Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöcertifiering av byggnader med Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED

Malmberg, Cassandra LU (2015) In VBEL VBEL01 20142
Construction Management
Abstract (Swedish)
Dagens miljöproblem måste lösas för att skona framtida generationer och miljön. Miljöcertifiering är en bit på vägen. Syftet med denna rapport är att redogöra för vad det innebär att miljöcertifiera en byggnad. Rapporten behandlar hur olika miljöcertifieringsmetoder fungerar och hur arbetsmetodiken för en certifiering ser ut. Eftersom det finns olika miljöcertifieringsmetoder är syftet också att göra en övergripande jämförelse mellan metoderna.

Dokumentstudier genomförs vilket medför att en inventering av de vanligaste miljöcertifieringsmetoderna utförs. Inventeringen möjliggör att metoderna kan jämföras utifrån relevanta faktorer.Dokumentstudierna görs framför allt på de officiella dokument som Swedish Green Building Council... (More)
Dagens miljöproblem måste lösas för att skona framtida generationer och miljön. Miljöcertifiering är en bit på vägen. Syftet med denna rapport är att redogöra för vad det innebär att miljöcertifiera en byggnad. Rapporten behandlar hur olika miljöcertifieringsmetoder fungerar och hur arbetsmetodiken för en certifiering ser ut. Eftersom det finns olika miljöcertifieringsmetoder är syftet också att göra en övergripande jämförelse mellan metoderna.

Dokumentstudier genomförs vilket medför att en inventering av de vanligaste miljöcertifieringsmetoderna utförs. Inventeringen möjliggör att metoderna kan jämföras utifrån relevanta faktorer.Dokumentstudierna görs framför allt på de officiella dokument som Swedish Green Building Council tillhandahåller på sin hemsida. Litteraturstudier i form av tidigare examensarbeten och vetenskapliga artiklar samt olika sammanfattade skrifter om miljöcertifieringsmetoder studeras.

Att miljöcertifiera innebär att bedöma en byggnad utifrån vissa miljöperspektiv och sedan betygsätta byggnaden. Miljöcertifiering stävar efter att producera byggnader som är hållbara och gröna. Det finns många anledningar till att miljöcertifiera men den största anledningen är att minska miljöpåverkan och förbättra hälsan för människor. De vanligaste miljöcertifieringsmetoderna i Sverige är Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Jämförelsen mellan metoderna visar tydligt att BREEAM är den metod som är mest omfattande. BREEAM hanterar väldigt många bedömningsområden medan Miljöbyggnad hanterar desto mindre. GreenBuilding hanterar endast energiområdet och står sig sämst jämfört med de andra metoderna. LEED ligger mellan BREEAM och Miljöbyggnad gällande antalet berörda bedömningsämnen. (Less)
Popular Abstract
Title:
Environmental certification of buildings with Miljöbyggnad, Green Building, BREEAM and LEED
- A review of the methods with comprehensive comparison

Problem:
Today's environmental problems must be solved in order to spare future generations and the environment. Environmental certification is a part of the solution.
So what is the point with environmental certification and what reasons are there to apply the methodology? How does the common environmental certification methods in Sweden work? What stands out the most common methods in Sweden against each other?

Purpose:
The purpose of this report is to describe what it means to environmentally certify a building. The report discusses how various environmental certification... (More)
Title:
Environmental certification of buildings with Miljöbyggnad, Green Building, BREEAM and LEED
- A review of the methods with comprehensive comparison

Problem:
Today's environmental problems must be solved in order to spare future generations and the environment. Environmental certification is a part of the solution.
So what is the point with environmental certification and what reasons are there to apply the methodology? How does the common environmental certification methods in Sweden work? What stands out the most common methods in Sweden against each other?

Purpose:
The purpose of this report is to describe what it means to environmentally certify a building. The report discusses how various environmental certification methods work and how the work methodology for certification looks. Since there are different environmental certification practices, the aim is also to make an overall comparison between the methods.

