Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Eslövs idrottsföreningar: Energianvändning, effektiviseringsåtgärder och åsikter

Haraldsson, Joakim LU (2015) MVK920 20142
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
Det fanns två huvudsyften med examensarbetet. Det första huvudsyftet var att kartlägga energianvändningen för varje idrottsförening i Eslövs kommun. Det andra huvudsyftet var att genom fallstudier hitta energieffektiviseringsåtgärder som är typiska för idrottsföreningar, vilket inkluderade att visa på möjlig besparingspotential och lönsamhet i åtgärderna. I examensarbetet har även en studie gjorts av hur idrottsföreningarna ställer sig till energieffektivisering och vad dem upplever som hinder i arbetet med energieffektivisering.

Bakgrunden till detta examensarbete var att Eslövs kommun redan har utfört en energikartläggning hos företagen i kommunen. Kommunen har även arbetat med energieffektivisering och byte av energislag hos... (More)
Det fanns två huvudsyften med examensarbetet. Det första huvudsyftet var att kartlägga energianvändningen för varje idrottsförening i Eslövs kommun. Det andra huvudsyftet var att genom fallstudier hitta energieffektiviseringsåtgärder som är typiska för idrottsföreningar, vilket inkluderade att visa på möjlig besparingspotential och lönsamhet i åtgärderna. I examensarbetet har även en studie gjorts av hur idrottsföreningarna ställer sig till energieffektivisering och vad dem upplever som hinder i arbetet med energieffektivisering.

Bakgrunden till detta examensarbete var att Eslövs kommun redan har utfört en energikartläggning hos företagen i kommunen. Kommunen har även arbetat med energieffektivisering och byte av energislag hos företagen. Eslövs kommun ville, inom ramen för det idrottspolitiska programmet, utföra samma sak med kommunens idrottsföreningar. Dock har tidsbrist gjort att detta inte har varit möjligt än och kommunen tog därför gärna emot hjälp utifrån.

Föreningarnas energianvändning som togs fram inom kartläggningen inkluderade tre delar: Eslövs kommuns idrottsanläggningar, träningslokaler som föreningarna själva äger och föreningarnas klubblokaler. Föreningarnas energianvändningar baserades på ett års data. Träningslokaler som hyrs av annan än Eslövs kommun och föreningarnas transporter uteslöts ur kartläggningen.

Föreningarnas energianvändning i Eslövs kommuns idrottsanläggningar har tagits fram med hjälp av statistik över anläggningarnas energianvändning och över föreningarnas närvaro. Eftersom statistiken inte var fullständig fick en rad antaganden också göras. Energianvändningen i föreningarnas egna träningslokaler och i klubblokalerna har kartlagts med hjälp av en enkät. Denna enkät användes även för studien av föreningarnas åsikter om energieffektivisering. Svarsfrekvensen som erhölls på enkäten blev för låg för att några generella slutsatser angående föreningarnas åsikter skulle kunna dras för alla studerade föreningar. Bortfallet medförde även att energianvändningen i föreningarnas egna träningslokaler och i klubblokalerna inte kunde inkluderas för föreningarna som inte svarade.

För att ta fram effektiviseringsåtgärder som är typiska för idrottsföreningar gjordes besök både hos tre föreningar i deras klubblokaler och i tre av Eslövs kommuns idrottshallar. Under besöken ställdes frågor om föreningarnas och lokalernas energianvändning. Rundvandring i lokalerna gjordes även. Utifrån svaren på frågorna och vad som observerades under rundvandringarna kunde möjliga effektiviseringsåtgärder identifieras. Energibesparingspotentialen beräknades i de flesta fallen som differensen mellan energianvändningen innan respektive efter åtgärderna utförts. I ett av fallen användes ett beräkningsprogram som utvecklats av branschorganisationen Isoleringsfirmornas förening. För de ekonomiska beräkningarna användes payback- och nuvärdesmetoderna.

Det fanns en stor spridning på de olika idrottsföreningarnas energianvändning. Energianvändningen för idrottsföreningarna var allt från 200 - 300 kWh/år upp till 300 000 - 400 000 kWh/år.

