Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tvåstegsdiken- Dess funktioner i Höje å

Hettinger, Truls LU (2015) In TVVR15/5001 VVR820 20151
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Höje å har de senaste 200 åren blivit 50 procent kortare och förlorat 90 procent av avrinningsområdets våtmarker. För att kunna klara av framtida behov gällande matproduktion och utbyggnad av städer krävs effektiv avvattning av landskapet. Traditionella diken är bra på att avvattna mark, men medför många nackdelar för biologisk mångfald och näringstransport från jordbruksmark till havet. Tvåstegsdiken behåller många funktioner förknippade med naturliga vattendrag, men har samtidigt den höga flödeskapaciteten hos ett traditionellt dike. I studien identifieras de viktigaste funktionerna hos ett tvåstegsdike och förslag på åtgärder i Höje å presenteras. Tvåstegsdiket kan konstrueras för att gynna biologisk mångfald i och omkring diket och för... (More)
Höje å har de senaste 200 åren blivit 50 procent kortare och förlorat 90 procent av avrinningsområdets våtmarker. För att kunna klara av framtida behov gällande matproduktion och utbyggnad av städer krävs effektiv avvattning av landskapet. Traditionella diken är bra på att avvattna mark, men medför många nackdelar för biologisk mångfald och näringstransport från jordbruksmark till havet. Tvåstegsdiken behåller många funktioner förknippade med naturliga vattendrag, men har samtidigt den höga flödeskapaciteten hos ett traditionellt dike. I studien identifieras de viktigaste funktionerna hos ett tvåstegsdike och förslag på åtgärder i Höje å presenteras. Tvåstegsdiket kan konstrueras för att gynna biologisk mångfald i och omkring diket och för att föra bort närsalter från vattnet. Då tvåstegsdikets terrasser översvämmas ökas dikets hydrauliska kapacitet och vattenhastigheten sänks. Detta minskar erosion och ras längs diket och sänker mängden suspenderade partiklar i vattnet. Dessutom minskar risken för höga översvämningstoppar nedströms. Tvåstegsdiken är ett bra alternativ till traditionella diken i jordbruksmark, där avvattningsförmågan måste vara hög, vattnet är mycket näringsrikt och den biologiska mångfalden låg. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Höje ås avrinningsområde tillhör Sveriges bördigaste mark. I jakten på större jordbruksarealer skapas stora miljöproblem med förlorad biologisk mångfald och förstörda vattendrag. Kan tvåstegsdiken vara en lösning för att bevara Höje å och samtidigt bibehålla ett effektivt jordbruk?
Det moderna jordbrukslandskapet omkring Höje å skiljer sig enormt från det vattenrika skånska landskapet för 150-200 år sedan. Nästan hela ån är utdikad eller fysiskt modifierad för att öka dräneringskapaciteten. Markägare är beroende av att deras mark avvattnas effektivt och de urbana områdena i avrinningsområdet blir större och större. Framförallt Lomma har som följd svårt att hantera höga flöden i ån och samhället hotas av översvämningar. Även utdikade delar... (More)
Höje ås avrinningsområde tillhör Sveriges bördigaste mark. I jakten på större jordbruksarealer skapas stora miljöproblem med förlorad biologisk mångfald och förstörda vattendrag. Kan tvåstegsdiken vara en lösning för att bevara Höje å och samtidigt bibehålla ett effektivt jordbruk?
Det moderna jordbrukslandskapet omkring Höje å skiljer sig enormt från det vattenrika skånska landskapet för 150-200 år sedan. Nästan hela ån är utdikad eller fysiskt modifierad för att öka dräneringskapaciteten. Markägare är beroende av att deras mark avvattnas effektivt och de urbana områdena i avrinningsområdet blir större och större. Framförallt Lomma har som följd svårt att hantera höga flöden i ån och samhället hotas av översvämningar. Även utdikade delar högre upp i ån riskerar att bli översvämmade då den ökade flödeskapaciteten i vattendraget ger upphov till höga flödestoppar vid regn.
Tvåstegsdiken högt upp i åns flöde kan designas för att sakta ner vattnets flöde och hålla kvar vattnet i landskapet innan det når Lomma.
