Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av energianvändning och innemiljö efter 5 års drift i en förskola byggd efter passivhusteknik

Dervishi, Arber LU and Sadi, Mohammad LU (2015) In TVIT-5051 ABK920 20141
Division of Building Services
Abstract (Swedish)
Prästgårdsängens förskola i Kungsbacka byggdes år 2008 med passivhusteknik. På förskolan går barn i åldrarna mellan 1-3 och 4-5 år, där många aktiviteter bedrivs både utomhus och inomhus. Detta leder till att det blir mycket rörelse mellan inne och utemiljö. Förskolan består av ett plan och stor del av elförsörjningen kommer från de solceller som finns installerade på 220 m2 av skolans tak. Då inte många förskolor av denna typ finns i landet kan det vara intressant att studera hur en skola byggd med passivhusteknik uppfyller de funktioner och krav som ställs.

Då byggnadssektorn står för nära 40 % av Sveriges energianvändning bör stor fokus läggas på att energieffektivisera husen och även förskolor då nybyggnadstakten förväntas öka de... (More)
Prästgårdsängens förskola i Kungsbacka byggdes år 2008 med passivhusteknik. På förskolan går barn i åldrarna mellan 1-3 och 4-5 år, där många aktiviteter bedrivs både utomhus och inomhus. Detta leder till att det blir mycket rörelse mellan inne och utemiljö. Förskolan består av ett plan och stor del av elförsörjningen kommer från de solceller som finns installerade på 220 m2 av skolans tak. Då inte många förskolor av denna typ finns i landet kan det vara intressant att studera hur en skola byggd med passivhusteknik uppfyller de funktioner och krav som ställs.

Då byggnadssektorn står för nära 40 % av Sveriges energianvändning bör stor fokus läggas på att energieffektivisera husen och även förskolor då nybyggnadstakten förväntas öka de kommande åren. För att minimera energianvändningen i framtiden har passivhustekniken utvecklats som avser att minimera energianvändning oavsett byggnadstyp. Förutom den energibesparande aspekten är det viktigt att även ta hänsyn till komfort, design och brukarvänlighet vid projekteringen. Forskningen kring passivhustekniken är därför av stor vikt, då det är en utmaning att kombinera dessa komplexa moment till en fullt tillfredställande slutprodukt.

Iden med ett passivhus innebär att stort fokus läggs på att minimera onödiga energiförluster i byggnadsskalet, genom att isolera väl och använda aggregat som återvinner värme från inneluften. Ett passivhus skall huvudsakligen värmas upp av passiv solenergi, människor och spillvärme från hushållsapparater. En teknik som kan kosta något mer till en början vid investeringstillfället av byggnaden men som leder till långsiktig lönsamhet genom ett lågt behov av energianvändning under dess drifttid.

Vid normala aktiviteter som bedrivs på Prästgårdsängens förskola finns risk att störningar uppstår som kan påverka målet med passivhustekniken. Resultatet från våra undersökningar visar att skolan lever upp till de krav som sattes vid byggandet av skolan än idag och att Prästgårdsängens förskola kan ses som ett gott exempel. Vad gäller utvärderingen på förskolan har mätningar utförts på energianvändning, lufttäthet, temperatur, vertikal temperatur, fukttillskott och relativ fuktighet samt luftflöden. Inneklimatet har också undersökts med en enkätundersökning. Våra resultat visar att skolan uppfyller både komfort- och energikraven vilket indikerar på ett väl utfört arbete. (Less)
Abstract
Prästgårdsängens preschool in Kungsbacka was built in 2008 with passive house technology. At the school there are children going aged between 1-3 and 4-5 years, where many activities are conducted both indoors and outdoors. This leads to that there will be a lot of movement between indoor and outdoor environment. The preschool consists of a flat and much of the electricity supply comes from the solar cells installed on 220 m2 of the school's roof. Since not many nursery schools of this type in the country, it may be interesting to study how a school built with passive technology fulfills the functions and requirements.

