Advanced

Förfarandemissbruk och verklig innebörd

Hultberg, Michael LU (2015) JUR092 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
I takt med en ökad global konkurrenssituation blir företag mer fokuserade på att minimera kostnader. Företagens drivkraft att minska sitt skattetryck står i motsats till staternas vilja att bibehålla skattebasen och säkra sina intäkter. I staternas verktygslåda finns bland annat lagstiftningsmakten, men lagstiftaren kan inte alltid förutse hur en lagtext kan komma att utnyttjas. Uppsatsen behandlar en annan uppsättning verktyg för att bekämpa erosion av skattebasen – möjligheten att omklassificera rättshandlingar, samt möjligheten att klassificera en handling som förfarandemissbruk. Syftet med uppsatsen är att klargöra om den EU-rättsliga principen om förfarandemissbruk är tillämplig i svensk rätt, om den påverkar tillämpningen av genomsyn... (More)
I takt med en ökad global konkurrenssituation blir företag mer fokuserade på att minimera kostnader. Företagens drivkraft att minska sitt skattetryck står i motsats till staternas vilja att bibehålla skattebasen och säkra sina intäkter. I staternas verktygslåda finns bland annat lagstiftningsmakten, men lagstiftaren kan inte alltid förutse hur en lagtext kan komma att utnyttjas. Uppsatsen behandlar en annan uppsättning verktyg för att bekämpa erosion av skattebasen – möjligheten att omklassificera rättshandlingar, samt möjligheten att klassificera en handling som förfarandemissbruk. Syftet med uppsatsen är att klargöra om den EU-rättsliga principen om förfarandemissbruk är tillämplig i svensk rätt, om den påverkar tillämpningen av genomsyn (verklig innebörd) i svensk rätt, samt om den bör vara tillämplig i svensk rätt.

Doktrinen har diskuterat principen om förfarandemissbruk och det eventuella behovet av en implementering i svensk lag för att principen skall kunna tillämpas sedan Halifax domen i mitten på 00-talet. Genom en kammarrättsdom 2007 fick de som hävdade att implementering krävdes ytterligare medhåll. Dock har HFD genom en senare dom 2013 pedagogiskt klargjort att principen är tillämplig i svensk rätt och därmed torde diskursen vara slutgiltigt punkterad.

Verklig innebörd har en funktion som liknar den som principen om förfarandemissbruk har, dock har de utvecklats utifrån olika grunder, verklig innebörd baseras på den svenska civilrätten, medan förfarandemissbruk baseras på nationella principer som utvecklats i EU-domstolens praxis. Det finns en möjlighet att förfarandemissbruksprincipen kan komma att påverka tillämpningen av verklig innebörd på sikt, men författaren menar att metoderna skiljer sig åt i befintlig praxis, och ett närmande av de två principerna skulle behöva betyda att man frikopplar verklig innebörd från civilrätten och istället ser på den ekonomiska verkliga innebörden.

Avslutningsvis analyseras om principen om förfarandemissbruk bör vara tillämplig i svensk rätt. Det är författarens mening att så är fallet. Grunden för det är att Sverige, på de områden som är harmoniserade inom skatterätten, skall ha en EU-konform tolkning av svensk lag. Som tolkningsprincip bör den därför tillämpas för att säkra likabehandling inom unionen. Alternativet som tas upp till denna typ av tolkningsprincip, inte sällan med hänvisning till principernas brister i förhållande till förutsägbarhetsprincipen, är lagstiftning. Inom EU är lagstiftning inte sällan en mycket tung och långsam process, medan uppfinningsrikedomen och incitamenten att utnyttja brister i lagstiftningen hos skattesubjekt är stor. I författarens mening innebär det att det är tillbörligt att ha en mer flexibel och snabbrörlig mekanism för att komma till rätta med utnyttjande av lagstiftning. (Less)
Popular Abstract
In an increasingly global competition, companies are more and more focused on minimizing costs. Businesses drive to decrease their tax burden is in contrast with the will of states to maintain the tax base and secure their income. The states have the legislative power in their toolbox, however the legislator can´t always predict how legislation will be used. This essay describes another set of tools to combat erosion of the tax base – the possibility to redefine acts, and the possibility to deem an act as an abuse of law. The purpose of the essay is to clarify if the EU- law principle of abuse of law is applicable in Swedish national law, and if it affects the application of “verklig innebörd” (a Swedish legal concept best translated as... (More)
In an increasingly global competition, companies are more and more focused on minimizing costs. Businesses drive to decrease their tax burden is in contrast with the will of states to maintain the tax base and secure their income. The states have the legislative power in their toolbox, however the legislator can´t always predict how legislation will be used. This essay describes another set of tools to combat erosion of the tax base – the possibility to redefine acts, and the possibility to deem an act as an abuse of law. The purpose of the essay is to clarify if the EU- law principle of abuse of law is applicable in Swedish national law, and if it affects the application of “verklig innebörd” (a Swedish legal concept best translated as true nature – whereby a legal act is treated according to its true nature, disregarding civilian right based form of the act in question) in Swedish law and if the principle of abuse of law should be applicable in Swedish law.

