Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Swedish Waste Streams in a Circular Economy - A study of the perception change of waste flows when reviewing waste recycling target for the EU proposed Circular Economy Package

Thisted, Sofie LU and Anderberg, Malin LU (2015) FMI820 20151
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
I juli 2014 föreslog Europakommissionen ett cirkulärt ekonomipaket som skulle bidra till att göra EU mer resurseffektivt genom att recirkulera resurser in i det ekonomiska systemet. En cirkulär ekonomi syftar till att tillvarata värdefulla naturresurser samtidigt som man motverkar behovet av att extrahera nya. Det föreslagna paketet innehöll bland annat ändringar i avfallsdirektiven, höjda återvinningsmål samt en ändring av beräkningsmetoden för återvinningsmål. Denna studie undersöker hur förslaget om ändringar i avfallsdirektiven, skulle påverka uppfattningen av Sveriges avfallssystem. Studien visar hur de föreslagna mätmetoderna skulle förändra den svenska avfallsstatistiken och sätter detta i relation till höjda återvinningsmål. Det... (More)
I juli 2014 föreslog Europakommissionen ett cirkulärt ekonomipaket som skulle bidra till att göra EU mer resurseffektivt genom att recirkulera resurser in i det ekonomiska systemet. En cirkulär ekonomi syftar till att tillvarata värdefulla naturresurser samtidigt som man motverkar behovet av att extrahera nya. Det föreslagna paketet innehöll bland annat ändringar i avfallsdirektiven, höjda återvinningsmål samt en ändring av beräkningsmetoden för återvinningsmål. Denna studie undersöker hur förslaget om ändringar i avfallsdirektiven, skulle påverka uppfattningen av Sveriges avfallssystem. Studien visar hur de föreslagna mätmetoderna skulle förändra den svenska avfallsstatistiken och sätter detta i relation till höjda återvinningsmål. Det cirkulära ekonomipaketet drogs tillbaka av kommissionen i början på 2015, ett nytt förslag är under utveckling och ska presenteras i slutet av 2015. Resultaten för denna studie visar att Sverige återvinner 42 % av det totala kommunala avfallet, detta beräknat med metoden i förslaget om ändringar i avfallsdirektiven. Studien visar även att om man endast redovisar insamlat material ger det en missvisande bild av avfallssystemets uppbyggnad då det även går stora avfallsströmmar mellan de olika behandlingsmetoderna. Exempelvis är endast 17 % av de totala 4 % som hamnar på deponi av det kommunala avfallet insamlat för att skickas direkt dit. Studien visar även att återvinningsgraden är beroende av definitioner av begrepp och var i återvinningsprocessen mätningen sker. En projektion för 2030 gjordes med antagandet att målet 70 % återvinning uppnåtts. Denna visar bland annat att 84 % av allt kommunalt avfall skulle behöva samlas in för materialåtervinning för att uppnå att 70 % slutligen blir återvunnet. En fallstudie av plaståtervinningssystemet visar på ett komplext system där många aktörer suboptimerar sina egna processer. En brist på öppenhet och kommunikation inom branschen står i vägen för möjligheten att få en överblick av plaståtervinningssystemet. Återvinningsgraden av plastförpackningar kommer sjunka från 65 % till 41 % beräknat med nuvarande metod respektive metoden i det föreslagna paketet. Effektiviteten i återvinningsprocesserna kan variera mellan 75- 90 %. I studien dras slutsatsen att införandet av mätmetoden i ovan nämnda förslag skulle ge en tydligare och rättvisare bild av det svenska avfallshanteringssystemet genom att rejekten från de avfallsbehandlings-metoder som rör sig genom systemet blir synliga. Genom att följa rejekten kan utnyttjandet av resurser lättare maximeras samt återföras in i systemet och därigenom kan en cirkulär ekonomi uppnås. (Less)
Abstract
In order to become more resource efficient and circulate resources back into the economic system, the European Commission adapted a circular economy package in 2014. This is in line with the idea of a circular economy. This study investigates how the legislative proposal to review recycling and other waste-related targets in the EU, which was a part of the proposed circular economy package, would affect the perception of the waste system in Sweden. The study seeks to answer how the proposed measuring method would change Sweden's waste management statistics and to put this in relation to the raised recycling targets included in the proposal. The circular economy proposal was withdrawn but the investigation is relevant, as a new proposal is... (More)
In order to become more resource efficient and circulate resources back into the economic system, the European Commission adapted a circular economy package in 2014. This is in line with the idea of a circular economy. This study investigates how the legislative proposal to review recycling and other waste-related targets in the EU, which was a part of the proposed circular economy package, would affect the perception of the waste system in Sweden. The study seeks to answer how the proposed measuring method would change Sweden's waste management statistics and to put this in relation to the raised recycling targets included in the proposal. The circular economy proposal was withdrawn but the investigation is relevant, as a new proposal is currently under development and will be presented by the end of 2015.
The results shows that Sweden recycles 42% of the entire produced municipal waste, according to calculations based on the measuring method described in the legislative waste proposal. The results also shows that only reporting which treatment method the waste is collected for gives a misleading picture of the system, as there are large waste flows also between the treatment methods. One example is that out of the total 4% of the municipal waste which ends at a landfill, only 17% was collected for this purpose. The study shows that the recycling rates are very dependent on the concept definitions and where along the recycling chain the measurements are done.
A scenario for the year 2030 was constructed assuming full compliance with the proposed 70% recycling target. According to the study, 84% of all municipal waste would have to be collected from material recovery for the 70% target to be reached
The case study of the plastic recycling system showed a complex system where many actors are sub-optimizing their processes. There is a lack of openness and communication, which inhibits an overview of the full plastic recycling system. It showed that the recycling rates for collected plastic in Sweden are difficult to calculate and the 75% value used for this study’s calculations of the overall waste system is hard to verify. The recycling rate of the plastic packaging put on the market will decrease from 65%, calculated with the current method, to 41% using the method from the proposal, accounting for the rejects. It is also shown that the recycling efficiency rate of the recycling process may vary between 75 and 90%. The study concludes that using the measuring method from the legislative proposal to review recycling and other waste-related targets in the EU, would give a more accurate picture of the waste system. It also concludes that rejects will flow through the system from a treatment method to another. Tracing the flows will make it possible to maximize the utilization of each resource, making sure that it is restored into the system creating a circular economy. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I denna populärvetenskapliga artikel sammanfattas examensarbetet Swedish Waste Streams in a Circular Economy - A study of the perception change of waste flows when reviewing waste recycling target for the EU proposed Circular Economy Package av Malin Anderberg och Sofie Thisted, inom Miljö- och energisystem, LTH.

