Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mossfloran i Sularpskärrets naturreservat - med fokus på rikkärren

Lundberg, Emelie (2015) BIOK01 20151
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Det totala antalet rikkärr har minskat kraftigt de senaste tvåhundra åren. Rikkärr är ofta små till ytan med en medelstorlek på 0,67 hektar i Skåne. Rikkärr kan vara svåra att hitta då de oftast är så små till ytan, därför är kunskap om dess indikatorarter viktig för att hitta dem samt för bevarandet. Vi inventerade Sularpskärrets naturreservat på mossor för att ta reda på om förändringar skett sedan Stig Waldheim inventerade området på 1940-talet. Vi ville även ta reda på om man med hjälp av mossfloran kan se vilken vegetationstyp man befinner sig i. Med hjälp av en principalkomponentanalys fick vi reda på att mossfloran skiljer sig åt mellan rikkärren och de andra vegetationstyperna i området, dock gick det inte att se någon skillnad... (More)
Det totala antalet rikkärr har minskat kraftigt de senaste tvåhundra åren. Rikkärr är ofta små till ytan med en medelstorlek på 0,67 hektar i Skåne. Rikkärr kan vara svåra att hitta då de oftast är så små till ytan, därför är kunskap om dess indikatorarter viktig för att hitta dem samt för bevarandet. Vi inventerade Sularpskärrets naturreservat på mossor för att ta reda på om förändringar skett sedan Stig Waldheim inventerade området på 1940-talet. Vi ville även ta reda på om man med hjälp av mossfloran kan se vilken vegetationstyp man befinner sig i. Med hjälp av en principalkomponentanalys fick vi reda på att mossfloran skiljer sig åt mellan rikkärren och de andra vegetationstyperna i området, dock gick det inte att se någon skillnad mellan de resterande vegetationstyperna. Vi fann även genom att jämföra vår data med Waldheims att flera arter som trivs i bas- och kalkrika områden försvunnit från området. Anledningar till detta kan vara eutrofiering från närliggande åkermark, men även dikning och luftföroreningar kan vara orsaker. Då detta är den första studien i sitt slag i naturreservat hoppas vi att uppföljningsstudier kan ge svar på vad som påverkar rikkärret mest och att åtgärder kan utföras därefter. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Rikkärr är den artrikaste våtmarkstypen som finns i Sverige men tyvärr har de minskat kraftigt de senaste tvåhundra åren. De är väldigt näringsfattiga och därför växer endast specifika och specialiserade arter här. I maj-juni blommar till exempel ängsnycklar, smörbollar och slåtterblomma i Sularpskärrets naturreservat. I reservatet hittar vi ett av få kvarvarande kalkrikkärr i Skåne. Till detta kalkrikkärr finns många arter knutna, exempel är de arter nämnda ovan, men även många olika sorters mossor hittas i denna vegetationstyp. Vilka arter det är i södra Sverige är inte allmänt känt och då rikkärr är en försvinnande naturtyp ville jag och Julia Svensson tillsammans ta reda på vilka mossor som är knutna till rikkärret i Sularpskärrets... (More)
Rikkärr är den artrikaste våtmarkstypen som finns i Sverige men tyvärr har de minskat kraftigt de senaste tvåhundra åren. De är väldigt näringsfattiga och därför växer endast specifika och specialiserade arter här. I maj-juni blommar till exempel ängsnycklar, smörbollar och slåtterblomma i Sularpskärrets naturreservat. I reservatet hittar vi ett av få kvarvarande kalkrikkärr i Skåne. Till detta kalkrikkärr finns många arter knutna, exempel är de arter nämnda ovan, men även många olika sorters mossor hittas i denna vegetationstyp. Vilka arter det är i södra Sverige är inte allmänt känt och då rikkärr är en försvinnande naturtyp ville jag och Julia Svensson tillsammans ta reda på vilka mossor som är knutna till rikkärret i Sularpskärrets naturreservat. Den senaste inventeringen som utfördes i området var på 1940-talet och gjordes av Stig Waldheim. Han inventerade mossorna i rikkärret och antecknade dessa i sin fältanteckningsbok.

