Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gemensamma servitut

Norberg, Jonatan LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract
The thesis aims to examine and define the concept of common easements in Swedish real property law. The overall goal is to highlight their very existence, and the conditions for their formation. In order to achieve this goal, material has been collected and examined; mainly from legislative sources and doctrine. The thesis concludes that a common easement is an easement with two or more dominant estates. It is hereby of great importance to determine whether or not the exercise area of the respective dominant estates are partially or completely overlapping. More than 189 000 common easements have been found to exist in the Swedish real property register; that number does not include an unknown amount of unregistered easements. A total of 13... (More)
The thesis aims to examine and define the concept of common easements in Swedish real property law. The overall goal is to highlight their very existence, and the conditions for their formation. In order to achieve this goal, material has been collected and examined; mainly from legislative sources and doctrine. The thesis concludes that a common easement is an easement with two or more dominant estates. It is hereby of great importance to determine whether or not the exercise area of the respective dominant estates are partially or completely overlapping. More than 189 000 common easements have been found to exist in the Swedish real property register; that number does not include an unknown amount of unregistered easements. A total of 13 common easements have been found to be managed by a joint property association. (Less)
Abstract (Swedish)
Rapporten undersöker begreppet gemensamma servitut. Det övergripande målet är att upplysa om de gemensamma servitutens existens och klargöra under vilka premisser de får och kan bildas. Viktiga frågeställningar blir: vad de är, hur de går att bilda, hur de registreras och hur vanligt förekommande de är. Gemensamma servitut omfattas av samma förvaltningsregler som gemensamhetsanläggningar. En fråga av extra intresse är därvid om det finns samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamma servitut. Dessutom görs i rapporten en teoretisk jämförelse mellan gemensamma servitut och gemensamhetsanläggningar, med avsikt på bland annat andelstal och valet mellan att använda respektive instrument.

I den teoretiska diskussionen hämtas material... (More)
Rapporten undersöker begreppet gemensamma servitut. Det övergripande målet är att upplysa om de gemensamma servitutens existens och klargöra under vilka premisser de får och kan bildas. Viktiga frågeställningar blir: vad de är, hur de går att bilda, hur de registreras och hur vanligt förekommande de är. Gemensamma servitut omfattas av samma förvaltningsregler som gemensamhetsanläggningar. En fråga av extra intresse är därvid om det finns samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamma servitut. Dessutom görs i rapporten en teoretisk jämförelse mellan gemensamma servitut och gemensamhetsanläggningar, med avsikt på bland annat andelstal och valet mellan att använda respektive instrument.

I den teoretiska diskussionen hämtas material främst från lagtext, lagförarbeten och doktrin. I lagtolkningen används en rättsdogmatisk metod av främst subjektiv karaktär. Endast ett relevant rättsfall från en högre instans har påträffats. I vissa avsnitt spelar Lantmäteriets handböcker en avgörande roll. Databasmaterial hämtat från fastighetsregistret och samfällighetsföreningsregistret har bearbetats i Microsoft Excel.

Rapporten är indelad i ett antal huvudkapitel. För att möjliggöra det fortsatta arbetet har det varit nödvändigt att lägga en hel del analys i den löpande texten. Ett avslutande analyskapitel har därför ersatts av ett kapitel med en mer allmän diskussion.

Av rapportens slutsatser är det grundläggande att ett gemensamt servitut är ett servitut med flera härskande. Servitutet kan vara samtidigt eller successivt instiftat i flera åtskilda servitutsupplåtelser med samma innehåll. En senare upplåtelse med ändrat innehåll, exempelvis på grund av ett ökat antal härskande, ska vara av den karaktären att den ändrar det ursprungliga servitutet. Gemensamma servitut kan tillkomma direkt av parterna som avtalsservitut eller via en myndighets försorg som officialservitut. Ett existerande enkelt servitut kan även fördelas i en lantmäteriförrättning, för att i fortsättningen gälla med flera härskande som gemensamt servitut.

I jämförelsen mellan gemensamhetsanläggning och gemensamt servitut har konstaterats att båda instituten är i princip likvärdiga i deras juridiska karaktär. Dock får ett gemensamt officialservitut inte tillskapas om det föreligger behov av att reglera förvaltningen med hjälp av andelstal, i så fall ska en GA inrättas istället. Däremot finns inget hinder mot att tillskapa ett gemensamt avtalsservitut med angivna andelstal.

Av materialet från fastighetsregistret och samfällighetsföreningsregistret har framkommit att det i fastighetsregistret finns drygt 189 000 gemensamma servitut registrerade med i snitt 5,4 härskande. Av dessa utgörs ungefär 59 % av avtalsservitut. Av de drygt 189 000 gemensamma servituten i fastighetsregistret har det endast i tretton fall med viss säkerhet kunnat fastställas att det rör sig om en samfällighetsförening som förvaltar minst ett gemensamt servitut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norberg, Jonatan LU
supervisor
organization
alternative title
Common easements
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
servitut, samfällighet, tjänande, härskande, disponera, fördela, avstyckning, klyvning, fastighetsreglering, gemensamma, gemensamt, sweden, property, estate, real, servitude, covenant, easement, joint, common, gemensamhetsanläggning, ga, fastighetsbildning
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/15/5335SE
language
Swedish
id
7439573
date added to LUP
2015-06-23 09:33:48
date last changed
2015-06-23 09:33:48
@misc{7439573,
 abstract   = {The thesis aims to examine and define the concept of common easements in Swedish real property law. The overall goal is to highlight their very existence, and the conditions for their formation. In order to achieve this goal, material has been collected and examined; mainly from legislative sources and doctrine. The thesis concludes that a common easement is an easement with two or more dominant estates. It is hereby of great importance to determine whether or not the exercise area of the respective dominant estates are partially or completely overlapping. More than 189 000 common easements have been found to exist in the Swedish real property register; that number does not include an unknown amount of unregistered easements. A total of 13 common easements have been found to be managed by a joint property association.},
 author    = {Norberg, Jonatan},
 keyword   = {servitut,samfällighet,tjänande,härskande,disponera,fördela,avstyckning,klyvning,fastighetsreglering,gemensamma,gemensamt,sweden,property,estate,real,servitude,covenant,easement,joint,common,gemensamhetsanläggning,ga,fastighetsbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gemensamma servitut},
 year     = {2015},
}