Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föräldraskapets olika roller i konflikt - Samtyckets betydelse vid adoption och överflyttning av vårdnad

Fransson, Peter LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att utröna vilken plats och betydelse samtycket har i lagstiftningen kring adoption och överflyttning av vårdnad. Med utgångspunkt i barnets bästa och föräldraskapets olika roller analyseras den gällande rättens möjligheter till ändring av den rättsliga ställningen mellan föräldrar och barn, och samtyckets roll i detta. Uppsatsen aktualiserar vilken inbördes prioritet och betydelse det biologiska föräldraskapet, det rättsliga föräldraskapet och det sociala föräldraskapet får. Ett visst mått av komparation har också tagits med genom att även norsk rätt på området presenteras.
Betydelsen av samtycket vid adoption redogörs med uppdelning i vårdnadshavares, icke vårdnadshavande förälders och... (More)
Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att utröna vilken plats och betydelse samtycket har i lagstiftningen kring adoption och överflyttning av vårdnad. Med utgångspunkt i barnets bästa och föräldraskapets olika roller analyseras den gällande rättens möjligheter till ändring av den rättsliga ställningen mellan föräldrar och barn, och samtyckets roll i detta. Uppsatsen aktualiserar vilken inbördes prioritet och betydelse det biologiska föräldraskapet, det rättsliga föräldraskapet och det sociala föräldraskapet får. Ett visst mått av komparation har också tagits med genom att även norsk rätt på området presenteras.
Betydelsen av samtycket vid adoption redogörs med uppdelning i vårdnadshavares, icke vårdnadshavande förälders och barnets samtycke. Det utmärkande i detta är att vårdnadshavaren och det äldre barnets samtycke är ett krav medan det yngre barnet och förälder utan vårdnad endast skall höras i frågan. Den senaste utredningen på området förespråkar inte någon betydande ändring vad gäller denna del av adoptionsinstitutet.
Tre olika möjligheter till överflyttning av vårdnad aktualiseras i uppsatsen. Sociala myndigheter kan väcka talan om att överföra vårdnaden till någon annan om vårdnadshavaren är olämplig, är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden eller om barnet stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat hem än föräldrahemmet. Utmärkande för särskilt den sistnämnda möjligheten är att den utnyttjas ytterst sällan trots tydliga uppmaningar om motsatsen från lagstiftaren och Socialstyrelsen.
Frågor kring vårdnad och adoption är alltid känsliga då de rör regleringen kring individers och familjers inbördes förhållanden. Det frågor som uppsatsen tar upp är dessutom frågor där olika individers intressen och rättigheter måste ges olika betydelse utifrån vad som anses vara barnets bästa.
Sammanfattningsvis kan sägas att det rättsliga föräldraskapet avseende vårdnad har stor vikt. Inte bara genom att en överflyttning i praktiken sker ytterst sällan, utan även för att det ges en avgörande betydelse vid adoptionsfrågor. Detta kan också sägas avspegla samhällets uppfattning i stort där vårdnaden inte endast utgörs av dess rättsliga innehåll utan även i viss mån avgör vem som anses vara egentliga föräldern. Att detta på något sätt korrekt skulle avspegla förälderns kontakt och förhållande med barnet är (Less)
Popular Abstract
The main purpose of this thesis is to determine the importance of consent in legislation regarding adoption and transfer of custody. On the basis of the best interest of the child and the different parenting roles, the legal possibilities of changing the legal status between child and parents are analyzed, as well as the role of consent in these matters. The essay raises the relative priorities and significance between the biological parenthood, the legal parenthood and the social parenthood. A comparative approach has been made as the Norwegian legislation on the subject are also presented.
The importance of consent regarding adoption is described in a breakdown of the custodial parent, the non-custodial parent and the child. The... (More)
The main purpose of this thesis is to determine the importance of consent in legislation regarding adoption and transfer of custody. On the basis of the best interest of the child and the different parenting roles, the legal possibilities of changing the legal status between child and parents are analyzed, as well as the role of consent in these matters. The essay raises the relative priorities and significance between the biological parenthood, the legal parenthood and the social parenthood. A comparative approach has been made as the Norwegian legislation on the subject are also presented.
