Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avfallsförebyggande i miljonprogramsområden – En fallstudie i Karlslund, Landskrona

Lindblom, Louise LU (2015) FMI820 20151
Environmental and Energy Systems Studies
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Avfallsförebyggande syftar till att förhindra uppkomsten av avfall och är det högst uppsatta målet inom svensk och europeisk avfallshantering. Trots det har avfallsmängderna fortsatt att öka och de prognoser som gjorts inför framtiden visar att mängderna kommer fortsätta att öka med befintliga styrmedel.
Syftet med examensarbetet är att undersöka om avfallsförebyggande åtgärder kan anpassa till de rådande förutsättningarna i miljonprogramsområdet Karlslund i Landskrona och därmed åstadkomma en minskning av mängden hushållsavfall. Examensarbetet är initierat av Green Hub Landskrona som är ett samarbete mellan de tre kommunala bolagen LSR, Landskronahem och Landskrona Energi med syfte att främja en hållbar utveckling av Landskrona.
... (More)
Avfallsförebyggande syftar till att förhindra uppkomsten av avfall och är det högst uppsatta målet inom svensk och europeisk avfallshantering. Trots det har avfallsmängderna fortsatt att öka och de prognoser som gjorts inför framtiden visar att mängderna kommer fortsätta att öka med befintliga styrmedel.
Syftet med examensarbetet är att undersöka om avfallsförebyggande åtgärder kan anpassa till de rådande förutsättningarna i miljonprogramsområdet Karlslund i Landskrona och därmed åstadkomma en minskning av mängden hushållsavfall. Examensarbetet är initierat av Green Hub Landskrona som är ett samarbete mellan de tre kommunala bolagen LSR, Landskronahem och Landskrona Energi med syfte att främja en hållbar utveckling av Landskrona.
Mellan åren 1965 och 1974 byggdes det en miljon bostäder runt om i Sverige till följd av ett riksdagsbeslut med syfte att bygga bort bostadsbristen i Sverige. Många av de områden som byggdes är storskaliga områden bestående av flerfamiljshus och har sedan de byggdes förknippats med fattigdom, hög arbetslöshet, socialt utanförskap och hög kriminalitet.
De tre kvalitativa intervjuer som utförts med boende i Karlslund fokuserade på de tre ämnesområdena miljö och hållbar utveckling, avfallsförebyggande samt gemensamt ägande. I den sista delen tillfrågades respondenterna om de kunde tänka sig att gemensamt äga bilar, verktyg, symaskiner, barncyklar, friluftsutrusting, kläder, leksaker eller tvättmaskiner.
De slutsatser som dragits är att det krävs en bättre sammanställd statistik över kopplingar mellan avfallsmängder och andra samhälleliga aspekter för att verkligen kunna anpassa avfallsförebyggande åtgärder till specifika områden. Att gemensamt ägande skulle kunna vara ett sätt att tillvarata de ursprungliga idéerna som formade miljonprogramsområdena och samtidigt ha möjlighet att leda till förebyggande av avfall. Det krävs dock mer utredningar för att fastställa om gemensamt ägande leder till förändringar i resurs- och materialflödet. Slutligen konstateras det att det finns stora möjligheter att anpassa avfallsförebyggande åtgärder till de områden där de är tänkta implementeras vilket kan leda till att avfallsmängderna minskar. (Less)
Abstract
Waste prevention aims at preventing the generation of waste and is the highest target of the Swedish and European waste management. Nevertheless, the amount of waste continues to increase, and the projections made for the future show that volumes will continue to increase with the existing policy instruments.
The purpose of this study is to investigate whether waste prevention measures can be adapted to the prevailing conditions in the million homes programme area Karlslund in Landskrona and thereby achieve a reduction in the amount of household waste. Green Hub Landskrona that initiated the thesis is a collaboration project between the three municipal companies LSR, Landskronahem and Landskrona Energy with the aim of promoting the... (More)
Waste prevention aims at preventing the generation of waste and is the highest target of the Swedish and European waste management. Nevertheless, the amount of waste continues to increase, and the projections made for the future show that volumes will continue to increase with the existing policy instruments.
The purpose of this study is to investigate whether waste prevention measures can be adapted to the prevailing conditions in the million homes programme area Karlslund in Landskrona and thereby achieve a reduction in the amount of household waste. Green Hub Landskrona that initiated the thesis is a collaboration project between the three municipal companies LSR, Landskronahem and Landskrona Energy with the aim of promoting the sustainable development of Landskrona.
Between the years of 1965 and 1974, one million homes were built around Sweden as a result of a parliamentary decision in order to eliminate the housing shortage in Sweden. Many of the areas that were built are large-scale areas consisting of apartment buildings. Since theses areas were first constructed they have been associated with poverty, high unemployment, social exclusion and high crime rates.
The three qualitative interviews were conducted with residents in Karlslund, they focused on the three subjects: environment and sustainable development, waste prevention, and joint ownership.
In the analysis, the responses generated in interviews were analysed against the theory. The proposed products for joint ownership such as cars, sewing machines and outdoor equipment were then analysed against the four critical principles for collaborative consumption: critical mass, idling capacity, belief in the commons and trust between strangers.