För att minska föreningarnas energianvändning bör man rikta in sig både på idrottsanläggningarna som föreningarna hyr av kommunen och på deras klubblokaler och egna träningslokaler. När det gäller kommunens idrottsanläggningar ska man satsa på de anläggningar som dels har den högsta totala närvaron av föreningarna och som dels har högst specifik energianvändning. De anläggningar som är av allra störst intresse är Eslövshallen, Karlsrobadet och möjligtvis Sallerupshallen.

För föreningarnas klubblokaler och egna träningslokaler får man föra en diskussion med föreningarna för att hitta en modell som fungerar både för föreningarna och för kommunen. Man ska försöka undvika envägskommunikation mellan kommunen och föreningarna. Om man kan få en diskussion mellan föreningarna att uppstå kan det ge positiva effekter.

Av de föreningar som svarade på enkäten ansåg flest att energieffektivisering var mycket viktigt, följt av de utan någon åsikt. Dock upplevde föreningarna att det fanns vissa saker som har hindrat dem från att arbeta, eller arbeta mer, med energieffektivisering. Detta är brist på intresse, att man inte äger lokalerna som man använder och att man inte har tillräckligt med kunskap. Men även att man inte har tillräckligt med pengar eller tid, att kommunen har brist på intresse och att man inte är inblandad. Det finns en del saker som kommunen kan göra för att avhjälpa hindren. Exempel på detta är att bidra med kunskap, information och ekonomiskt stöd. Andra exempel är att engagera föreningarna i kommunens arbete och att motivera och stötta föreningarna i deras eget arbete.

För de flesta föreningar som svarade på enkäten berodde mängden pengar de var villiga att spendera på energieffektivisering varje år på vad det är som ska utföras och på vad dem tjänar på det. Vissa föreningar svarade att dem inte var villiga att spendera någonting alls eller att dem inte var berörda. Dock var detta uteslutande föreningar som varken hade någon klubblokal eller ägde sin träningslokal.

Det fanns många olika åtgärder som kan utföras för att minska föreningarnas energianvändning; från enklare, kostnadseffektiva åtgärder till mer omfattande, investeringskrävande åtgärder. Det fanns även vissa åtgärder som behöver utredas vidare.

Beräkningar av energibesparingspotentialen gjordes för några av åtgärderna. Följande värden är de sammanlagda möjliga energibesparingspotentialerna för de åtgärder som beräkningarna gjordes för. Potentialerna visas för de lokaler som studerades i fallstudierna.

Eslövs BK:s klubblokal - Upp till 5 541 kWh/år
FK Tors klubblokal - Upp till 13 565 kWh/år
Gårdstånga och Flyinge IF:s klubblokal - Upp till 732 kWh/år
Berga konstgräshall - Upp till 10 kWh/år
Stehagshallen - Upp till 25 993 kWh/år
Flyingehallen - Upp till 16 522 kWh/år

Lönsamhetsutredningar gjordes för de åtgärder där energibesparingspotentialen beräknades. Byte av kvicksilverlampor och halogenspotlights till LED-alternativ och tilläggsisolering av varmvatten-ledningar var lönsamt i alla de studerade fallen. Byte av glödlampor, halogenlampor, T8- och T5-belysning till LED-alternativ var lönsamt i vissa av de studerade fallen. Byte av T8-belysning till T5-belysning och kompaktlysrör till LED-lampor var inte alls lönsamt i dagsläget. I de fallen där byte till LED-alternativ inte var lönsamt kan lönsamhet uppnås i framtiden eftersom det ser ut som att kostnaden för LED-alternativen kommer fortsätta att sjunka.

Framtida arbete som bygger vidare på detta examensarbete kan inkludera uppföljning av de besök som gjordes hos de utvalda föreningarna och idrottshallarna. Detta för att se hur dem valt att gå vidare med de föreslagna effektiviseringsåtgärderna. Besök hos fler föreningar och i fler idrottsanläggningar kan även göras för att ge förslag på möjliga effektiviseringsåtgärder. Ett projekt med liknande upplägg som detta examensarbete men med inriktning mot andra typer av föreningar än idrottsföreningar kan också vara av intresse.

