Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Industriell symbios - Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen?

Martinsson, Linda LU and Winqvist, Emma LU (2015) MVK920 20151
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
I detta arbete har befintliga samarbeten mellan företag i Helsingborg kartlagts. Potential för att utveckla ytterligare samarbeten genom affärsmodellen industriell symbios har analyserats. Industriell symbios innebär att verksamheter, varav minst en industri, gemensamt utnyttjar energi, nyttigheter, material eller service, för att på ett innovativt sätt skapa mervärden samt minska kostnader och miljöpåverkan. Det finns flera fördelar med denna affärsmodell.

Industriell symbios är ett sätt att nå klimatmål och krav som ställs på företag idag. Det kan också innebära att tillverkning stannar i Sverige istället för att flytta utomlands tack vare de ekonomiska fördelar samarbeten ger. Att återanvända andras restprodukter är ett viktigt steg... (More)
I detta arbete har befintliga samarbeten mellan företag i Helsingborg kartlagts. Potential för att utveckla ytterligare samarbeten genom affärsmodellen industriell symbios har analyserats. Industriell symbios innebär att verksamheter, varav minst en industri, gemensamt utnyttjar energi, nyttigheter, material eller service, för att på ett innovativt sätt skapa mervärden samt minska kostnader och miljöpåverkan. Det finns flera fördelar med denna affärsmodell.

Industriell symbios är ett sätt att nå klimatmål och krav som ställs på företag idag. Det kan också innebära att tillverkning stannar i Sverige istället för att flytta utomlands tack vare de ekonomiska fördelar samarbeten ger. Att återanvända andras restprodukter är ett viktigt steg i att klara av framtidens ökade resursbehov.

Arbetet har med hjälp av en referensgrupp, intervjuer och en enkätundersökning, utskickad till tillverkande företag med fler än 20 anställda, kartlagt företagssamarbeten i Helsingborg. Utifrån de svar som inkommit har flödesscheman sammanställts över företag med flertalet olika samarbeten. De vanligaste svaren från enkätstudien rör samarbeten med Öresundskraft, NSVA eller NSR gällande energi, vatten eller avfall.

Deltagarna i studien har även svarat på frågor kring potentiella flöden till eller från deras företag som kan användas vid framtida samarbeten. Logistiksamarbeten och olika former av energi eller restprodukter lyfts fram. Utifrån dessa svar har potentialen av de olika förslagen på flöden analyserats. De två flöden med störst potential är ett järnavfall från Höganäs AB som kan användas i Kemira Kemis koagulantfabrik samt ett ålslam från Scandinavian Silver Eel som kan rötas till biogas.

I studien har även möjligheterna till utveckling av industriell symbios i regionen undersökts. De slutsatser som dras är att en samverkansgrupp, som jobbar för att främja industriell symbios i regionen, måste tillsättas. Helst bör kommunen vara aktiv och tillsätta gruppens sammankallande. Företrädare från företag med mycket erfarenhet av industriell symbios i regionen, såsom Kemira Kemi och Öresundskraft, bör tillsammans med kommunen vara representerade i gruppen. Bra kommunikation mellan berörda aktörer är avgöranden för att nå framgång med industriell symbios. För att attrahera fler aktörer bör samverkansgruppen aktivt kommunicera sitt arbete till regionens företag i flera kommunikationskanaler.

Slutligen konstateras att det finns stor potential att utveckla affärsmodellen industriell symbios i Helsingborg. (Less)
Abstract
In this work the existing collaborations between companies in Helsingborg has been identified. The potential to further develop collaborations of industrial symbiosis and the region has been analysed. Industrial symbiosis means that synergies, including at least one industry, who in common use energy, goods, materials or services in an innovative way create added value and reduce costs and environmental impact.

There are several advantages of this business model. Industrial symbiosis is a way to reach climate goals set for businesses today. Thanks to the economic benefits collaborations provide, companies can stay in Sweden instead of going abroad. Reusing other companies' waste products is an important step in managing increased... (More)
In this work the existing collaborations between companies in Helsingborg has been identified. The potential to further develop collaborations of industrial symbiosis and the region has been analysed. Industrial symbiosis means that synergies, including at least one industry, who in common use energy, goods, materials or services in an innovative way create added value and reduce costs and environmental impact.

There are several advantages of this business model. Industrial symbiosis is a way to reach climate goals set for businesses today. Thanks to the economic benefits collaborations provide, companies can stay in Sweden instead of going abroad. Reusing other companies' waste products is an important step in managing increased resource needs in the future.

The work has been conducted with interviews, a questionnaire and a reference group. Based on the responses received, flow charts were compiled of companies with several collaborations.

Participants also answered questions about the potential flows to or from their businesses which could be used for future collaborations. Logistics, energy and raw materials are mentioned as potential areas for collaboration. Based on these responses, flows were analysed by feasability. The two flows with the greatest potential to continue with is a ferrous residue from Höganäs AB, which may be used in Kemira Kemi's facilities and a sludge from Scandinavian Silver Eel which can be digested to biogas.

The study also researched the potential for industrial symbiosis in the region. The conclusions drawn are that a liaison group, which works to promote industrial symbiosis in the region, must be created. Ideally, the municipality should be active and add the group convenor.

Good communication between stakeholders are important to achieve success with industrial symbiosis. To attract more companies the work of the liaison group need to be actively communicated.

Finally there is great potential to develop industrial symbiosis as a business model in Helsingborg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Linda LU and Winqvist, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Industrial symbiosis - The future business model for Helsingborg?
course
MVK920 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Industriell symbios, företagssamarbeten, Helsingborg, IPOS, Öresundskraft
report number
15/5338
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
5469862
date added to LUP
2015-06-10 13:24:38
date last changed
2015-06-10 13:24:38
@misc{5469862,
 abstract   = {In this work the existing collaborations between companies in Helsingborg has been identified. The potential to further develop collaborations of industrial symbiosis and the region has been analysed. Industrial symbiosis means that synergies, including at least one industry, who in common use energy, goods, materials or services in an innovative way create added value and reduce costs and environmental impact. 

There are several advantages of this business model. Industrial symbiosis is a way to reach climate goals set for businesses today. Thanks to the economic benefits collaborations provide, companies can stay in Sweden instead of going abroad. Reusing other companies' waste products is an important step in managing increased resource needs in the future. 

The work has been conducted with interviews, a questionnaire and a reference group. Based on the responses received, flow charts were compiled of companies with several collaborations. 

Participants also answered questions about the potential flows to or from their businesses which could be used for future collaborations. Logistics, energy and raw materials are mentioned as potential areas for collaboration. Based on these responses, flows were analysed by feasability. The two flows with the greatest potential to continue with is a ferrous residue from Höganäs AB, which may be used in Kemira Kemi's facilities and a sludge from Scandinavian Silver Eel which can be digested to biogas. 

The study also researched the potential for industrial symbiosis in the region. The conclusions drawn are that a liaison group, which works to promote industrial symbiosis in the region, must be created. Ideally, the municipality should be active and add the group convenor. 

Good communication between stakeholders are important to achieve success with industrial symbiosis. To attract more companies the work of the liaison group need to be actively communicated. 

Finally there is great potential to develop industrial symbiosis as a business model in Helsingborg.},
 author    = {Martinsson, Linda and Winqvist, Emma},
 issn     = {0282-1990},
 keyword   = {Industriell symbios,företagssamarbeten,Helsingborg,IPOS,Öresundskraft},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Industriell symbios - Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen?},
 year     = {2015},
}