Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Statens civil- och offentligrättsliga förorenaransvar för Vattenfallsverkets verksamhet

Bäck, Fredrik LU (2015) JUR092 20151
Department of Law
Abstract
The Swedish state has at different times over the last 100 years closed down governmental activities performed in government agencies by transforming these agencies, or divisions of agencies, into joint-stock companies, trusts or just terminating the activities. At transitions of government activities to the other modes of operation, the intention has always been to separate the State from any responsibility related to the transferred operations by establishing civil agreements with the acquiring parties where they committed to accept the responsibilities for past activities in exchange for certain guarantees and favorable takeover terms.

In some cases, those activities which the State intended to fully devolve included responsibility... (More)
The Swedish state has at different times over the last 100 years closed down governmental activities performed in government agencies by transforming these agencies, or divisions of agencies, into joint-stock companies, trusts or just terminating the activities. At transitions of government activities to the other modes of operation, the intention has always been to separate the State from any responsibility related to the transferred operations by establishing civil agreements with the acquiring parties where they committed to accept the responsibilities for past activities in exchange for certain guarantees and favorable takeover terms.

In some cases, those activities which the State intended to fully devolve included responsibility to address problems with pollutants in soil or water. The term for this is environmental liabilities. Responsibilities for environmental liabilities are regulated in Chapter 10 in the Swedish Environmental Code (Miljöbalken 1998:808). The legislator’s aim with Chapter 10 is to address responsibilities for investigation and remediation of contaminated land and water areas. These rules are public law, in this sense meaning that they are tools for the authorities to investigate, apportion and assess the fairness of a in many cases, joint liability for operators and property owners to contaminated properties.

When the rules in Chapter 10. MB and contracts aims to distribute responsibility for the same environmental debts, there is a conflict between civil and public law.

This essay attempts to answer the question about whether environmental liabilities can be time-barred, be derogated from by agreement and if the State successfully has contracted away its environmental liabilities and to whom claims may be directed when a government agency no longer exists. (Less)
Abstract (Swedish)
Staten har under olika perioder de senaste 100 åren avvecklat statliga verksamheter som bedrivits i myndighetsform genom att avknoppa dessa verksamheter till aktiebolag, stiftelser eller genom att lägga ned verksamheterna. Vid övergångar av statliga verksamheter till andra driftsformer har avsikten varit att skilja staten från eventuellt ansvar hänförligt till den överlåtna verksamheten genom att upprätta civilrättsliga avtal med övertagande parter där dessa åtagit sig att axla statens ansvar för tidigare verksamhet i utbyte mot vissa garantier och förmånliga övertagandevillkor.

I vissa fall har de verksamheter som staten haft för avsikt att i sin helhet överlåta gett upphov till föroreningar i mark- eller vattenområden. Detta brukar... (More)
Staten har under olika perioder de senaste 100 åren avvecklat statliga verksamheter som bedrivits i myndighetsform genom att avknoppa dessa verksamheter till aktiebolag, stiftelser eller genom att lägga ned verksamheterna. Vid övergångar av statliga verksamheter till andra driftsformer har avsikten varit att skilja staten från eventuellt ansvar hänförligt till den överlåtna verksamheten genom att upprätta civilrättsliga avtal med övertagande parter där dessa åtagit sig att axla statens ansvar för tidigare verksamhet i utbyte mot vissa garantier och förmånliga övertagandevillkor.

I vissa fall har de verksamheter som staten haft för avsikt att i sin helhet överlåta gett upphov till föroreningar i mark- eller vattenområden. Detta brukar populärt kallas för miljöskulder. Det primära ansvaret för miljöskulder regleras i 10 kap. miljöbalken (MB). Reglerna i 10 kap. MB syftar till att fördela ansvar för utredande och avhjälpande av förorenade mark- och vattenområden. Reglerna är offentligrättsliga då de riktar sig till tillsynsmyndigheter som ska utreda, fördela och bedöma skäligheten av ett i många fall solidariskt ansvar för verksamhetsutövare och fastighetsägare som förorenat eller förvärvat föronenade fastigheter.

När reglerna i 10 kap. MB och avtal syftar till att fördela ansvar för samma miljöskuld uppstår en konflikt mellan det civilrättsliga och offentligrättsliga regelsystemet.

I uppsatsen ges huvudsakligen en ansats till besvara frågorna om huruvida miljöskulder kan preskriberas, avtalas bort och om staten har haft framgång med att frånhända sig dess miljörättsliga skulder genom bolagiseringar och till vem anspråk kan riktas när en statlig myndighet inte lägre finns kvar.

I uppsatsen görs ett nedslag i en specifik bolagiseringsprocess, nämligen bolagiseringen av Svenska vattenfallsverkets verksamhet och en ansats till att besvara ett antal frågor knutna till denna bolagisering. Bland annat belyses frågan om överföring av ansvar för verksamheten och frågan om när miljörättsliga skulder uppstår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäck, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
The Swedish state's civil and public law liability due to contaminating activities performed by the Waterfall Agency (Vattenfallsverket)
course
JUR092 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
miljörätt, associationsrätt, offentlig rätt
language
Swedish
id
7444753
date added to LUP
2015-06-24 13:23:06
date last changed
2015-07-01 16:39:15
@misc{7444753,
 abstract   = {The Swedish state has at different times over the last 100 years closed down governmental activities performed in government agencies by transforming these agencies, or divisions of agencies, into joint-stock companies, trusts or just terminating the activities. At transitions of government activities to the other modes of operation, the intention has always been to separate the State from any responsibility related to the transferred operations by establishing civil agreements with the acquiring parties where they committed to accept the responsibilities for past activities in exchange for certain guarantees and favorable takeover terms.
 
In some cases, those activities which the State intended to fully devolve included responsibility to address problems with pollutants in soil or water. The term for this is environmental liabilities. Responsibilities for environmental liabilities are regulated in Chapter 10 in the Swedish Environmental Code (Miljöbalken 1998:808). The legislator’s aim with Chapter 10 is to address responsibilities for investigation and remediation of contaminated land and water areas. These rules are public law, in this sense meaning that they are tools for the authorities to investigate, apportion and assess the fairness of a in many cases, joint liability for operators and property owners to contaminated properties. 
 
When the rules in Chapter 10. MB and contracts aims to distribute responsibility for the same environmental debts, there is a conflict between civil and public law.

This essay attempts to answer the question about whether environmental liabilities can be time-barred, be derogated from by agreement and if the State successfully has contracted away its environmental liabilities and to whom claims may be directed when a government agency no longer exists.},
 author    = {Bäck, Fredrik},
 keyword   = {miljörätt,associationsrätt,offentlig rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statens civil- och offentligrättsliga förorenaransvar för Vattenfallsverkets verksamhet},
 year     = {2015},
}