etablera en geofysisk typsekvens för den ordoviciska kalkstenssekvensen på södra Gotland. I den övre kalkstensenheten, Klasen, återfinns lokalt s.k. ”mounds” som består av linsformade slamhögar som utgör reservoarbergart för den olja som man utvunnit på Gotland. Dessa strukturer har en storlek av ett par hundra meter upp till någon km i diameter och kan vara 50–60 m höga. Förekomsten återspeglas som lokala avvikelser i borrhålsloggar samt i seismiska profiler som redovisas. Den undre delen av den ordoviciska lagerföljden uppvisar en mycket varierande lagring med bl.a. glaukonitisk skiffer, siltsten och alunskiffer som delvis starkt påminner om motsvarande lagerföljds uppbyggnad på Öland. Avsaknaden av biostratigrafiska dateringar medför dock att detta inte går att närmare verifiera. Resultaten från karaktäriseringen visar att det finns behov av kompletterande undersökningar, framförallt dateringar, som kan möjligöra en mer regional korrelation av lagerserien. Lagerföljdens laterala uthållighet, homogena fysikaliska uppbyggnad och inslag av bentonit talar för att den kan vara en bra takbergart för ev. lagring av CO2 i den underliggande Faluddensandstenen. Den senare tilltar i mäktighet söderut vilket också syns i profilerna från södra Gotland. Sandstenen består av en porös, kvartsarenit med bedömda goda reservoaregenskaper för lagring av koldioxid. (Less)
Popular Abstract
In connection with oil and gas exploration conducted by OPAB, Gotlandsolja AB and surveys done by SGU, extensive geophysical investigations and borehole survey have been carried out. This study is based on data and information from those surveys with the intention of creating a geophysical characterization and interpretation of the Ordovician limestone units and the underlying Middle Cambrian sandstone (Faludden sandstone) on southern Gotland. The Ordovician limestone units are called, from above; Klasen–, Kvarne– and Bentonitic limestone. This study will further present a basic, overall assessment of the cap– and reservoir potential. Presented depth maps and profiles clearly show the general dip of the bedrock in a SSE direction.... (More)
In connection with oil and gas exploration conducted by OPAB, Gotlandsolja AB and surveys done by SGU, extensive geophysical investigations and borehole survey have been carried out. This study is based on data and information from those surveys with the intention of creating a geophysical characterization and interpretation of the Ordovician limestone units and the underlying Middle Cambrian sandstone (Faludden sandstone) on southern Gotland. The Ordovician limestone units are called, from above; Klasen–, Kvarne– and Bentonitic limestone. This study will further present a basic, overall assessment of the cap– and reservoir potential. Presented depth maps and profiles clearly show the general dip of the bedrock in a SSE direction. Interpretation of well logs, especially Gamma Ray logs, show that the different bedrock layers can be correlated laterlly between boreholes on southern Gotland. The general stratigraphy is homogenos and with similar lithological properties which is reflected in the results from the geophysical wire–line logging. This study shows that it is possible, by using the wire-line logging, to create a geophysical “type section” for the Ordovician limestone units on southern Gotland. In the upper limestone unit, also called Klasen limestone, there are local occurrences of what is known as “mounds”, mud piles. This lens shaped mud piles represents the source from which oil has previously been recovered from. The size of these structures are from a few hundred meters up to a kilometer in diameter and 50–60 meters in hight. The presence of these “mounds” are reflected as local anomalies in well logs and in the presented seismic profiles. The lower part of the Ordovician sequence exhibits a much more variable unit including siltstone, alun- and glauconitic shale, that strongly reminds of corresponding composition of the sequence on Öland. Absence of biostratigraphical dating makes it impossible for further confirmation. From the results of the characterization it is possible to conclude there is a need for complementary studies, especially age updates, that will allow for the development of a more regional correlation of the units. The layer sequences lateral duration, homogenic physical structure and elements of bentonite, indicate that there is a good potential as caprock for future storage of CO2 in the underlying Faludden sandstone. A sandstone unit that increases in thickness to the south, as shown in the profiles from southern Gotland, and consists of porous, quartz arenite with estimated good reservoir properties for storage of carbon dioxide. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vasilica, Alexander LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
borrhålslogging, kalk- och sandsten, koldioxidlagring, reservoar, takbergart
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds Universitet
report number
434
language
Swedish
id
5469753
date added to LUP
2015-06-09 11:28:31
date last changed
2015-06-09 11:28:31
@misc{5469753,
 abstract   = {I samband med olje- och gasprospektering genomförda av OPAB, Gotlandsolja AB samt SGU har omfattande geofysiska mätningar (seismik) och borrhålsundersökningar gjorts. Studien som presenteras här baseras på data och information från dessa undersökningar med syfte till en geofysisk karaktärisering och tolkning av södra Gotlands tre ordoviciska kalkstensenheter samt den underliggande mellankambriska sandstenen, den så kallade Faluddensandsten. De ordoviciska kalkstensenheterna benämns, uppifrån som: Klasen-, Kvarne- och Bentonitkalksten. I arbetet presenteras även en övergripande bedömning av lagerföljdens lämplighet som tak- respektive reservoarbergart. Framtagna djupkartor och profiler visar tydligt den allmänna lutningen på berggrunden åt SSO. Tolkningen av geofysiska borrhålsloggar, framförallt Gammaloggen, visar att den studerade lagerföljden kan följas och korreleras lateralt mellan borrhål på södra Gotland. Generellt är lagerföljden homogent uppbyggd med likartade litologiska egenskaper som återspeglas i resultaten från de geofysiska borrhålsmätningarna. Studien visar att det är med hjälp av de geofysiska borrhålsloggarna möjligt att etablera en geofysisk typsekvens för den ordoviciska kalkstenssekvensen på södra Gotland. I den övre kalkstensenheten, Klasen, återfinns lokalt s.k. ”mounds” som består av linsformade slamhögar som utgör reservoarbergart för den olja som man utvunnit på Gotland. Dessa strukturer har en storlek av ett par hundra meter upp till någon km i diameter och kan vara 50–60 m höga. Förekomsten återspeglas som lokala avvikelser i borrhålsloggar samt i seismiska profiler som redovisas. Den undre delen av den ordoviciska lagerföljden uppvisar en mycket varierande lagring med bl.a. glaukonitisk skiffer, siltsten och alunskiffer som delvis starkt påminner om motsvarande lagerföljds uppbyggnad på Öland. Avsaknaden av biostratigrafiska dateringar medför dock att detta inte går att närmare verifiera. Resultaten från karaktäriseringen visar att det finns behov av kompletterande undersökningar, framförallt dateringar, som kan möjligöra en mer regional korrelation av lagerserien. Lagerföljdens laterala uthållighet, homogena fysikaliska uppbyggnad och inslag av bentonit talar för att den kan vara en bra takbergart för ev. lagring av CO2 i den underliggande Faluddensandstenen. Den senare tilltar i mäktighet söderut vilket också syns i profilerna från södra Gotland. Sandstenen består av en porös, kvartsarenit med bedömda goda reservoaregenskaper för lagring av koldioxid.},
 author    = {Vasilica, Alexander},
 keyword   = {borrhålslogging,kalk- och sandsten,koldioxidlagring,reservoar,takbergart},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds Universitet},
 title    = {Geofysisk karaktärisering av ordoviciska kalkstensenheter på södra Gotland},
 year     = {2015},
}