Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Myrmarker - vad är värt att exploatera, vad borde bevaras?

Andersson, Linnéa (2013) BIOK01 20131
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har det politiska intresset av en satsning på inhemska energiråvaror samt ett minskat utsläpp av växthusgaser ökat i Sverige. Genom dessa intressen anses torv kunna ha en betydelse i omställningen mot ett mer uthålligt svenskt energisystem. I takt med att torvens värde som energikälla uppmärksammats har även de myrområden som hyser detta lager av ofullständigt nedbrutna växtdelar uppmärksammats. I studier har man fört fram värdet av dessa öppna områden i det svenska skogslandskapet och vilken betydelse dessa har för den biologiska mångfalden.

Tre mossar i södra Sverige har valts ut för undersökning av vilka myrområden som kan vara lämpade för brytning av torv och vilka som borde bevaras i syfte att gynna den... (More)
Under de senaste åren har det politiska intresset av en satsning på inhemska energiråvaror samt ett minskat utsläpp av växthusgaser ökat i Sverige. Genom dessa intressen anses torv kunna ha en betydelse i omställningen mot ett mer uthålligt svenskt energisystem. I takt med att torvens värde som energikälla uppmärksammats har även de myrområden som hyser detta lager av ofullständigt nedbrutna växtdelar uppmärksammats. I studier har man fört fram värdet av dessa öppna områden i det svenska skogslandskapet och vilken betydelse dessa har för den biologiska mångfalden.

Tre mossar i södra Sverige har valts ut för undersökning av vilka myrområden som kan vara lämpade för brytning av torv och vilka som borde bevaras i syfte att gynna den biologiska mångfalden. I arbetet har jag använt mig av böcker, artiklar samt rapporter för att få fram information om myrmarker samt torvens värde som energikälla. Dessa studier har sedan knutits samman med en databasstudie samt visuell studie över de utvalda myrmarkerna. Detta för att kunna få fram en översiktlig bild av vilka myrområden som kan vara värda att exploatera och vilka som bör bevaras.

Genom min studie har jag fått förståelse kring myrmarkernas betydelse för att skapa ett mångformigt landskap. Jag har även fått en inblick i Sveriges strävan mot ett energismartare samhälle och dess arbete med att minska behovet av kol och olja. I resultatet som framgår av de tre undersökta mossarna kan man se att en myrmarks värde inte enbart har med dess klassning eller artrikedom att göra. Värdet av ett myrområde är större och mer komplext än så. På grund av Sveriges stora tillgång på torv, bör man kunna utnyttja denna till viss grad. Samtidigt bör man se till myrmarkernas värde i ett annars relativt enformigt landskap. Myrmarker är inte avskärmade från det övriga landskapet, utan en del av detta. Genom dessa områden skapas flertalet biotoper, vilket är av stor vikt, för att gynna den biologiska mångfalden. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I Sverige har det politiska intresset av en satsning på inhemska energiråvaror samt ett minskat
utsläpp av växthusgaser ökat. Torv anses därför kunna ha en betydelse i omställningen mot ett mer uthålligt svenskt energisystem. I takt med att torvens värde som energikälla uppmärksammats har även de myrområden som hyser detta torvlager uppmärksammats. Inventeringar har gjorts över hela Sverige för att identifiera de redan skadade och påverkade myrmarkerna där vidare exploatering skulle kunna accepteras. Samtidigt vill man lyfta fram de värdefullaste myrmarkerna för att bevara deras naturvärden samt skydda dessa mot framtida exploatering.

Myrmarker är vattenmättade områden vilket leder till en mycket syrefattig miljö. Detta medför att... (More)
I Sverige har det politiska intresset av en satsning på inhemska energiråvaror samt ett minskat
utsläpp av växthusgaser ökat. Torv anses därför kunna ha en betydelse i omställningen mot ett mer uthålligt svenskt energisystem. I takt med att torvens värde som energikälla uppmärksammats har även de myrområden som hyser detta torvlager uppmärksammats. Inventeringar har gjorts över hela Sverige för att identifiera de redan skadade och påverkade myrmarkerna där vidare exploatering skulle kunna accepteras. Samtidigt vill man lyfta fram de värdefullaste myrmarkerna för att bevara deras naturvärden samt skydda dessa mot framtida exploatering.

