Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dessa självklara betyg? En kvalitativ studie om fem lärares syn på betyg i den svenska skolan

Gustafsson Ryderup, Johan LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
I föreliggande uppsats har jag valt att undersöka hur fem lärare ser på betyg i den svenska skolan. Följande tre frågeställningar besvaras: Vad anser lärarna är betygets roll i skolan och hur motiveras betyg utifrån elevsynpunkt? Vad anser lärarna om det nya betygssystemet som infördes 2011? Ser lärarna några risker för elever och för undervisningen ifråga om betyg? Som teoretiskt ramverk används Max Webers handlingsidealtyper och C. Wright Mills motivvokabulär.
Det som framkom i studien var att det inte fanns någon enhetlig syn på vad betygets roll är i skolan. När lärarna å andra sidan motiverade betygen ur elevsynpunkt valde de att lyfta fram betygen som en belöning och som ett redskap för att skapa rättvisa. Det kom emellertid fram... (More)
I föreliggande uppsats har jag valt att undersöka hur fem lärare ser på betyg i den svenska skolan. Följande tre frågeställningar besvaras: Vad anser lärarna är betygets roll i skolan och hur motiveras betyg utifrån elevsynpunkt? Vad anser lärarna om det nya betygssystemet som infördes 2011? Ser lärarna några risker för elever och för undervisningen ifråga om betyg? Som teoretiskt ramverk används Max Webers handlingsidealtyper och C. Wright Mills motivvokabulär.
Det som framkom i studien var att det inte fanns någon enhetlig syn på vad betygets roll är i skolan. När lärarna å andra sidan motiverade betygen ur elevsynpunkt valde de att lyfta fram betygen som en belöning och som ett redskap för att skapa rättvisa. Det kom emellertid fram en bild hos lärarna att betyg aldrig kan bli helt rättvisa. Detta kopplades till Webers mål- respektive värderationella handlingar. Utifrån Mills motivvokabulär tydliggjordes det att skolan beskrivs i en tävlingskontext.
För den andra frågeställningen kom det fram att lärarna överlag var positiva till det nya betygssystemet. Främst ansåg man att tydligheten och precisionen hade ökat genom att man slutat använda sig av informella betygskategorier samt att det var enklare att ge ett ”rättvist” betyg. Även här kunde det kopplas till Webers värderationella- och traditionella handlingar.
Den tredje frågeställningen tog sig an risker och negativa aspekter av betygen. Ur elevsynpunkt handlade det om att betyg gav en stress och press på eleverna och att det blev ett för stort fokus på själva betygen. För undervisningen såg man inga direkta risker med betyg, t.ex. att undervisningens innehåll går mot det som är lättbedömt för lärarna men som inte nödvändigtvis ger mest kunskap.
Dessa resultat diskuteras sedan utifrån att vi idag lever i ett mer konkurrensinriktat och individualiserat samhälle. (Less)
Popular Abstract
In this essay I have chosen to examine how five teachers look at the grades in Swedish schools. The following three questions are answered: What do the teachers consider is the grades role in the school and how is grades motivated based on pupils' point of view? What do teachers think about the new grading system introduced in 2011? Do teachers se a danger for the students and the teaching questioned about grades? As a theoretical framework Max Weber's action ideal types, and C. Wright Mills motives vocabulary is used.
The findings of the study was that there was no uniform view on what the grades role was in the school. When the teachers on the other hand motivated grades from the student point of view, they chose to highlight the... (More)
In this essay I have chosen to examine how five teachers look at the grades in Swedish schools. The following three questions are answered: What do the teachers consider is the grades role in the school and how is grades motivated based on pupils' point of view? What do teachers think about the new grading system introduced in 2011? Do teachers se a danger for the students and the teaching questioned about grades? As a theoretical framework Max Weber's action ideal types, and C. Wright Mills motives vocabulary is used.
The findings of the study was that there was no uniform view on what the grades role was in the school. When the teachers on the other hand motivated grades from the student point of view, they chose to highlight the grades as a reward and as a tool to ensure equity. However, it came up an image of the teachers that grades can never be completely fair. This was linked to Weber's target and value rational actions. Based on Mills motives vocabulary it clarifies that the school is described in a competition context.
For the second issue came up that the teachers were generally positive about the new grading system. Mainly it was felt that the clarity and precision had increased by stopped using informal rating categories and that it was easier to give a "fair" rating. Although this could be linked to Weber's value rationality and traditional actions.
The third issue took on risks and negative aspects of the ratings. From a student standpoint it was about ratings yielded a stress and pressure on students and that there was an excessive focus on the actual grades. For education, there were no direct risks with grades, for example that the content of teaching goes against that which is easily assessed for the teachers but that does not necessarily provide the most knowledge.
These results are then discussed on the basis that today we live in a more competitive and individualized society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson Ryderup, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
These obvious grades? A qualitative study of five teachers' views of grades in Swedish schools
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lärares syn på betyg, Bedömning, Risker med betyg, Betygets roll i skolan Teachers' views on grades, Assessment, Risks with grades, The grades purpose in the school
language
Swedish
id
7852986
date added to LUP
2015-09-04 08:51:44
date last changed
2015-09-04 08:51:44
@misc{7852986,
 abstract   = {I föreliggande uppsats har jag valt att undersöka hur fem lärare ser på betyg i den svenska skolan. Följande tre frågeställningar besvaras: Vad anser lärarna är betygets roll i skolan och hur motiveras betyg utifrån elevsynpunkt? Vad anser lärarna om det nya betygssystemet som infördes 2011? Ser lärarna några risker för elever och för undervisningen ifråga om betyg? Som teoretiskt ramverk används Max Webers handlingsidealtyper och C. Wright Mills motivvokabulär.
 Det som framkom i studien var att det inte fanns någon enhetlig syn på vad betygets roll är i skolan. När lärarna å andra sidan motiverade betygen ur elevsynpunkt valde de att lyfta fram betygen som en belöning och som ett redskap för att skapa rättvisa. Det kom emellertid fram en bild hos lärarna att betyg aldrig kan bli helt rättvisa. Detta kopplades till Webers mål- respektive värderationella handlingar. Utifrån Mills motivvokabulär tydliggjordes det att skolan beskrivs i en tävlingskontext. 
 För den andra frågeställningen kom det fram att lärarna överlag var positiva till det nya betygssystemet. Främst ansåg man att tydligheten och precisionen hade ökat genom att man slutat använda sig av informella betygskategorier samt att det var enklare att ge ett ”rättvist” betyg. Även här kunde det kopplas till Webers värderationella- och traditionella handlingar. 
 Den tredje frågeställningen tog sig an risker och negativa aspekter av betygen. Ur elevsynpunkt handlade det om att betyg gav en stress och press på eleverna och att det blev ett för stort fokus på själva betygen. För undervisningen såg man inga direkta risker med betyg, t.ex. att undervisningens innehåll går mot det som är lättbedömt för lärarna men som inte nödvändigtvis ger mest kunskap.
 Dessa resultat diskuteras sedan utifrån att vi idag lever i ett mer konkurrensinriktat och individualiserat samhälle.},
 author    = {Gustafsson Ryderup, Johan},
 keyword   = {Lärares syn på betyg,Bedömning,Risker med betyg,Betygets roll i skolan Teachers' views on grades,Assessment,Risks with grades,The grades purpose in the school},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dessa självklara betyg? En kvalitativ studie om fem lärares syn på betyg i den svenska skolan},
 year     = {2015},
}