Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fas 3-anordnares förhållande till avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

Pohl, Henrik LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Examensarbetet behandlar frågan om hur avdragsbegränsningar för bidragsfinansierad verksamhet påverkar mervärdesskatt för fas 3-anordnare. Arbetsförmedlingen kan anlita externa aktörer för att utföra arbetsmarknadsmässiga åtgärder. En av dessa arbetsmarknadsåtgärder är jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas där långtidsarbetslösa sysselsätts av privata anordnare. Dessa anordnare erhåller ett anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen för att verksamheten ska kunna bedrivas. Anordnarna har för fas 3-verksamheten inte momspliktiga intäkter men det förekommer att de är momsregistrerade och yrkar avdrag för ingående moms på utgifter i fas 3-verksamheten.
Skatteverkets syn är att fas 3-verksamhet inte är momspliktig och att en anordnare av fas... (More)
Examensarbetet behandlar frågan om hur avdragsbegränsningar för bidragsfinansierad verksamhet påverkar mervärdesskatt för fas 3-anordnare. Arbetsförmedlingen kan anlita externa aktörer för att utföra arbetsmarknadsmässiga åtgärder. En av dessa arbetsmarknadsåtgärder är jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas där långtidsarbetslösa sysselsätts av privata anordnare. Dessa anordnare erhåller ett anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen för att verksamheten ska kunna bedrivas. Anordnarna har för fas 3-verksamheten inte momspliktiga intäkter men det förekommer att de är momsregistrerade och yrkar avdrag för ingående moms på utgifter i fas 3-verksamheten.
Skatteverkets syn är att fas 3-verksamhet inte är momspliktig och att en anordnare av fas 3 därför inte har avdragsrätt för ingående moms hänförligt till sådan verksamhet. En anordnares hela verksamhet kan se ut på olika sätt. Det finns de som enbart bedriver fas 3-verksamhet men också de som bedriver momspliktig verksamhet parallellt. Enligt mervärdesskattelagen ska den som bedriver ekonomisk verksamhet vara registrerad för mervärdesskatt. En helt bidragsfinansierad verksamhet innefattar i normalfallet inte någon som bedriver ekonomisk verksamhet och ska därför inte vara registrerad för mervärdesskatt.
Vägledande domar på området är bla Kommissionen mot Spanien, mål C-204/03 där EU-domstolen fastslog att den som bedriver en enda verksamhet som delvis är finansierad med bidrag ändå har rätt till fullt avdrag för ingående moms. Vidare är även RÅ 2010 ref 98 viktig där HFD kommer fram till att ett bolag som bedriver både bidragsfinansierad forskning och forskning mot ersättning momsmässigt kan sägas bedriva två verksamhetsgrenar. Då kan avdrag för ingående moms endast göras för den momspliktiga verksamhetsgrenen.
Skatteverket publicerar ställningstaganden i olika frågor för att handläggningen inom myndigheten ska vara enhetlig. På området viktiga ställningstaganden för att förstå Skatteverkets handläggning finns främst två av vikt. Dessa behandlar när ekonomisk verksamhet bedrivs och vilka av Arbetsförmedlingens utbetalningar som är momspliktiga.
I uppsatsen presenteras ett antal beslut på mervärdesskatteområdet vilka fattats av Skatteverket för anordnare av fas 3. Skatteverkets syn är att anordnarbidrag inte utgör en omsättning och utgående moms ska inte påföras. Den som enbart bedriver fas 3-verksamhet ska inte vara momsregistrerad. Den som bedriver fas 3 och annan momspliktig verksamhet har avdragsrätt för ingående moms hänförligt till momspliktig verksamhetsdel.
För att en anordnare av fas 3 ska ha full avdragsrätt för ingående moms måste ekonomisk verksamhet bedrivas. Verksamheten får inte vara uppdelbar i två verksamhetsgrenar utan fas 3-verksamheten måste integreras i den momspliktiga verksamheten. Om detta går för långt bryter det dock mot Arbetsförmedlingens regler som säger att fas 3-deltagare inte får utföra
4
marknadskonkurrerande verksamhet. Det bör alltså gå att ha full avdragsrätt för ingående moms som anordnare för fas 3 men risken som uppstår är att Arbetsförmedlingen istället ställer krav på återbetalning av bidraget. (Less)
Popular Abstract
This master thesis investigates how rules that limit VAT deduction for subsidized businesses effects phase 3-organizers. The Swedish Employment Service, Arbetsförmedlingen, can engage external providers to perform labor market measures. One of these labor market measures is the third phase of the job- and development guarantee, fas 3, where the long-term unemployed are engaged by private providers. These providers will receive organizing subsidiaries from the Employment Service for their services. The phase 3-organizers have no output VAT but may still in some cases be registered for VAT. Being registered for VAT they can claim input VAT on expenses in the phase 3 activities. The Swedish tax agency's, Skatteverket, view is that the phase 3... (More)
This master thesis investigates how rules that limit VAT deduction for subsidized businesses effects phase 3-organizers. The Swedish Employment Service, Arbetsförmedlingen, can engage external providers to perform labor market measures. One of these labor market measures is the third phase of the job- and development guarantee, fas 3, where the long-term unemployed are engaged by private providers. These providers will receive organizing subsidiaries from the Employment Service for their services. The phase 3-organizers have no output VAT but may still in some cases be registered for VAT. Being registered for VAT they can claim input VAT on expenses in the phase 3 activities. The Swedish tax agency's, Skatteverket, view is that the phase 3 activities are not subject to VAT and that the organizers of phase 3 therefore have no right to deduct input VAT attributable to such activities. A phase 3 organizers operation can appear in different ways. There are those who only conduct phase 3 activities, but also those engaged in activities liable to VAT alongside the phase 3 activity. According to the Swedish VAT act, mervärdesskattelagen, the person engaged in economic activities should be registered for VAT. Fully grant-financed activities are normally not engaged in economic activity and should therefore not be registered for VAT. Guiding judgements can be found in C-204/03, The Commission vs Spain, where the ECJ ruled that the operator of a single activity which is partly funded by subsidiaries still has a right to full deduction of input VAT. Furthermore, the case RÅ 2010 ref 98 is important where the Swedish Supreme Administrative Court, Högsta förvaltningsdomstolen, finds that a company carrying out both subsidized research and remunerated research subjected to VAT can be said to pursue two lines of business. The court also finds that the company only can deduct input VAT linked to the VAT-liable business stream. The Tax Agency publishes their view on various issues in publications called Ställningstaganden. The aim of these publications is to make the assessment of errands at the agency uniform. There are mainly two Ställningstaganden that is of interested for this thesis. These include when a business can be said to perform economic activity and which of the Employment Service payments that are subject to VAT. The thesis presents a few decisions regarding VAT made by the Tax Agency regarding organizers of phase 3. The Tax Agency's view is that organizing phase 3 is not an operation subject to VAT and therefore no input VAT deductions can be made by an organizer. Those who organize phase 3 alongside other activities liable to VAT have the right to deduct input VAT attributable to the VAT-liable activity alone.