The conclusions drawn are that the connections between waste amounts and other societal aspects needs to be further investigated in order to adapt waste prevention measures to specific areas. Joint ownership could be a way to incorporate the original ideas that shaped the million homes programme while at the same time having the opportunity to the prevent waste. However, more investigations to determine whether joint ownership leads to changes in resource and material flow are needed. Finally, it is noted that there are great opportunities to adapt waste prevention measures to the areas where they are meant implemented and that this could lead to that the amount of waste decreases. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vi slänger mer och mer sopor trots insatser och målsättningar på nationell och europeisk nivå. Ur miljösynpunkt är det mest lönsamt att förebygga att avfall uppkommer, men det har visat sig svårt att åstadkomma. Ett sätt att minska mängden sopor skulle kunna vara att äga fler saker gemensamt med grannar eller genom lokala nätverk.
Karlslund i Landskrona är ett område som byggdes under miljonprogrammet och som i många liknande områden är andelen låginkomsttagare och med utrikes bakgrund högre än genomsnittet i Sverige. Den allmänna bilden av de som bor i den typen av områden är att de har låg miljömedvetenhet och har en hög miljöpåverkan, trots att de ofta både bor och konsumerar mindre.
Med utgångpunkt i en av grundtankarna med... (More)
Vi slänger mer och mer sopor trots insatser och målsättningar på nationell och europeisk nivå. Ur miljösynpunkt är det mest lönsamt att förebygga att avfall uppkommer, men det har visat sig svårt att åstadkomma. Ett sätt att minska mängden sopor skulle kunna vara att äga fler saker gemensamt med grannar eller genom lokala nätverk.
Karlslund i Landskrona är ett område som byggdes under miljonprogrammet och som i många liknande områden är andelen låginkomsttagare och med utrikes bakgrund högre än genomsnittet i Sverige. Den allmänna bilden av de som bor i den typen av områden är att de har låg miljömedvetenhet och har en hög miljöpåverkan, trots att de ofta både bor och konsumerar mindre.
Med utgångpunkt i en av grundtankarna med miljonprogramsområden nämligen den om kollektiva och gemensamma aktiviteter intervjuades några boende i Karlslund om deras tankar kring gemensamt ägande som avfallsförebyggande åtgärd. De produkter som inte används dagligen var mest tilltalande att dela med sina grannar, enligt intervjuerna.
Genom att anpassa avfallsförebyggande insatser till olika förutsättningar finns det stora möjligheter att hitta nya spännande sätt att lyckas med att slänga mindre och använda mer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblom, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
Waste Prevention in Million Homes Programme Areas – a case study in Karlslund, Landskrona
course
FMI820 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avfallsförebyggande, Gemensamt ägande, Miljonprogramsområden, Hållbar utveckling, Karlslund, Landskrona, Frikoppling
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--15/5100--SE + (1-58)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
7767211
date added to LUP
2015-09-16 14:31:57
date last changed
2015-09-16 14:31:57
@misc{7767211,
 abstract   = {Waste prevention aims at preventing the generation of waste and is the highest target of the Swedish and European waste management. Nevertheless, the amount of waste continues to increase, and the projections made for the future show that volumes will continue to increase with the existing policy instruments. 
The purpose of this study is to investigate whether waste prevention measures can be adapted to the prevailing conditions in the million homes programme area Karlslund in Landskrona and thereby achieve a reduction in the amount of household waste. Green Hub Landskrona that initiated the thesis is a collaboration project between the three municipal companies LSR, Landskronahem and Landskrona Energy with the aim of promoting the sustainable development of Landskrona. 
Between the years of 1965 and 1974, one million homes were built around Sweden as a result of a parliamentary decision in order to eliminate the housing shortage in Sweden. Many of the areas that were built are large-scale areas consisting of apartment buildings. Since theses areas were first constructed they have been associated with poverty, high unemployment, social exclusion and high crime rates.
The three qualitative interviews were conducted with residents in Karlslund, they focused on the three subjects: environment and sustainable development, waste prevention, and joint ownership. 
In the analysis, the responses generated in interviews were analysed against the theory. The proposed products for joint ownership such as cars, sewing machines and outdoor equipment were then analysed against the four critical principles for collaborative consumption: critical mass, idling capacity, belief in the commons and trust between strangers.
The conclusions drawn are that the connections between waste amounts and other societal aspects needs to be further investigated in order to adapt waste prevention measures to specific areas. Joint ownership could be a way to incorporate the original ideas that shaped the million homes programme while at the same time having the opportunity to the prevent waste. However, more investigations to determine whether joint ownership leads to changes in resource and material flow are needed. Finally, it is noted that there are great opportunities to adapt waste prevention measures to the areas where they are meant implemented and that this could lead to that the amount of waste decreases.},
 author    = {Lindblom, Louise},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Avfallsförebyggande,Gemensamt ägande,Miljonprogramsområden,Hållbar utveckling,Karlslund,Landskrona,Frikoppling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avfallsförebyggande i miljonprogramsområden – En fallstudie i Karlslund, Landskrona},
 year     = {2015},
}