För en del föreningar kunde ingen energianvändning hittas i energikartläggningen och många föreningar svarade inte på enkäten. Man kan försöka kontakta dessa föreningar för att säkerställa en god kvalitet på de slutsatser som dragits om föreningarnas energianvändning och åsikter. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En omställning av vårt samhälle i allmänhet, och energisystem i synnerhet, krävs för den hållbara utveckling som behövs för att undvika katastrofala konsekvenser för jorden och vår civilisation. Olika mål är uppsatta inom energi- och miljöområdena för att uppnå denna omställning. Det är viktigt att alla aktörer i samhället är delaktiga i arbetet för att omställningen och målen ska uppnås. Detta projekt kan vara en del i detta arbete, med speciellt fokus på Eslövs kommuns ansträngning att energieffektivisera kommunens idrottsföreningar.

En rad frågor har ställts och besvarats i rapporten: Hur mycket energi använder idrottsföreningarna i Eslöv? Vilka åtgärder kan minska deras energianvändning? Hur ser besparingen och lönsamheten ut i... (More)
En omställning av vårt samhälle i allmänhet, och energisystem i synnerhet, krävs för den hållbara utveckling som behövs för att undvika katastrofala konsekvenser för jorden och vår civilisation. Olika mål är uppsatta inom energi- och miljöområdena för att uppnå denna omställning. Det är viktigt att alla aktörer i samhället är delaktiga i arbetet för att omställningen och målen ska uppnås. Detta projekt kan vara en del i detta arbete, med speciellt fokus på Eslövs kommuns ansträngning att energieffektivisera kommunens idrottsföreningar.

En rad frågor har ställts och besvarats i rapporten: Hur mycket energi använder idrottsföreningarna i Eslöv? Vilka åtgärder kan minska deras energianvändning? Hur ser besparingen och lönsamheten ut i åtgärderna? Vad tycker föreningarna om energieffektivisering? Vilka stöd kan föreningarna söka till energieffektivisering?

Det förekommer en stor variation i energianvändningen hos idrottsföreningarna i Eslövs kommun; från den lägsta energianvändningen på ca 200 - 300 kWh/år upp till ca 300 000 - 400 000 kWh/år.

För effektivisering av föreningarnas energianvändning i Eslövs kommuns idrottsanläggningar ska man i första hand titta på Eslövshallen, Karlsrobadet och Sallerups sporthall. För lokaler som föreningarna äger själva eller hyr från annan än Eslövs kommun får man föra en diskussion med föreningarna.

Det finns många olika åtgärder som kan utföras för att minska föreningarnas energianvändning; från enklare, kostnadseffektiva åtgärder till mer omfattande, investeringskrävande åtgärder. Det finns även vissa åtgärder som behöver utredas vidare.

Lönsamhetsutredningar gjordes endast för ett fåtal åtgärder. Byte av kvicksilverlampor och halogenspotlights till LED-alternativ var lönsamt i alla de studerade fallen. Byte av glödlampor, halogenlampor, T8- och T5-belysning till LED-alternativ och tilläggsisolering av varmvattenledningar var lönsamt i vissa av de studerade fallen. Byte av T8-belysning till T5-belysning och kompaktlysrör till LED-lampor var inte alls lönsamt i dagsläget. I de fallen där byte till LED-alternativ inte var lönsamt kan lönsamhet uppnås i framtiden eftersom det ser ut som att kostnaden för LED-alternativen kommer att sjunka.

En enkät användes bland annat för att studera föreningarnas åsikter om energieffektivisering. Av de föreningar som svarade på enkäten ansåg flest att energieffektivisering var mycket viktigt, följt av de utan någon åsikt. Det förekom en rad hinder i föreningarnas arbete med energieffektivisering. Dock fanns det även en rad saker som Eslövs kommun kan göra för att avhjälpa dessa hinder. Mängden pengar som flest föreningar var villiga att spendera på energieffektivisering berodde på vad som ska utföras och på vad dem tjänar på det. Följt av dem som inte var villiga att spendera någonting alls.

Energianvändningarna som tagits fram för föreningarna kan användas för att se deras andel av den totala energianvändningen i Eslövs kommuns lokaler eller i kommunen som helhet. Värdena kan även användas för att se hur föreningarnas energianvändning utvecklas över tid, till exempel som följd av energieffektiviseringar.