Tvåstegsdiket fungerar som ett vanligt dike, men bredare (och tar därmed upp mer markareal) och efterliknar samtidigt ett naturligt vattendrag genom att uppfylla många av de viktiga funktioner som återfinns i naturliga vattenlandskap. Tvåstegsdiken kan därför vara en del av lösningen för att förbättra vattenkvaliteten och förhållanden för hög biologisk mångfald i Höje å samtidigt som dikets kapacitet förblir hög och odlingsbar mark snabbt kan avvattnas.
Genom att ett svämplan konstrueras på vardera sidan av diket skapas miljöer som förknippas med naturliga vattendrag och våtmarker. Om svämplanen tillåts översvämmas ofta skapas många olika biotoper, vilket gynnar biodiversiteten. Sediment och partiklar fulla med näringsämnen som färdas med vattnet har också möjlighet att sedimentera på svämplanen, vilket minskar övergödningen i vattendraget då organismer tar upp näringsämnena.
Studien identifierar och behandlar fem av de viktigaste funktionerna hos ett tvåstegsdike, samt tar upp tre förslag för var tvåstegsdiken skulle kunna konstrueras. De fem funktionerna är:
* Biologisk mångfald
* Minska halten näringsämnen i vattnet
* Ökad dräneringskapacitet
* Minskad bankerosion
* Minskat underhåll av diket
Dessa funktioner är nyckeln till tvåstegsdikens hållbarhet i det moderna jordbrukssamhället, och beroende på lokala behov kan tvåstegsdiket konstrueras för att gynna olika funktioner.
Studien föreslår att tvåstegsdiken konstrueras högt upp i åns flöde utanför Genarp, samt längs två sträckor söder respektive väster om Lund. Utanför Genarp och i södra Lund är behovet för hög flödeskapacitet stor, medan ökat rekreationellt värde och biologisk mångfald är viktigare för sträckan väster om Lund. Näringsretention, minskad erosion och minskat underhåll är viktiga
funktioner för alla de tre sträckorna. Om ett fortsatt hållbart jordbruk ska kunna finnas i Skåne, samtidigt som städer och samhällen breder ut sig måste förändringar ske. Tvåstegsdiken är en liten bit av detta pussel och gynnar biologisk mångfald, minskning av övergödning, förbättrar spridningsvägar för många organismer och ökar rekreationsvärdet till bekostnad av några hektar odlingsbar mark. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hettinger, Truls LU
supervisor
organization
course
VVR820 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Höje river, Two-stage ditch, Water quality, biodiversity, drainage, bank erosion
publication/series
TVVR15/5001
report number
15/5011
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examiner: Linus Zhang
id
7860350
date added to LUP
2015-11-10 09:14:16
date last changed
2019-03-29 15:37:40
@misc{7860350,
 abstract   = {Höje å har de senaste 200 åren blivit 50 procent kortare och förlorat 90 procent av avrinningsområdets våtmarker. För att kunna klara av framtida behov gällande matproduktion och utbyggnad av städer krävs effektiv avvattning av landskapet. Traditionella diken är bra på att avvattna mark, men medför många nackdelar för biologisk mångfald och näringstransport från jordbruksmark till havet. Tvåstegsdiken behåller många funktioner förknippade med naturliga vattendrag, men har samtidigt den höga flödeskapaciteten hos ett traditionellt dike. I studien identifieras de viktigaste funktionerna hos ett tvåstegsdike och förslag på åtgärder i Höje å presenteras. Tvåstegsdiket kan konstrueras för att gynna biologisk mångfald i och omkring diket och för att föra bort närsalter från vattnet. Då tvåstegsdikets terrasser översvämmas ökas dikets hydrauliska kapacitet och vattenhastigheten sänks. Detta minskar erosion och ras längs diket och sänker mängden suspenderade partiklar i vattnet. Dessutom minskar risken för höga översvämningstoppar nedströms. Tvåstegsdiken är ett bra alternativ till traditionella diken i jordbruksmark, där avvattningsförmågan måste vara hög, vattnet är mycket näringsrikt och den biologiska mångfalden låg.},
 author    = {Hettinger, Truls},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Höje river,Two-stage ditch,Water quality,biodiversity,drainage,bank erosion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR15/5001},
 title    = {Tvåstegsdiken- Dess funktioner i Höje å},
 year     = {2015},
}