Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Områdesfaktorers inverkan på hyresutvecklingen för kommersiella lokaler

Holmén, Niklas LU and Sjöstrand, Torbjörn LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Hyran för kommersiella lokaler regleras utifrån principen om marknadshyra, vilken sätts av ingående kontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyresavtalen beror vanligtvis på lokalens fastighetsanknutna attribut och medför givetvis att hyresnivåerna kommer att skilja sig åt mellan varje enskilt kontrakt. Förfarandet vid avtalsupprättande är välbeprövat och finns reglerat i Jordabalken (1979:994). Studeras hyresnivåerna istället ur ett vidare perspektiv kan dock andra faktorer vara av intresse. Enligt Svensk fastighetsindikator har de generella hyresnivåerna för kommersiella butiks- och kontorslokaler, i medelstora svenska kommuner, haft en kraftig variation under tidsperioden 1992 till 2012, kommunerna emellan. Denna variation väckte vårt... (More)
Hyran för kommersiella lokaler regleras utifrån principen om marknadshyra, vilken sätts av ingående kontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyresavtalen beror vanligtvis på lokalens fastighetsanknutna attribut och medför givetvis att hyresnivåerna kommer att skilja sig åt mellan varje enskilt kontrakt. Förfarandet vid avtalsupprättande är välbeprövat och finns reglerat i Jordabalken (1979:994). Studeras hyresnivåerna istället ur ett vidare perspektiv kan dock andra faktorer vara av intresse. Enligt Svensk fastighetsindikator har de generella hyresnivåerna för kommersiella butiks- och kontorslokaler, i medelstora svenska kommuner, haft en kraftig variation under tidsperioden 1992 till 2012, kommunerna emellan. Denna variation väckte vårt intresse då det, utöver de rent fastighetsanknutna faktorerna, borde finnas andra förklaringar till de varierande hyresnivåutvecklingarna. En förklaring skulle kunna vara skillnader i samhällsförändringar på kommunnivå, något vi har valt att benämna områdesfaktorer. Exempel på områdesfaktorer kan vara hur befolkningen, förvärvsinkomsten och kollektivtrafiken har förändrats inom kommunerna. Detta är något vi har undersökt närmre.

Syftet med examensarbetet är således att undersöka hur mycket av variationen i hyresnivåutvecklingen som kan förklaras av mätbara områdesfaktorer i en statistisk modell. Förhoppningen med undersökningen är att resultatet ska kunna tillämpas generellt, som en del av underlaget vid analyser av den kommersiella hyresmarknaden. Till grund för de antaganden som tas i arbetet har en litteraturstudie inom ämnesområdet utförts. Detta görs dels för att ge en bakgrundsbild till problemställningen, men även för att utgöra underlag för analys av resultaten.

För att kunna svara mot studiens syfte har en omfattande insamling av material gjorts, utifrån avgränsning och urval. Urvalet består av 16 kommuner med ett invånarantal inom intervallet 30 000 – 100 000, vilket vi har definierat som en medelstor kommun. Materialet har sedan kvantifierats för att ingå i en hedonisk regressionsanalys. Genom att pröva olika områdesfaktorers påverkan i flera olika modeller, arbetas succesivt en slutgiltig modell fram. Denna modell analyseras förutom rent statistiskt, även kvalitativt utifrån resonemang med grund i bakomliggande teorier.

De slutsatser som undersökningen har utmynnat i är att hyresnivåutvecklingen för kommersiella lokaler påverkas av kommunernas befolkningsutveckling och hur mycket arbetstillfällen inom sektorerna handel och kommunikation kommunen har i det totala näringslivet. Denna påverkan är enligt den framtagna modellen statistiskt säkerställd på signifikansnivån 5 %. Det är även troligt att restiden till närmaste storstad har en inverkan på hyresnivåutvecklingen, liksom hur många invånare kommunen hade vid startåret 1992. Modellen visar vidare på, att upp till 80 % av variationen i hyresnivåutveckling kan förklaras utifrån beskrivna områdesfaktorer, med tillägg av kommunernas småhusprisutvecklingar.