För föreningar som äger eller driver vissa av de lokaler som de använder kan energikostnaden utgöra en signifikant del av deras utgifter. Genom att effektivisera energianvändningen i dessa lokaler kan pengar frigöras som istället kan läggas på föreningarnas kärnverksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haraldsson, Joakim LU
supervisor
organization
course
MVK920 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Eslöv, Eslövs kommun, idrottsföreningar, energianvändning, energieffektivisering, energirådgivning, åsikter
report number
ISRN LUTMDN/TMHP-15/5334-SE
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
8058286
date added to LUP
2015-10-27 16:42:28
date last changed
2015-10-27 16:42:28
@misc{8058286,
 abstract   = {{Det fanns två huvudsyften med examensarbetet. Det första huvudsyftet var att kartlägga energianvändningen för varje idrottsförening i Eslövs kommun. Det andra huvudsyftet var att genom fallstudier hitta energieffektiviseringsåtgärder som är typiska för idrottsföreningar, vilket inkluderade att visa på möjlig besparingspotential och lönsamhet i åtgärderna. I examensarbetet har även en studie gjorts av hur idrottsföreningarna ställer sig till energieffektivisering och vad dem upplever som hinder i arbetet med energieffektivisering.

Bakgrunden till detta examensarbete var att Eslövs kommun redan har utfört en energikartläggning hos företagen i kommunen. Kommunen har även arbetat med energieffektivisering och byte av energislag hos företagen. Eslövs kommun ville, inom ramen för det idrottspolitiska programmet, utföra samma sak med kommunens idrottsföreningar. Dock har tidsbrist gjort att detta inte har varit möjligt än och kommunen tog därför gärna emot hjälp utifrån.

Föreningarnas energianvändning som togs fram inom kartläggningen inkluderade tre delar: Eslövs kommuns idrottsanläggningar, träningslokaler som föreningarna själva äger och föreningarnas klubblokaler. Föreningarnas energianvändningar baserades på ett års data. Träningslokaler som hyrs av annan än Eslövs kommun och föreningarnas transporter uteslöts ur kartläggningen.

Föreningarnas energianvändning i Eslövs kommuns idrottsanläggningar har tagits fram med hjälp av statistik över anläggningarnas energianvändning och över föreningarnas närvaro. Eftersom statistiken inte var fullständig fick en rad antaganden också göras. Energianvändningen i föreningarnas egna träningslokaler och i klubblokalerna har kartlagts med hjälp av en enkät. Denna enkät användes även för studien av föreningarnas åsikter om energieffektivisering. Svarsfrekvensen som erhölls på enkäten blev för låg för att några generella slutsatser angående föreningarnas åsikter skulle kunna dras för alla studerade föreningar. Bortfallet medförde även att energianvändningen i föreningarnas egna träningslokaler och i klubblokalerna inte kunde inkluderas för föreningarna som inte svarade.

För att ta fram effektiviseringsåtgärder som är typiska för idrottsföreningar gjordes besök både hos tre föreningar i deras klubblokaler och i tre av Eslövs kommuns idrottshallar. Under besöken ställdes frågor om föreningarnas och lokalernas energianvändning. Rundvandring i lokalerna gjordes även. Utifrån svaren på frågorna och vad som observerades under rundvandringarna kunde möjliga effektiviseringsåtgärder identifieras. Energibesparingspotentialen beräknades i de flesta fallen som differensen mellan energianvändningen innan respektive efter åtgärderna utförts. I ett av fallen användes ett beräkningsprogram som utvecklats av branschorganisationen Isoleringsfirmornas förening. För de ekonomiska beräkningarna användes payback- och nuvärdesmetoderna.

Det fanns en stor spridning på de olika idrottsföreningarnas energianvändning. Energianvändningen för idrottsföreningarna var allt från 200 - 300 kWh/år upp till 300 000 - 400 000 kWh/år.

För att minska föreningarnas energianvändning bör man rikta in sig både på idrottsanläggningarna som föreningarna hyr av kommunen och på deras klubblokaler och egna träningslokaler. När det gäller kommunens idrottsanläggningar ska man satsa på de anläggningar som dels har den högsta totala närvaron av föreningarna och som dels har högst specifik energianvändning. De anläggningar som är av allra störst intresse är Eslövshallen, Karlsrobadet och möjligtvis Sallerupshallen.

