Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Setting transfer prices on low value-adding services

Haglund, Gustav LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
OECD:s nuvarande riktlinjer för internprissättning saknar tydliga och otvetydiga instruktioner för prissättning av specificerade transaktioner och utformandet av riktlinjerna har istället styrts av en ambition om att tillämpa den metod som med tanke på omständigheterna i det specifika fallet ger det mest lämpliga resultatet. Detta stora tolkningsutrymme har lett till svårlåsta tvister, nekade avdrag för kostnader samt skattebetalare som i slutändan drabbas av dubbelbeskattning. Av denna anledning inledde OECD ett nytt projekt med fokus på koncerngemensamma tjänster och hur dessa ska hanteras internprissättningsmässigt.
Målet med OECD:s projekt var att etablera en huvudregel för koncernintern fakturering av vissa koncerninterna tjänster.... (More)
OECD:s nuvarande riktlinjer för internprissättning saknar tydliga och otvetydiga instruktioner för prissättning av specificerade transaktioner och utformandet av riktlinjerna har istället styrts av en ambition om att tillämpa den metod som med tanke på omständigheterna i det specifika fallet ger det mest lämpliga resultatet. Detta stora tolkningsutrymme har lett till svårlåsta tvister, nekade avdrag för kostnader samt skattebetalare som i slutändan drabbas av dubbelbeskattning. Av denna anledning inledde OECD ett nytt projekt med fokus på koncerngemensamma tjänster och hur dessa ska hanteras internprissättningsmässigt.
Målet med OECD:s projekt var att etablera en huvudregel för koncernintern fakturering av vissa koncerninterna tjänster. För de bolag som väljer att applicera denna huvudregel ska det gälla en presumtion om att skattemässiga avdrag medges. Genom att etablera en standardmodell för kostnadsberäkningar, allokeringar och dokumentation är det OECD:s övertygelse att en mängd tidskrävande tvister skulle undvikas, förutsatt att de nya riktlinjerna vinner genomslag hos skattemyndigheter.
Att OECD tydligt klargör en metodik för att hantera internprissättning av en viss transaktion markerar ett nytt tillvägagångssätt från OECD där organisationen tydligare markerar vad som anses vara ett förfarande utan negativa skattekonsekvenser för olika länders skattebas. Att OECD tar denna roll har i detta arbete funnits vara positivt och samtidigt uppskattat av skattebetalare, skattemyndigheter och andra intressenter. Det innebär dock inte att de kommentarer som lämnats till OECD varit fria från rekommendationer om förbättringar och förtydliganden. Det råder dock inget tvivel om att det är en positiv utveckling när OECD utvecklar rekommenderade standards eftersom en bredare internationell konsensus begränsar risken för dubbelbeskattning. (Less)
Popular Abstract
The OECD guidelines on transfer pricing are currently lacking clear and unambiguous instructions on how to set transfer prices for a given transaction type. The current guidelines are instead more focused on allowing the tax payer to pick the transfer pricing method that is most appropriate considering the circumstances of a specific case. This has left ample room for interpretation, which in turn has caused several disputes, denied cost deductions and taxpayers in double taxation. The OECD therefore initiated a project that focused on central service functions and how these are to be handled from a transfer pricing perspective.
The initiated project sought to establish a general rule for transfer prices in regards to certain common... (More)
The OECD guidelines on transfer pricing are currently lacking clear and unambiguous instructions on how to set transfer prices for a given transaction type. The current guidelines are instead more focused on allowing the tax payer to pick the transfer pricing method that is most appropriate considering the circumstances of a specific case. This has left ample room for interpretation, which in turn has caused several disputes, denied cost deductions and taxpayers in double taxation. The OECD therefore initiated a project that focused on central service functions and how these are to be handled from a transfer pricing perspective.
The initiated project sought to establish a general rule for transfer prices in regards to certain common intra-group services. Companies that elect to follow the general rule should be awarded a cost deduction in its countries of operation. By setting a standard for cost calculations, allocations and documentation, the OECD is convinced that most disputes related to central service functions can be avoided, as long as tax administrations follow the guidelines of the OECD.
The fact that the OECD sets a standard methodology for setting transfer prices for a certain transaction type marks a new direction for the OECD. An OECD that more clearly sets standards for behavior that is considered non-harmful for a county’s tax base has in this thesis been found to be beneficial and also greatly awaited by taxpayers, tax administrations and NGOs. That does not mean that the comments provided to the OECD are free from recommendations for improvements. It nonetheless remains clear that an OECD which provides clearer instructions and develops more detailed international standards is appreciated, as greater international consensus will limit the risk of double taxation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haglund, Gustav LU
supervisor
organization
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
English
id
7449534
date added to LUP
2015-06-25 18:59:05
date last changed
2015-06-25 18:59:05
@misc{7449534,
 abstract   = {OECD:s nuvarande riktlinjer för internprissättning saknar tydliga och otvetydiga instruktioner för prissättning av specificerade transaktioner och utformandet av riktlinjerna har istället styrts av en ambition om att tillämpa den metod som med tanke på omständigheterna i det specifika fallet ger det mest lämpliga resultatet. Detta stora tolkningsutrymme har lett till svårlåsta tvister, nekade avdrag för kostnader samt skattebetalare som i slutändan drabbas av dubbelbeskattning. Av denna anledning inledde OECD ett nytt projekt med fokus på koncerngemensamma tjänster och hur dessa ska hanteras internprissättningsmässigt.
Målet med OECD:s projekt var att etablera en huvudregel för koncernintern fakturering av vissa koncerninterna tjänster. För de bolag som väljer att applicera denna huvudregel ska det gälla en presumtion om att skattemässiga avdrag medges. Genom att etablera en standardmodell för kostnadsberäkningar, allokeringar och dokumentation är det OECD:s övertygelse att en mängd tidskrävande tvister skulle undvikas, förutsatt att de nya riktlinjerna vinner genomslag hos skattemyndigheter.
Att OECD tydligt klargör en metodik för att hantera internprissättning av en viss transaktion markerar ett nytt tillvägagångssätt från OECD där organisationen tydligare markerar vad som anses vara ett förfarande utan negativa skattekonsekvenser för olika länders skattebas. Att OECD tar denna roll har i detta arbete funnits vara positivt och samtidigt uppskattat av skattebetalare, skattemyndigheter och andra intressenter. Det innebär dock inte att de kommentarer som lämnats till OECD varit fria från rekommendationer om förbättringar och förtydliganden. Det råder dock inget tvivel om att det är en positiv utveckling när OECD utvecklar rekommenderade standards eftersom en bredare internationell konsensus begränsar risken för dubbelbeskattning.},
 author    = {Haglund, Gustav},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Setting transfer prices on low value-adding services},
 year     = {2015},
}