2
An organizer of phase 3 can have full right to deduct input VAT if he also is engaged in economic activity. The business must not be divisible into two branches. To accomplish this the phase 3 activities must be integrated in the economic activity. If this goes too far, however, it violates the Employment Service´s rules that stipulate that the phase 3 participants may not carry out market competing business. It should thus be possible to have full right to deduct input VAT for organizers of phase 3 but the risk that arises is that the Employment Service instead requires repayment of the subsidiaries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pohl, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
Phase 3 organizers and deduction of input VAT
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
mervärdesskatt
language
Swedish
additional info
henrik.pohl@gmail.com

0736 26 84 52
id
5471588
date added to LUP
2015-06-11 20:29:58
date last changed
2015-06-11 20:29:58
@misc{5471588,
 abstract   = {Examensarbetet behandlar frågan om hur avdragsbegränsningar för bidragsfinansierad verksamhet påverkar mervärdesskatt för fas 3-anordnare. Arbetsförmedlingen kan anlita externa aktörer för att utföra arbetsmarknadsmässiga åtgärder. En av dessa arbetsmarknadsåtgärder är jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas där långtidsarbetslösa sysselsätts av privata anordnare. Dessa anordnare erhåller ett anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen för att verksamheten ska kunna bedrivas. Anordnarna har för fas 3-verksamheten inte momspliktiga intäkter men det förekommer att de är momsregistrerade och yrkar avdrag för ingående moms på utgifter i fas 3-verksamheten.
Skatteverkets syn är att fas 3-verksamhet inte är momspliktig och att en anordnare av fas 3 därför inte har avdragsrätt för ingående moms hänförligt till sådan verksamhet. En anordnares hela verksamhet kan se ut på olika sätt. Det finns de som enbart bedriver fas 3-verksamhet men också de som bedriver momspliktig verksamhet parallellt. Enligt mervärdesskattelagen ska den som bedriver ekonomisk verksamhet vara registrerad för mervärdesskatt. En helt bidragsfinansierad verksamhet innefattar i normalfallet inte någon som bedriver ekonomisk verksamhet och ska därför inte vara registrerad för mervärdesskatt.
Vägledande domar på området är bla Kommissionen mot Spanien, mål C-204/03 där EU-domstolen fastslog att den som bedriver en enda verksamhet som delvis är finansierad med bidrag ändå har rätt till fullt avdrag för ingående moms. Vidare är även RÅ 2010 ref 98 viktig där HFD kommer fram till att ett bolag som bedriver både bidragsfinansierad forskning och forskning mot ersättning momsmässigt kan sägas bedriva två verksamhetsgrenar. Då kan avdrag för ingående moms endast göras för den momspliktiga verksamhetsgrenen.
Skatteverket publicerar ställningstaganden i olika frågor för att handläggningen inom myndigheten ska vara enhetlig. På området viktiga ställningstaganden för att förstå Skatteverkets handläggning finns främst två av vikt. Dessa behandlar när ekonomisk verksamhet bedrivs och vilka av Arbetsförmedlingens utbetalningar som är momspliktiga.
I uppsatsen presenteras ett antal beslut på mervärdesskatteområdet vilka fattats av Skatteverket för anordnare av fas 3. Skatteverkets syn är att anordnarbidrag inte utgör en omsättning och utgående moms ska inte påföras. Den som enbart bedriver fas 3-verksamhet ska inte vara momsregistrerad. Den som bedriver fas 3 och annan momspliktig verksamhet har avdragsrätt för ingående moms hänförligt till momspliktig verksamhetsdel.
För att en anordnare av fas 3 ska ha full avdragsrätt för ingående moms måste ekonomisk verksamhet bedrivas. Verksamheten får inte vara uppdelbar i två verksamhetsgrenar utan fas 3-verksamheten måste integreras i den momspliktiga verksamheten. Om detta går för långt bryter det dock mot Arbetsförmedlingens regler som säger att fas 3-deltagare inte får utföra
4
marknadskonkurrerande verksamhet. Det bör alltså gå att ha full avdragsrätt för ingående moms som anordnare för fas 3 men risken som uppstår är att Arbetsförmedlingen istället ställer krav på återbetalning av bidraget.},
 author    = {Pohl, Henrik},
 keyword   = {mervärdesskatt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fas 3-anordnares förhållande till avdragsrätt för ingående mervärdesskatt},
 year     = {2015},
}