There has been a discussion regarding the applicability, and possible need for implementation, of the abuse of law principle in Swedish law since the ECJ decision in the Halifax case in the mid 00´s. A ruling in 2007 by a Swedish administrative court (Kammarrätten) suggested that implementation was needed. However the supreme administrative court has in a ruling in 2013 clarified that the principle is applicable, thus settling the discussion.

True meaning has a function that is similar to that of the principle of abuse of law, however they have evolved from different foundations, whereas true meaning has its basis in the Swedish civil law, the principle of abuse of law is based on national principles further developed by the ECJ. There is a possibility that the principle of abuse of law can come to influence the application of true meaning, but the author is of the opinion that the methods used differ in practice, and thus a fusion of the two principles should require uncoupling the true meaning from the civil law, and instead basing it on the economical true meaning.

Finally the essay analyzes whether the principle of abuse of law should be applicable in Swedish law. It is the opinion of the author that that is the case. The basis for this is that Sweden, in the areas that are harmonized in tax law, should apply an EU-conform interpretation of Swedish law. As a principle of interpretation it should thus be applied to ensure legal equality within the EU. The alternative that is brought up to this type of principle of interpretation, often with a reference to the shortcomings of the principles in terms of legal certainty, is legislation. Within the EU, the legislative process is often slow, while the ingenuity and the incentive to use flaws in the legislation are great. In the opinion of the author, this means that it is appropriate to have a more flexible and fast moving mechanism to combat abuse of law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultberg, Michael LU
supervisor
organization
alternative title
Abuse of law and true nature
course
JUR092 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
tax law, skatterätt, EU-rätt, förfarandemissbruk, genomsyn, verklig innebörd
language
Swedish
id
5471995
date added to LUP
2015-06-11 20:30:01
date last changed
2015-06-11 20:30:01
@misc{5471995,
 abstract   = {I takt med en ökad global konkurrenssituation blir företag mer fokuserade på att minimera kostnader. Företagens drivkraft att minska sitt skattetryck står i motsats till staternas vilja att bibehålla skattebasen och säkra sina intäkter. I staternas verktygslåda finns bland annat lagstiftningsmakten, men lagstiftaren kan inte alltid förutse hur en lagtext kan komma att utnyttjas. Uppsatsen behandlar en annan uppsättning verktyg för att bekämpa erosion av skattebasen – möjligheten att omklassificera rättshandlingar, samt möjligheten att klassificera en handling som förfarandemissbruk. Syftet med uppsatsen är att klargöra om den EU-rättsliga principen om förfarandemissbruk är tillämplig i svensk rätt, om den påverkar tillämpningen av genomsyn (verklig innebörd) i svensk rätt, samt om den bör vara tillämplig i svensk rätt.

Doktrinen har diskuterat principen om förfarandemissbruk och det eventuella behovet av en implementering i svensk lag för att principen skall kunna tillämpas sedan Halifax domen i mitten på 00-talet. Genom en kammarrättsdom 2007 fick de som hävdade att implementering krävdes ytterligare medhåll. Dock har HFD genom en senare dom 2013 pedagogiskt klargjort att principen är tillämplig i svensk rätt och därmed torde diskursen vara slutgiltigt punkterad.

Verklig innebörd har en funktion som liknar den som principen om förfarandemissbruk har, dock har de utvecklats utifrån olika grunder, verklig innebörd baseras på den svenska civilrätten, medan förfarandemissbruk baseras på nationella principer som utvecklats i EU-domstolens praxis. Det finns en möjlighet att förfarandemissbruksprincipen kan komma att påverka tillämpningen av verklig innebörd på sikt, men författaren menar att metoderna skiljer sig åt i befintlig praxis, och ett närmande av de två principerna skulle behöva betyda att man frikopplar verklig innebörd från civilrätten och istället ser på den ekonomiska verkliga innebörden.

Avslutningsvis analyseras om principen om förfarandemissbruk bör vara tillämplig i svensk rätt. Det är författarens mening att så är fallet. Grunden för det är att Sverige, på de områden som är harmoniserade inom skatterätten, skall ha en EU-konform tolkning av svensk lag. Som tolkningsprincip bör den därför tillämpas för att säkra likabehandling inom unionen. Alternativet som tas upp till denna typ av tolkningsprincip, inte sällan med hänvisning till principernas brister i förhållande till förutsägbarhetsprincipen, är lagstiftning. Inom EU är lagstiftning inte sällan en mycket tung och långsam process, medan uppfinningsrikedomen och incitamenten att utnyttja brister i lagstiftningen hos skattesubjekt är stor. I författarens mening innebär det att det är tillbörligt att ha en mer flexibel och snabbrörlig mekanism för att komma till rätta med utnyttjande av lagstiftning.},
 author    = {Hultberg, Michael},
 keyword   = {tax law,skatterätt,EU-rätt,förfarandemissbruk,genomsyn,verklig innebörd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förfarandemissbruk och verklig innebörd},
 year     = {2015},
}