För föreningarnas klubblokaler och egna träningslokaler får man föra en diskussion med föreningarna för att hitta en modell som fungerar både för föreningarna och för kommunen. Man ska försöka undvika envägskommunikation mellan kommunen och föreningarna. Om man kan få en diskussion mellan föreningarna att uppstå kan det ge positiva effekter.

Av de föreningar som svarade på enkäten ansåg flest att energieffektivisering var mycket viktigt, följt av de utan någon åsikt. Dock upplevde föreningarna att det fanns vissa saker som har hindrat dem från att arbeta, eller arbeta mer, med energieffektivisering. Detta är brist på intresse, att man inte äger lokalerna som man använder och att man inte har tillräckligt med kunskap. Men även att man inte har tillräckligt med pengar eller tid, att kommunen har brist på intresse och att man inte är inblandad. Det finns en del saker som kommunen kan göra för att avhjälpa hindren. Exempel på detta är att bidra med kunskap, information och ekonomiskt stöd. Andra exempel är att engagera föreningarna i kommunens arbete och att motivera och stötta föreningarna i deras eget arbete.

För de flesta föreningar som svarade på enkäten berodde mängden pengar de var villiga att spendera på energieffektivisering varje år på vad det är som ska utföras och på vad dem tjänar på det. Vissa föreningar svarade att dem inte var villiga att spendera någonting alls eller att dem inte var berörda. Dock var detta uteslutande föreningar som varken hade någon klubblokal eller ägde sin träningslokal.

Det fanns många olika åtgärder som kan utföras för att minska föreningarnas energianvändning; från enklare, kostnadseffektiva åtgärder till mer omfattande, investeringskrävande åtgärder. Det fanns även vissa åtgärder som behöver utredas vidare.

Beräkningar av energibesparingspotentialen gjordes för några av åtgärderna. Följande värden är de sammanlagda möjliga energibesparingspotentialerna för de åtgärder som beräkningarna gjordes för. Potentialerna visas för de lokaler som studerades i fallstudierna.

Eslövs BK:s klubblokal - Upp till 5 541 kWh/år
FK Tors klubblokal - Upp till 13 565 kWh/år
Gårdstånga och Flyinge IF:s klubblokal - Upp till 732 kWh/år
Berga konstgräshall - Upp till 10 kWh/år
Stehagshallen - Upp till 25 993 kWh/år
Flyingehallen - Upp till 16 522 kWh/år

Lönsamhetsutredningar gjordes för de åtgärder där energibesparingspotentialen beräknades. Byte av kvicksilverlampor och halogenspotlights till LED-alternativ och tilläggsisolering av varmvatten-ledningar var lönsamt i alla de studerade fallen. Byte av glödlampor, halogenlampor, T8- och T5-belysning till LED-alternativ var lönsamt i vissa av de studerade fallen. Byte av T8-belysning till T5-belysning och kompaktlysrör till LED-lampor var inte alls lönsamt i dagsläget. I de fallen där byte till LED-alternativ inte var lönsamt kan lönsamhet uppnås i framtiden eftersom det ser ut som att kostnaden för LED-alternativen kommer fortsätta att sjunka.

Framtida arbete som bygger vidare på detta examensarbete kan inkludera uppföljning av de besök som gjordes hos de utvalda föreningarna och idrottshallarna. Detta för att se hur dem valt att gå vidare med de föreslagna effektiviseringsåtgärderna. Besök hos fler föreningar och i fler idrottsanläggningar kan även göras för att ge förslag på möjliga effektiviseringsåtgärder. Ett projekt med liknande upplägg som detta examensarbete men med inriktning mot andra typer av föreningar än idrottsföreningar kan också vara av intresse.

För en del föreningar kunde ingen energianvändning hittas i energikartläggningen och många föreningar svarade inte på enkäten. Man kan försöka kontakta dessa föreningar för att säkerställa en god kvalitet på de slutsatser som dragits om föreningarnas energianvändning och åsikter.}},
 author    = {{Haraldsson, Joakim}},
 issn     = {{0282-1990}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Eslövs idrottsföreningar: Energianvändning, effektiviseringsåtgärder och åsikter}},
 year     = {{2015}},
}