För att bedöma resultatets tillförlitlighet, utfördes ett test av den framtagna modellens trovärdighet. Detta utfördes genom att tillämpa modellen på varje enskild kommun för att erhålla en estimerad hyresnivåutveckling. Utfallet visar på att hela 50 % av de observerade kommunerna hade en skillnad mellan modellens estimerade hyresnivåutveckling och utvecklingen enligt Svensk fastighetsindikator på mer än 5 procentenheter. Intressant var dock att modellen verkar fungera bra för kommuner som har haft en hyresnivåutveckling enligt Svensk fastighetsindikator under åren 1992 till 2012 inom intervallet 20 - 40 %. (Less)
Abstract
The rents for commercial premises are regulated by the principle of market rent, which are set by contracts between landlords and tenants. The leases typically depends on the property related attributes and naturally means that rental levels will differ between each individual contract. However, according to the Swedish property indicator, the general rent levels of commercial stores and offices, in the medium-sized Swedish municipalities, have had a large variation between municipalities during the period 1992-2012. Perhaps there are other factors, such as changes in society, affecting the rents.

The aim of the project is therefore to investigate how much of the variation in rents developments that can be explained by the measurable... (More)
The rents for commercial premises are regulated by the principle of market rent, which are set by contracts between landlords and tenants. The leases typically depends on the property related attributes and naturally means that rental levels will differ between each individual contract. However, according to the Swedish property indicator, the general rent levels of commercial stores and offices, in the medium-sized Swedish municipalities, have had a large variation between municipalities during the period 1992-2012. Perhaps there are other factors, such as changes in society, affecting the rents.

The aim of the project is therefore to investigate how much of the variation in rents developments that can be explained by the measurable range of area factors in a statistical model. The hope of the study is that the results can be generally applied as a support when analyzing the commercial rental market. In order to meet the purpose of the study, an extensive collection of materials has been made, based on the definition and selection. The sample consists of 16 municipalities with a population ranging from 30,000 to 100,000. The material is then quantified to be included in a hedonic regression analysis.

The conclusions of the study is that the rent development of commercial premises are affected by local population development and the amount of jobs in the sectors of trade and communication. It is also likely that the travel time to the nearest major city has an impact on the rent level developments, as well as how many inhabitants the municipality had at the start year 1992. The model also shows, that up to 80 % of the variation in rents developments can be explained by the model. To verify the reliability of the result, a test was conducted of the produced model credibility. The results shows that 50 % of the observed municipalities had a difference, bigger than five percentage points, between the estimated rent level development and the real rent level development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmén, Niklas LU and Sjöstrand, Torbjörn LU
supervisor
organization
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
hyresnivåutveckling, områdesfaktor, regressionsanalys, marknadsanalys, kommersiella lokaler, kommersiell hyresmarknad
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/15/5339 SE
language
Swedish
id
5473066
date added to LUP
2015-06-12 14:46:02
date last changed
2015-06-12 14:46:02
@misc{5473066,
 abstract   = {{The rents for commercial premises are regulated by the principle of market rent, which are set by contracts between landlords and tenants. The leases typically depends on the property related attributes and naturally means that rental levels will differ between each individual contract. However, according to the Swedish property indicator, the general rent levels of commercial stores and offices, in the medium-sized Swedish municipalities, have had a large variation between municipalities during the period 1992-2012. Perhaps there are other factors, such as changes in society, affecting the rents. 
 
The aim of the project is therefore to investigate how much of the variation in rents developments that can be explained by the measurable range of area factors in a statistical model. The hope of the study is that the results can be generally applied as a support when analyzing the commercial rental market. In order to meet the purpose of the study, an extensive collection of materials has been made, based on the definition and selection. The sample consists of 16 municipalities with a population ranging from 30,000 to 100,000. The material is then quantified to be included in a hedonic regression analysis. 

The conclusions of the study is that the rent development of commercial premises are affected by local population development and the amount of jobs in the sectors of trade and communication. It is also likely that the travel time to the nearest major city has an impact on the rent level developments, as well as how many inhabitants the municipality had at the start year 1992. The model also shows, that up to 80 % of the variation in rents developments can be explained by the model. To verify the reliability of the result, a test was conducted of the produced model credibility. The results shows that 50 % of the observed municipalities had a difference, bigger than five percentage points, between the estimated rent level development and the real rent level development.}},
 author    = {{Holmén, Niklas and Sjöstrand, Torbjörn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Områdesfaktorers inverkan på hyresutvecklingen för kommersiella lokaler}},
 year     = {{2015}},
}