As the construction sector accounts for nearly 40% of Sweden's energy consumption it should be more focus placed on... (More)
Prästgårdsängens preschool in Kungsbacka was built in 2008 with passive house technology. At the school there are children going aged between 1-3 and 4-5 years, where many activities are conducted both indoors and outdoors. This leads to that there will be a lot of movement between indoor and outdoor environment. The preschool consists of a flat and much of the electricity supply comes from the solar cells installed on 220 m2 of the school's roof. Since not many nursery schools of this type in the country, it may be interesting to study how a school built with passive technology fulfills the functions and requirements.

As the construction sector accounts for nearly 40% of Sweden's energy consumption it should be more focus placed on energy efficiency of buildings and even kindergartens where new constructions are expected to increase in coming years. To minimize energy consumption in the future, passive house technology evolved to minimize energy use whatever type of building. In addition to the energy-saving aspect it is important to also take into account the comfort, design and user friendliness during project planning. Research on passive house technology is therefore of great importance, since it is a challenge to combine these complex operations into a fully satisfactory end product.

The idea of passive technology means that the big focus has been placed on minimizing unnecessary energy losses in the building envelope, by isolating well and use the unit that recovers heat from indoor air. A passive house will be primarily heated by passive solar energy, people and waste heat from appliances. A technology that may cost slightly more initially at the time of investment of the building but that leads to long-term profitability through a low need for energy during its operating life.

At normal activities carried out at Prästgårdsängens kindergarten, it is a risk that disruptions arising which affect the goal of passive house technology. However, based on the results of our investigations it was found that the school met the requirements that were set during construction still today and that Prästgårdens förskola can be seen as an good example. With regard to the investigation at the kindergarten, measurements have been performed on energy consumption, air tightness, temperature, vertical temperature, moisture & humidity and air flow. Our results show that the school meets both the requirements on comfort and energy use, which indicates on a job well done. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dervishi, Arber LU and Sadi, Mohammad LU
supervisor
organization
course
ABK920 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Passivhus, förskola, installationsteknik, solceller, solenergi, IDA-ICE
publication/series
TVIT-5051
language
Swedish
id
7373701
date added to LUP
2015-06-25 10:30:10
date last changed
2015-07-01 15:05:52
@misc{7373701,
 abstract   = {Prästgårdsängens preschool in Kungsbacka was built in 2008 with passive house technology. At the school there are children going aged between 1-3 and 4-5 years, where many activities are conducted both indoors and outdoors. This leads to that there will be a lot of movement between indoor and outdoor environment. The preschool consists of a flat and much of the electricity supply comes from the solar cells installed on 220 m2 of the school's roof. Since not many nursery schools of this type in the country, it may be interesting to study how a school built with passive technology fulfills the functions and requirements.

As the construction sector accounts for nearly 40% of Sweden's energy consumption it should be more focus placed on energy efficiency of buildings and even kindergartens where new constructions are expected to increase in coming years. To minimize energy consumption in the future, passive house technology evolved to minimize energy use whatever type of building. In addition to the energy-saving aspect it is important to also take into account the comfort, design and user friendliness during project planning. Research on passive house technology is therefore of great importance, since it is a challenge to combine these complex operations into a fully satisfactory end product.

The idea of passive technology means that the big focus has been placed on minimizing unnecessary energy losses in the building envelope, by isolating well and use the unit that recovers heat from indoor air. A passive house will be primarily heated by passive solar energy, people and waste heat from appliances. A technology that may cost slightly more initially at the time of investment of the building but that leads to long-term profitability through a low need for energy during its operating life.

At normal activities carried out at Prästgårdsängens kindergarten, it is a risk that disruptions arising which affect the goal of passive house technology. However, based on the results of our investigations it was found that the school met the requirements that were set during construction still today and that Prästgårdens förskola can be seen as an good example. With regard to the investigation at the kindergarten, measurements have been performed on energy consumption, air tightness, temperature, vertical temperature, moisture & humidity and air flow. Our results show that the school meets both the requirements on comfort and energy use, which indicates on a job well done.},
 author    = {Dervishi, Arber and Sadi, Mohammad},
 keyword   = {Passivhus,förskola,installationsteknik,solceller,solenergi,IDA-ICE},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVIT-5051},
 title    = {Utvärdering av energianvändning och innemiljö efter 5 års drift i en förskola byggd efter passivhusteknik},
 year     = {2015},
}