Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Näringsförbud som sanktion i konkurrensrätten

Enlund, Sofia LU (2013) JUR092 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den så kallade Moderniseringsreformen förändrade tillämpningen av de EG-rättsliga konkurrensreglerna radikalt. Huvudsyftet med hela modernise-ringsreformen har varit att utöka och stärka den effektiva tillämpningen av konkurrensreglerna.
Förordning 1/2003 bygger på parallella kompetenser, kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom EU har behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget fullt ut beträffande avtal och förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. I förordningen finns be-stämmelser som syftar till att garantera en enhetlig tillämpning av gemen-skapens konkurrensregler.
Konkurrensmyndigheterna inom EU ingår och samarbetar i nätverket Euro-pean Competition Network (ECN). ECN är... (More)
Den så kallade Moderniseringsreformen förändrade tillämpningen av de EG-rättsliga konkurrensreglerna radikalt. Huvudsyftet med hela modernise-ringsreformen har varit att utöka och stärka den effektiva tillämpningen av konkurrensreglerna.
Förordning 1/2003 bygger på parallella kompetenser, kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom EU har behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget fullt ut beträffande avtal och förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. I förordningen finns be-stämmelser som syftar till att garantera en enhetlig tillämpning av gemen-skapens konkurrensregler.
Konkurrensmyndigheterna inom EU ingår och samarbetar i nätverket Euro-pean Competition Network (ECN). ECN är uppbyggt kring förordning 1/2003. Nätverket har förordningens syften, effektiv och enhetlig tillämp-ning, som ledstjärnor.
Nätverkssamarbetet sker i form av överlämnanden av ärenden, utbyte av information samt bistånd under utredningar. Samarbetet inom ECN behand-las förutom i förordning 1/2003 även i ett tillkännagivande från kommiss-ionen. I artikel 11 och 12 regleras samarbetet närmare mellan kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter.
ECN är långtifrån det enda nätverk som binder samman kommissionen och medlemsstaternas nationella administrationer. Strävan efter en enhetlig till-lämpning av EG-rätten är en ständig utmaning.
I den nya tillämpningsförordningen saknas dock en harmonisering av kon-kurrensrättsliga sanktioner.
I Sverige har under senare år många röster höjts för en kriminalisering av förbuden i konkurrenslagen. Man vill att kartellsamarbete och konkurrens-begränsningar ska medföra straff och inte endast en administrativ avgift. Ett förslag på kriminalisering av konkurrensreglerna lades fram i SOU 2004:131.
När det gäller konsekvenser av förslaget på en kriminalisering pekade ut-redningen bl.a. på att om straffbestämmelser införs i svensk rätt, ändras för-utsättningarna för Sveriges deltagande i nätverket ECN. Även DG competit-ion gav sin syn på hur utredningens förslag kunde komma att påverka kon-kurrensverkets möjligheter att medverka i nätverket ECN, synpunkter som bekräftade de farhågor som moderniseringsutredningen anfört. Förslaget om kriminalisering avstyrktes men ytterligare utredning efterfrågades.
2
Efter överväganden om kriminalisering är det naturligt att man frågar sig om det går att lösa frågan om sanktioner inom området på något annat sätt än genom straffrättsliga sanktioner. Det nuvarande administrativa sanktionssy-stemet kan visserligen ses som ett godtagbart system, men det har diskute-rats om det finns ett behov av individuella sanktioner vid allvarliga överträ-delser av förbudsbestämmelserna i konkurrenslagen och i EG-fördraget.
Ett förslag som nu lagts fram i SOU 2006:99 är att sanktionsmöjligheterna för vissa allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna bör utökas med be-stämmelser om näringsförbud.
Denna uppsats behandlar förutsättningarna för införandet av Näringsförbu-det som individuell sanktion och i vilken mån denna ändring kan komma att påverka Sveriges möjligheter till samarbete inom det Europeiska konkur-rensnätverket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enlund, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Disqualification from commercial activities as a sanction in Swedish competition law
course
JUR092 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, konkurrensrätt
language
Swedish
id
7371835
date added to LUP
2015-09-16 15:34:28
date last changed
2015-09-16 15:34:28
@misc{7371835,
 abstract   = {Den så kallade Moderniseringsreformen förändrade tillämpningen av de EG-rättsliga konkurrensreglerna radikalt. Huvudsyftet med hela modernise-ringsreformen har varit att utöka och stärka den effektiva tillämpningen av konkurrensreglerna.
Förordning 1/2003 bygger på parallella kompetenser, kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom EU har behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget fullt ut beträffande avtal och förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. I förordningen finns be-stämmelser som syftar till att garantera en enhetlig tillämpning av gemen-skapens konkurrensregler.
Konkurrensmyndigheterna inom EU ingår och samarbetar i nätverket Euro-pean Competition Network (ECN). ECN är uppbyggt kring förordning 1/2003. Nätverket har förordningens syften, effektiv och enhetlig tillämp-ning, som ledstjärnor.
Nätverkssamarbetet sker i form av överlämnanden av ärenden, utbyte av information samt bistånd under utredningar. Samarbetet inom ECN behand-las förutom i förordning 1/2003 även i ett tillkännagivande från kommiss-ionen. I artikel 11 och 12 regleras samarbetet närmare mellan kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter.
ECN är långtifrån det enda nätverk som binder samman kommissionen och medlemsstaternas nationella administrationer. Strävan efter en enhetlig till-lämpning av EG-rätten är en ständig utmaning.
I den nya tillämpningsförordningen saknas dock en harmonisering av kon-kurrensrättsliga sanktioner.
I Sverige har under senare år många röster höjts för en kriminalisering av förbuden i konkurrenslagen. Man vill att kartellsamarbete och konkurrens-begränsningar ska medföra straff och inte endast en administrativ avgift. Ett förslag på kriminalisering av konkurrensreglerna lades fram i SOU 2004:131.
När det gäller konsekvenser av förslaget på en kriminalisering pekade ut-redningen bl.a. på att om straffbestämmelser införs i svensk rätt, ändras för-utsättningarna för Sveriges deltagande i nätverket ECN. Även DG competit-ion gav sin syn på hur utredningens förslag kunde komma att påverka kon-kurrensverkets möjligheter att medverka i nätverket ECN, synpunkter som bekräftade de farhågor som moderniseringsutredningen anfört. Förslaget om kriminalisering avstyrktes men ytterligare utredning efterfrågades.
2
Efter överväganden om kriminalisering är det naturligt att man frågar sig om det går att lösa frågan om sanktioner inom området på något annat sätt än genom straffrättsliga sanktioner. Det nuvarande administrativa sanktionssy-stemet kan visserligen ses som ett godtagbart system, men det har diskute-rats om det finns ett behov av individuella sanktioner vid allvarliga överträ-delser av förbudsbestämmelserna i konkurrenslagen och i EG-fördraget.
Ett förslag som nu lagts fram i SOU 2006:99 är att sanktionsmöjligheterna för vissa allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna bör utökas med be-stämmelser om näringsförbud.
Denna uppsats behandlar förutsättningarna för införandet av Näringsförbu-det som individuell sanktion och i vilken mån denna ändring kan komma att påverka Sveriges möjligheter till samarbete inom det Europeiska konkur-rensnätverket.},
 author    = {Enlund, Sofia},
 keyword   = {EU-rätt,konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Näringsförbud som sanktion i konkurrensrätten},
 year     = {2013},
}