Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av miljöersättning för odlingslandskapets värdefulla träd

Forssblad, Annie LU (2015) In Examensarbete INES NGEK01 20151
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Trees in agricultural landscapes are vital to many threatened animal and plant species. Intensified agricultural methods have led to a decreasing number of trees in agricultural landscapes in Sweden as well as in many other countries. The Swedish government has chosen to invest in environmental support for farmers who contribute to a better environment. Farmers have been able to apply for economical support for maintenance of avenue trees, solitary trees and pollard trees in agricultural landscapes since 1996, but since 2014 it is no longer possible to apply.

This study is an evaluation of the environmental support for trees, based on data from the Tree Gateway which contains inventory data about trees of ecological or cultural... (More)
Trees in agricultural landscapes are vital to many threatened animal and plant species. Intensified agricultural methods have led to a decreasing number of trees in agricultural landscapes in Sweden as well as in many other countries. The Swedish government has chosen to invest in environmental support for farmers who contribute to a better environment. Farmers have been able to apply for economical support for maintenance of avenue trees, solitary trees and pollard trees in agricultural landscapes since 1996, but since 2014 it is no longer possible to apply.

This study is an evaluation of the environmental support for trees, based on data from the Tree Gateway which contains inventory data about trees of ecological or cultural importance. Trees with environmental support were compared to other trees in agricultural landscapes. The results show that maintenance needs have been fulfilled for a larger part of the supported trees compared to other trees which implies that the support has had a positive effect. However, there were big differences in the effect between different counties of Sweden. Trees with support had on average a smaller circumference and contained less suitable insect habitats than other trees in the study.

Even though the supported trees were of ecological and cultural importance, the support could have had an even better effect on biodiversity if it would have included more hollow trees and dead trees. The removal of the environmental support for trees in agricultural landscapes will probably result in fewer trees being maintained which can cause negative effects for the biodiversity. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Träd i odlingslandskapet är livsviktiga för många djur och växter. I öppna landskap erbjuder träden skydd, skugga och solvärmda stammar till nytta för insekter, mossor, lavar, svampar, fåglar och fladdermöss. Gamla träd med håligheter har extra höga naturvärden. I samband med intensifiering av jordbruket har många träd försvunnit från odlingslandskapet i Sverige och i flera andra länder.

Den svenska regeringen har valt att satsa mycket pengar på ekonomisk ersättning till lantbrukare som bidrar till en bättre miljö. Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, även kallat kulturmiljöstöd, gick att söka mellan åren 1996 och 2013. Tack vare kulturmiljöstödet har lantbrukare kunnat få ekonomiskt stöd för skötsel av... (More)
Träd i odlingslandskapet är livsviktiga för många djur och växter. I öppna landskap erbjuder träden skydd, skugga och solvärmda stammar till nytta för insekter, mossor, lavar, svampar, fåglar och fladdermöss. Gamla träd med håligheter har extra höga naturvärden. I samband med intensifiering av jordbruket har många träd försvunnit från odlingslandskapet i Sverige och i flera andra länder.

Den svenska regeringen har valt att satsa mycket pengar på ekonomisk ersättning till lantbrukare som bidrar till en bättre miljö. Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, även kallat kulturmiljöstöd, gick att söka mellan åren 1996 och 2013. Tack vare kulturmiljöstödet har lantbrukare kunnat få ekonomiskt stöd för skötsel av träd vid åkermark. Villkoren för att få stöd var att hindra igenväxning och hålla fritt från avfall runt träden samt att beskära träden vid behov.

Denna studie är en utvärdering av kulturmiljöstödets effekt och betydelse för träd i odlingslandskapet. Inventeringsdata från Trädportalen som innehåller information om träd med höga natur- eller kulturvärden har använts för studien. Träd som omfattats av stödet har jämförts med andra träd vid åkermark med avseende på åtgärdsbehov, trädslagsfördelning, stamomkrets, trädstatus och bevarandeprioritet. Åtgärdsbehov innebär till exempel behov av röjning kring trädet eller behov av beskärning. Skillnader i åtgärdsbehov mellan träd med respektive utan kulturmiljöstöd kan därför visa vilken effekt stödet har haft. Övriga faktorer som undersökts visar vilken typ av träd som stödet har gått till.

Resultaten av jämförelserna visade att kulturmiljöstödet har haft effekt på trädens åtgärdsbehov. Positiva effekter med minskade åtgärdsbehov visades för majoriteten av träden som ingått i studien men tydliga skillnader i effekt på åtgärdsbehov fanns mellan olika län. Resultaten visade också att det fanns mindre variation i trädslag bland träd med kulturmiljöstöd än bland andra träd vid åkermark. Träden med stöd var i genomsnitt mindre grova och minde lämpliga habitat för rödlistade insektsarter jämfört med andra träd i Trädportalen. Även om de träd som fick stöd hade höga natur- och kulturvärden så hade stödet kunnat främja den biologiska mångfalden ännu mer om fler träd med död ved eller döda träd hade inkluderats.

Borttagandet av stöd för skötsel av träd i odlingslandskapet kommer sannolikt att medföra att färre träd sköts vilket kan ha negativa effekter på den biologiska mångfalden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forssblad, Annie LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöersättning, Trädportalen, biodiversitet, GIS
publication/series
Examensarbete INES
report number
341
language
Swedish
id
5473974
date added to LUP
2015-06-16 16:03:47
date last changed
2015-06-18 14:04:27
@misc{5473974,
 abstract   = {Trees in agricultural landscapes are vital to many threatened animal and plant species. Intensified agricultural methods have led to a decreasing number of trees in agricultural landscapes in Sweden as well as in many other countries. The Swedish government has chosen to invest in environmental support for farmers who contribute to a better environment. Farmers have been able to apply for economical support for maintenance of avenue trees, solitary trees and pollard trees in agricultural landscapes since 1996, but since 2014 it is no longer possible to apply. 

This study is an evaluation of the environmental support for trees, based on data from the Tree Gateway which contains inventory data about trees of ecological or cultural importance. Trees with environmental support were compared to other trees in agricultural landscapes. The results show that maintenance needs have been fulfilled for a larger part of the supported trees compared to other trees which implies that the support has had a positive effect. However, there were big differences in the effect between different counties of Sweden. Trees with support had on average a smaller circumference and contained less suitable insect habitats than other trees in the study. 

Even though the supported trees were of ecological and cultural importance, the support could have had an even better effect on biodiversity if it would have included more hollow trees and dead trees. The removal of the environmental support for trees in agricultural landscapes will probably result in fewer trees being maintained which can cause negative effects for the biodiversity.},
 author    = {Forssblad, Annie},
 keyword   = {miljöersättning,Trädportalen,biodiversitet,GIS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete INES},
 title    = {Utvärdering av miljöersättning för odlingslandskapets värdefulla träd},
 year     = {2015},
}