The importance of consent regarding adoption is described in a breakdown of the custodial parent, the non-custodial parent and the child. The distinguishing feature of this is that the custodian and the older child's consent are required, while the younger child and the parent without custody should only be consulted on the matter. The latest official report of the matter does not propose any significant change in legislation regarding these parts.
Three different possibilities of transfer of custody arise in the thesis. Welfare authorities can take action to transfer custody to another person if the custodian is unfit, is permanently unable to exercise custody or if the child has been raised and nurtured for a long time away from the parental home. Special features of in particular the latter is that it is seldom used, despite urges of the contrary by the state and the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen).
The issues of custody and adoption are always delicate as they relate to the regulation on individuals’ and families' relationships. The issues this thesis raises are also issues in which different individuals' interests and rights must be given different importance from what is considered the child's best interests. In summary, the legal parenthood regarding custody has great importance. Not just because transfer of custody is quite rare, but also because it is given a crucial role in adoption matters. This can also be said to reflect society's overall view, where custody is not solely made up of its legal content. It also to some extent, determines who is considered the real parent. This accurately reflecting the parent's contact and relationship with the child, however, is far from true. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Peter LU
supervisor
organization
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, socialrätt, vårdnadsöverflyttning, samtycke, adoption
language
Swedish
id
7439620
date added to LUP
2015-06-24 13:56:59
date last changed
2015-06-24 13:56:59
@misc{7439620,
 abstract   = {Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att utröna vilken plats och betydelse samtycket har i lagstiftningen kring adoption och överflyttning av vårdnad. Med utgångspunkt i barnets bästa och föräldraskapets olika roller analyseras den gällande rättens möjligheter till ändring av den rättsliga ställningen mellan föräldrar och barn, och samtyckets roll i detta. Uppsatsen aktualiserar vilken inbördes prioritet och betydelse det biologiska föräldraskapet, det rättsliga föräldraskapet och det sociala föräldraskapet får. Ett visst mått av komparation har också tagits med genom att även norsk rätt på området presenteras.
Betydelsen av samtycket vid adoption redogörs med uppdelning i vårdnadshavares, icke vårdnadshavande förälders och barnets samtycke. Det utmärkande i detta är att vårdnadshavaren och det äldre barnets samtycke är ett krav medan det yngre barnet och förälder utan vårdnad endast skall höras i frågan. Den senaste utredningen på området förespråkar inte någon betydande ändring vad gäller denna del av adoptionsinstitutet.
Tre olika möjligheter till överflyttning av vårdnad aktualiseras i uppsatsen. Sociala myndigheter kan väcka talan om att överföra vårdnaden till någon annan om vårdnadshavaren är olämplig, är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden eller om barnet stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat hem än föräldrahemmet. Utmärkande för särskilt den sistnämnda möjligheten är att den utnyttjas ytterst sällan trots tydliga uppmaningar om motsatsen från lagstiftaren och Socialstyrelsen.
Frågor kring vårdnad och adoption är alltid känsliga då de rör regleringen kring individers och familjers inbördes förhållanden. Det frågor som uppsatsen tar upp är dessutom frågor där olika individers intressen och rättigheter måste ges olika betydelse utifrån vad som anses vara barnets bästa.
Sammanfattningsvis kan sägas att det rättsliga föräldraskapet avseende vårdnad har stor vikt. Inte bara genom att en överflyttning i praktiken sker ytterst sällan, utan även för att det ges en avgörande betydelse vid adoptionsfrågor. Detta kan också sägas avspegla samhällets uppfattning i stort där vårdnaden inte endast utgörs av dess rättsliga innehåll utan även i viss mån avgör vem som anses vara egentliga föräldern. Att detta på något sätt korrekt skulle avspegla förälderns kontakt och förhållande med barnet är},
 author    = {Fransson, Peter},
 keyword   = {Familjerätt,socialrätt,vårdnadsöverflyttning,samtycke,adoption},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldraskapets olika roller i konflikt - Samtyckets betydelse vid adoption och överflyttning av vårdnad},
 year     = {2015},
}