Method:
To carry out this work it will be implemented document studies. Document studies done primarily in the official documents Swedish Green Building Council provides on its website. Document studies will contribute to an inventory of the most common environmental certification methods are performed. The inventory enables the methods to be compared based on relevant factors. Literature studies in the form of earlier theses and scientific articles and various summed writings on environmental certification methods will be studied. To supplement the Swedish Green Building Council will
iv
also U. S Green Building Council to be taken into account to a limited extent.

Conclusion:
Environmental certification means assessing a building based on certain environmental perspective and then rate the building. Environmental certification strives to produce buildings that are sustainable and green, which means that the buildings will be environmentally friendly and healthy, but also reliable and economical.
There are many reasons to environmental certification but the biggest reason is to reduce environmental impact and improve the health of people.
The most common environmental certification methods in Sweden are Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM and LEED. All methods handled by Swedish Green Building Council, which is responsible for certification of buildings according to these methods.
The comparison between the methods clearly shows that BREEAM is the method most extensive. BREEAM handle very many assessment areas while Miljöbyggnad handle the less. Green Building only handles energy and stands out the worst compared to the other methods. LEED is between BREEAM and Green Building in current number of relevant assessment topics.

Keywords:
Environmental certification methods / Environmental Certification, Miljöbyggnad, Green Building, BREEAM, LEED, SGBC (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmberg, Cassandra LU
supervisor
organization
course
VBEL01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöcertifieringsmetoder, Miljöcertifieringssystem, GreenBuilding, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Swedish Green Building Council
publication/series
VBEL
report number
15/9011
language
Swedish
id
7443824
date added to LUP
2015-11-06 09:37:53
date last changed
2015-11-06 09:37:53
@misc{7443824,
 abstract   = {Dagens miljöproblem måste lösas för att skona framtida generationer och miljön. Miljöcertifiering är en bit på vägen. Syftet med denna rapport är att redogöra för vad det innebär att miljöcertifiera en byggnad. Rapporten behandlar hur olika miljöcertifieringsmetoder fungerar och hur arbetsmetodiken för en certifiering ser ut. Eftersom det finns olika miljöcertifieringsmetoder är syftet också att göra en övergripande jämförelse mellan metoderna. 

Dokumentstudier genomförs vilket medför att en inventering av de vanligaste miljöcertifieringsmetoderna utförs. Inventeringen möjliggör att metoderna kan jämföras utifrån relevanta faktorer.Dokumentstudierna görs framför allt på de officiella dokument som Swedish Green Building Council tillhandahåller på sin hemsida. Litteraturstudier i form av tidigare examensarbeten och vetenskapliga artiklar samt olika sammanfattade skrifter om miljöcertifieringsmetoder studeras. 

Att miljöcertifiera innebär att bedöma en byggnad utifrån vissa miljöperspektiv och sedan betygsätta byggnaden. Miljöcertifiering stävar efter att producera byggnader som är hållbara och gröna. Det finns många anledningar till att miljöcertifiera men den största anledningen är att minska miljöpåverkan och förbättra hälsan för människor. De vanligaste miljöcertifieringsmetoderna i Sverige är Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Jämförelsen mellan metoderna visar tydligt att BREEAM är den metod som är mest omfattande. BREEAM hanterar väldigt många bedömningsområden medan Miljöbyggnad hanterar desto mindre. GreenBuilding hanterar endast energiområdet och står sig sämst jämfört med de andra metoderna. LEED ligger mellan BREEAM och Miljöbyggnad gällande antalet berörda bedömningsämnen.},
 author    = {Malmberg, Cassandra},
 keyword   = {Miljöcertifieringsmetoder,Miljöcertifieringssystem,GreenBuilding,Miljöbyggnad,BREEAM,LEED,Swedish Green Building Council},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {VBEL},
 title    = {Miljöcertifiering av byggnader med Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED},
 year     = {2015},
}