Inträde i en cirkulär ekonomi kräver kunskap och tydlighet genom hela avfallets behandlingskedja. Nuvarande beräknings-metoder för återvinningsgrader ger en missvisande bild av systemet. Viktiga delar i kedjan missas i statistiken, exempelvis rejekten från respektive behandlingsmetod.

Med en ny beräkningsmetod som bedömer den faktiskt återvunna mängden avfall, visas att materialåtervinningsgraden i Sverige, för 2013, är 42... (More)
I denna populärvetenskapliga artikel sammanfattas examensarbetet Swedish Waste Streams in a Circular Economy - A study of the perception change of waste flows when reviewing waste recycling target for the EU proposed Circular Economy Package av Malin Anderberg och Sofie Thisted, inom Miljö- och energisystem, LTH.

Inträde i en cirkulär ekonomi kräver kunskap och tydlighet genom hela avfallets behandlingskedja. Nuvarande beräknings-metoder för återvinningsgrader ger en missvisande bild av systemet. Viktiga delar i kedjan missas i statistiken, exempelvis rejekten från respektive behandlingsmetod.

Med en ny beräkningsmetod som bedömer den faktiskt återvunna mängden avfall, visas att materialåtervinningsgraden i Sverige, för 2013, är 42 %. Detta kan jämföras med dem cirka 50 % som anges idag. Skillnaden ligger främst i att man med nuvarande beräkningar anger mängder insamlat material utan att ta hänsyn till det rejekt som uppstår under återvinningsprocessen.

Det innebär att man ligger längre ifrån de nuvarande återvinningsmålen på 50 % än man tidigare beräknat. För att nå återvinningsmålen med den nya mätmetoden måste cirka 8 % -enheter mer av det totala kommunala avfallet samlas in till materialåtervinning.

Genom att mäta vad som faktiskt blir återvunnet kan man också se att 16 % av det som samlats in för materialåtervinning inte går att materialåtervinna utan istället återvinns som energi i form av värme och el. Gällande det som energiåtervinns kan 1 % av det insamlade materialet plockas ut efter behandlingen och flyttas ett steg uppåt i EUs avfallshierarki genom att materialåtervinnas. Energiåtervinning extraherar värme och el som produkt och koncentrerar det resterande avfallet i form av aska. Av det avfall som skickades direkt till energiåtervinning 2013 blev cirka 21 % rejekt, varav 76 % kunde användas som fyllnadsmaterial i till exempel vägar, som sluttäckning på deponier eller som medel för neutralisering vid återfyllnad av gruvor och täkter. Resterande mängder rejekt deponerades. Att kartlägga dessa avfallsflöden genom hela systemet till dess slutgiltiga behandlingsmetod är viktigt för att kunna få en komplett bild av systemet.

För att kunna få en fullständig och sammanhängande bild av avfallssystemet är det även väsentligt att ha tydliga definitioner för uttryck som exempelvis fyllnadsmaterial, materialåtervinning och återvinningsgrad. Definitionerna kan ge stora variationer i den resulterande återvinningsgraden. Den bristande harmoniseringen av definitioner inom EU gör det omöjligt att jämföra exempelvis återvinningsgrader länder emellan.