Myrmarker är vattenmättade områden vilket leder till en mycket syrefattig miljö. Detta medför att nedbrytningen av döda växtdelar blir ofullständig. Dessa växtrester ansamlas istället och bildar ett torvlager. Så mycket som en fjärdedel av Sveriges landareal består av myrmarker. Dessa marker utgör tillsammans 350 000 hektar torvmark som skulle kunna lämpa sig som energiändamål.

Det här examensarbetet baseras på en undersökning av vilka myrområden som kan vara lämpade för brytning av torv och vilka som bör bevaras i syfte att gynna den biologiska mångfalden. I arbetet har jag använt mig av böcker, artiklar samt rapporter för att få fram information om myrmarker samt torvens värde ur energisynpunkt. En databasstudie samt visuell studie har även utförts över tre mossar i södra Sverige där samma parametrar undersökts. Detta för att få fram en översiktlig bild av vilka myrmarker som kan vara värda att exploatera och vilka som bör bevaras.

Genom min studie har jag fått en inblick i myrmarkernas värde för att skapa ett mångformigt landskap. Jag har även fått en inblick i Sveriges strävan mot ett energismartare samhälle och dess arbete med att sakta men säkert fasa ut behovet av kol och olja. I resultatet av de tre undersökta mossarna kan man se att en myrmarks värde inte enbart har att göra med dess klassning eller artrikedom. Myrmarker är av stor betydelse i ett annars relativt enformigt skogslandskap. Genom dessa områden skapas flertalet biotoper, vilka är av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Sverige hyser en stor tillgång på torv. Denna bör kunna utnyttjas, om än till viss grad. För att kunna fortsätta bedriva en hållbar torvindustri bör man därför både se till myrmarkernas värde genom inventeringar utförda på plats och undersökningar utförda ur ett landskapsperspektiv. Myrmarker är unika inslag i naturen och bör därför finnas i alla regioner. Det är därför av stor vikt att se till hur mycket myrmark ett område hyser, hur stor chans de arter som befinner sig i detta område har att förflytta sig till en liknande biotop samt vilken chans dessa myrmarker har att bevaras för framtiden innan en eventuell exploatering sker.


Handledare: Eva Waldemarsson
Biologiska institutionen, Lunds universitet, 2013 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linnéa
supervisor
organization
course
BIOK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8169087
date added to LUP
2015-11-11 13:57:14
date last changed
2015-11-11 13:57:14
@misc{8169087,
 abstract   = {Under de senaste åren har det politiska intresset av en satsning på inhemska energiråvaror samt ett minskat utsläpp av växthusgaser ökat i Sverige. Genom dessa intressen anses torv kunna ha en betydelse i omställningen mot ett mer uthålligt svenskt energisystem. I takt med att torvens värde som energikälla uppmärksammats har även de myrområden som hyser detta lager av ofullständigt nedbrutna växtdelar uppmärksammats. I studier har man fört fram värdet av dessa öppna områden i det svenska skogslandskapet och vilken betydelse dessa har för den biologiska mångfalden.

Tre mossar i södra Sverige har valts ut för undersökning av vilka myrområden som kan vara lämpade för brytning av torv och vilka som borde bevaras i syfte att gynna den biologiska mångfalden. I arbetet har jag använt mig av böcker, artiklar samt rapporter för att få fram information om myrmarker samt torvens värde som energikälla. Dessa studier har sedan knutits samman med en databasstudie samt visuell studie över de utvalda myrmarkerna. Detta för att kunna få fram en översiktlig bild av vilka myrområden som kan vara värda att exploatera och vilka som bör bevaras.

Genom min studie har jag fått förståelse kring myrmarkernas betydelse för att skapa ett mångformigt landskap. Jag har även fått en inblick i Sveriges strävan mot ett energismartare samhälle och dess arbete med att minska behovet av kol och olja. I resultatet som framgår av de tre undersökta mossarna kan man se att en myrmarks värde inte enbart har med dess klassning eller artrikedom att göra. Värdet av ett myrområde är större och mer komplext än så. På grund av Sveriges stora tillgång på torv, bör man kunna utnyttja denna till viss grad. Samtidigt bör man se till myrmarkernas värde i ett annars relativt enformigt landskap. Myrmarker är inte avskärmade från det övriga landskapet, utan en del av detta. Genom dessa områden skapas flertalet biotoper, vilket är av stor vikt, för att gynna den biologiska mångfalden.},
 author    = {Andersson, Linnéa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Myrmarker - vad är värt att exploatera, vad borde bevaras?},
 year     = {2013},
}