Advanced

Vegetationsförändringar på Kungsmarken efter återupptagen hävd - Inom tre storrutor med olika hävdhistoria som lämnats till fri succession och sedan restaurerats

Lauthers, Patrik (2015) BIOY49 20101
Degree Projects in Biology
Abstract
Hay meadows are becoming scarce in the Swedish agricultural landscape and restoration efforts are crucial to not lose the rich biodiversity. I studied three closely situated areas, one formerly grazed and the other two mown for at least 800 years, which had been left for free succession for more than fifty years. The purpose of my study was to investigate the outcome two years after restoration started. The succession has stopped and turned into an expansive phase where more open-land species are immigrating. Forty percent of the species that were present 1952 have gone extinct, mostly non-competitive open grassland-species. The plant composition is however still a mix of forest species and meadow species, which also explains the increase... (More)
Hay meadows are becoming scarce in the Swedish agricultural landscape and restoration efforts are crucial to not lose the rich biodiversity. I studied three closely situated areas, one formerly grazed and the other two mown for at least 800 years, which had been left for free succession for more than fifty years. The purpose of my study was to investigate the outcome two years after restoration started. The succession has stopped and turned into an expansive phase where more open-land species are immigrating. Forty percent of the species that were present 1952 have gone extinct, mostly non-competitive open grassland-species. The plant composition is however still a mix of forest species and meadow species, which also explains the increase in species by twentyfive percent compared to 1952. This will by time change so that the late succession and forest species will be out-competed by the species that can withstand repeated mowing. I also studied how the plant societies in the different areas have changed during the 55 years of surveys with the conclusion that without management they became more heterogeneous (R= 0.95, p= 0.014), due to abiotic factors. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Återupptagen hävd på Kungsmarken

Kungsmarken, strax utanför Lund, är ett område som brukats under väldigt lång tid, åtminstone sedan 1200-talet och betraktas som ett av Sveriges finaste botaniska områden. Området, som numera är både naturreservat och Natura 2000-område, delas i nordost-sydvästlig riktning av en stenmur. Norr om muren betade djur och söder om den slogs marken med lie för vinterfoder till djuren, detta var skötseln under minst 800 år. Detta medförde att floran blev väldigt olika på de olika delarna av Kungsmarken och den mycket långa obrutna hävdhistorien gjorde att floran blev extremt artrik och med många sällsynta arter. Från 1900 betades hela området fram till 1953 då det istället blev slåtter. 1952 hägnades tre... (More)
Återupptagen hävd på Kungsmarken

Kungsmarken, strax utanför Lund, är ett område som brukats under väldigt lång tid, åtminstone sedan 1200-talet och betraktas som ett av Sveriges finaste botaniska områden. Området, som numera är både naturreservat och Natura 2000-område, delas i nordost-sydvästlig riktning av en stenmur. Norr om muren betade djur och söder om den slogs marken med lie för vinterfoder till djuren, detta var skötseln under minst 800 år. Detta medförde att floran blev väldigt olika på de olika delarna av Kungsmarken och den mycket långa obrutna hävdhistorien gjorde att floran blev extremt artrik och med många sällsynta arter. Från 1900 betades hela området fram till 1953 då det istället blev slåtter. 1952 hägnades tre provytor in på olika sidor om muren för att kunna studera följderna av fri utveckling. Undersökningar utfördes 1952, -55, -68, -76 och slutligen 2005 då den uppkomna björkskogen fälldes och slåtter därefter återupptogs på båda sidorna. Jag inventerade de knappt 2 hektar stora ytorna sommaren 2007 då områdena slagits med slåtterbalk under två säsonger för att se hur floran utvecklats.
Resultat av inventering och jämförelser med tidigare studier
Genom att studera och jämföra tidigare undersökningar med min egen kunde jag se hur artrikedomen och diversiteten förändrats samt när olika arter försvunnit och tillkommit och jämföra dessa med Ekstams olika successionsfaser. Jag jämförde även sammansättningen av växttyper som örter, gräs & halvgräs, ris, träd och buskar.

Successionen hade 2007 upphört och ersatts av en fas där skogsarter försvann och hävdgynnade växter invandrade och expanderade. 40 % av de ursprungliga arterna hade 2007 försvunnit och florasammansättningen var fortfarande en blandning av skogsarter, ruderatväxter och öppna gräsmarksarter vilket även kan förklara ökningen av arter med 25 % jämfört med 1952. Den fortsatta hävden kommer att ändra sammansättningen så att skogsarterna och de andra sena successionsarterna kommer att konkurreras ur av arter som tål upprepad störning i form av slåtter.
Både det totala artantalet och artdiversiteten sjönk snabbt när hävden upphörde och fortsatte sjunka ända fram till 2007 då hävden återupptagits och gett effekt. Artsammansättningen hade då börjat återgå mot ”ursprungsläget” 1952 med fler hävdgynnade öppenmarksarter och färre sena successionsarter. Jag konstaterade även att de olika områdena, tvärtemot min hypotes, genom olikheter i abiotiska faktorer hade blivit mer och mer olika under successionen men att de sedan återupptagandet av hävden återigen blivit mer lika.


Handledare: Eva Waldemarson, Erkki Palmu, Stefan Andersson, Arvid Bolin
Examensarbete 30 hp i Biologi 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lauthers, Patrik
supervisor
organization
course
BIOY49 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8146505
date added to LUP
2015-10-29 15:09:49
date last changed
2015-11-03 14:43:54
@misc{8146505,
 abstract   = {Hay meadows are becoming scarce in the Swedish agricultural landscape and restoration efforts are crucial to not lose the rich biodiversity. I studied three closely situated areas, one formerly grazed and the other two mown for at least 800 years, which had been left for free succession for more than fifty years. The purpose of my study was to investigate the outcome two years after restoration started. The succession has stopped and turned into an expansive phase where more open-land species are immigrating. Forty percent of the species that were present 1952 have gone extinct, mostly non-competitive open grassland-species. The plant composition is however still a mix of forest species and meadow species, which also explains the increase in species by twentyfive percent compared to 1952. This will by time change so that the late succession and forest species will be out-competed by the species that can withstand repeated mowing. I also studied how the plant societies in the different areas have changed during the 55 years of surveys with the conclusion that without management they became more heterogeneous (R= 0.95, p= 0.014), due to abiotic factors.},
 author    = {Lauthers, Patrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vegetationsförändringar på Kungsmarken efter återupptagen hävd - Inom tre storrutor med olika hävdhistoria som lämnats till fri succession och sedan restaurerats},
 year     = {2015},
}