En cirkulär ekonomi syftar till att föra tillbaka resurser i värdekedjan. En stor del av de resurser som kan föras tillbaka är i form av avfall. För att optimera återförandet är det väsentligt att ha kontroll på de flöden som genererar ytterligare avfall, i form av rejekt. Dessa rejekt flyttas i de många fall längre nedåt i avfallshierarkin. Genom att identifiera rejektmängderna så finns möjligheten att utveckla det inkommande materialet för att minimera det utfallande rejektet från vardera behandlingsmetod.

EU har beslutat att fokusera på resurseffektivitet och att arbeta mot en hållbar framtid. I juli 2014 lade den dåvarande kommissionen fram ett förslag på hur EU skulle övergå till en cirkulär ekonomi. Detta cirkulära ekonomiförslag innehöll ett nytt beräkningssätt, ett återvinningsmål på 70 % samt ett deponeringsförbud på återvinningsbara material. Detta vittnar om ett skifte inom EUs avfallsarbete. Ett deponeringsförbud i EU, där en stor del av länderna deponerar största delen av sitt uppkomna avfall, skulle innebära att det avfall som idag deponeras måste behandlas på annat sätt, högre upp i avfallshierarkin. Om det istället, som förhoppningen är, skulle behandlas genom materialåtervinning skulle detta troligen även resultera i en ökning av mängder till energiåtervinning på grund av rejekt från processen.
Den nytillsatta kommissionen, från november 2014, har dragit tillbaka det cirkulära ekonomiförslaget och ämnar lägga fram ett bredare förslag i slutet av 2015, som även inkluderar strategier för hur man redan under produktutvecklingen ska ha cirkulär ekonomi i åtanke. Förhoppningsvis kan en fokusering uppströms utveckla produkter innan det blir avfall och på så sätt maximera mängden som kan bli materialåtervunnet för att lättare kunna ställa om samhället till en cirkulär ekonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thisted, Sofie LU and Anderberg, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Svenska avfallsströmmar i en cirkulär ekonomi - En studie om hur uppfattningen av avfallsströmmar förändras relaterat till lagförslaget om ändringar i Europeiska Unionens avfallsdirektiv, inkluderat i det cirkulära ekonomipaketet
course
FMI820 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Circular economy, Waste framework directive, Recycling target, Recycling rate, Swedish waste management, EU directive
report number
LUTFD2/TFEM--15/5105--SE + (1-130)
ISSN
1102-3651
language
English
id
7759713
date added to LUP
2015-08-17 08:58:41
date last changed
2015-08-17 08:58:41
@misc{7759713,
 abstract   = {{In order to become more resource efficient and circulate resources back into the economic system, the European Commission adapted a circular economy package in 2014. This is in line with the idea of a circular economy. This study investigates how the legislative proposal to review recycling and other waste-related targets in the EU, which was a part of the proposed circular economy package, would affect the perception of the waste system in Sweden. The study seeks to answer how the proposed measuring method would change Sweden's waste management statistics and to put this in relation to the raised recycling targets included in the proposal. The circular economy proposal was withdrawn but the investigation is relevant, as a new proposal is currently under development and will be presented by the end of 2015.
The results shows that Sweden recycles 42% of the entire produced municipal waste, according to calculations based on the measuring method described in the legislative waste proposal. The results also shows that only reporting which treatment method the waste is collected for gives a misleading picture of the system, as there are large waste flows also between the treatment methods. One example is that out of the total 4% of the municipal waste which ends at a landfill, only 17% was collected for this purpose. The study shows that the recycling rates are very dependent on the concept definitions and where along the recycling chain the measurements are done.
A scenario for the year 2030 was constructed assuming full compliance with the proposed 70% recycling target. According to the study, 84% of all municipal waste would have to be collected from material recovery for the 70% target to be reached
The case study of the plastic recycling system showed a complex system where many actors are sub-optimizing their processes. There is a lack of openness and communication, which inhibits an overview of the full plastic recycling system. It showed that the recycling rates for collected plastic in Sweden are difficult to calculate and the 75% value used for this study’s calculations of the overall waste system is hard to verify. The recycling rate of the plastic packaging put on the market will decrease from 65%, calculated with the current method, to 41% using the method from the proposal, accounting for the rejects. It is also shown that the recycling efficiency rate of the recycling process may vary between 75 and 90%. The study concludes that using the measuring method from the legislative proposal to review recycling and other waste-related targets in the EU, would give a more accurate picture of the waste system. It also concludes that rejects will flow through the system from a treatment method to another. Tracing the flows will make it possible to maximize the utilization of each resource, making sure that it is restored into the system creating a circular economy.}},
 author    = {{Thisted, Sofie and Anderberg, Malin}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Swedish Waste Streams in a Circular Economy - A study of the perception change of waste flows when reviewing waste recycling target for the EU proposed Circular Economy Package}},
 year     = {{2015}},
}