Naturreservatet ligger cirka sju kilometer öster om Lund och i början av 1900-talet byggdes en banvall igenom reservatet, som idag nog är mer bekant som Hardebergaspåret, och 1945 utfördes ett dikningsarbete i Sularpsbäcken som rinner utmed naturreservatet. I naturreservatet hittar vi två små rikkärr, vars bottenskikt består till stor del av späd skorpionmossa (Scorpidium cossonii), omgivna av andra vegetationstyper så som kalkfuktäng och högörtäng. Vi ville ta reda på om artsammansättningen av mossor i rikkärren har förändrats sedan Waldheim var där på 40-talet samt se om det är någon skillnad i artsammansättningen av mossor i de olika vegetationstyperna i naturreservatet. Förhoppningsvis kan det leda till mer förståelse om hur rikkärren i alla fall i Skåne fungerar och hur man då bör ta hand om dem för att de skall finnas kvar.

Vi kom fram till att ett flertal arter som Stig Waldheim hittat under sina inventeringar har försvunnit, exempel är långhalsmossa (Amblyodon dealbatus), kärrspärrmossa (Campyliadelphus elodes) och kalkkällmossa (Philonotis fontana). Dessa mossor trivs i bas- och kalkrika områden vilket till exempel kan tyda på att området blivit försurat, att hydrologin i området har förändrats eller att området blivit övergött på grund av det intensiva jordbruket som ligger runt om naturreservatet. Det kan ha lett till att arterna, som trivs i näringsfattiga områden, blivit undanträngda av arter som gynnas av näringsrika platser.

Vi fann även att det inte går att skilja olika vegetationstyper åt med hjälp av endast mossorna, förutom rikkärren som stack ut i sin artsammansättning. Att man inte kan skilja de andra vegetationstyperna åt kan bero på att vi inte hade tillräckligt med insamlat material för att avgöra det eller att det helt enkelt inte finns något samband mellan mossor och vegetationstyper bestämda med hjälp av kärlväxter.

Studien utformades så att uppföljning av resultatet ska kunna ske för att på så sätt kunna ta reda på vad som har lett till att vissa mossor försvunnit. Lyckas man ta reda på det kan man sedan förhoppningsvis utföra lämpliga åtgärder för att restaurera rikkärren, inte bara i Sularpskärret utan förhoppningsvis i hela Sverige. På det viset kommer de vackert blommande rikkärren förhoppningsvis även finnas kvar för kommande generationer att njuta av. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Emelie
supervisor
organization
course
BIOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8169224
date added to LUP
2015-11-11 15:23:23
date last changed
2015-11-11 15:23:23
@misc{8169224,
 abstract   = {Det totala antalet rikkärr har minskat kraftigt de senaste tvåhundra åren. Rikkärr är ofta små till ytan med en medelstorlek på 0,67 hektar i Skåne. Rikkärr kan vara svåra att hitta då de oftast är så små till ytan, därför är kunskap om dess indikatorarter viktig för att hitta dem samt för bevarandet. Vi inventerade Sularpskärrets naturreservat på mossor för att ta reda på om förändringar skett sedan Stig Waldheim inventerade området på 1940-talet. Vi ville även ta reda på om man med hjälp av mossfloran kan se vilken vegetationstyp man befinner sig i. Med hjälp av en principalkomponentanalys fick vi reda på att mossfloran skiljer sig åt mellan rikkärren och de andra vegetationstyperna i området, dock gick det inte att se någon skillnad mellan de resterande vegetationstyperna. Vi fann även genom att jämföra vår data med Waldheims att flera arter som trivs i bas- och kalkrika områden försvunnit från området. Anledningar till detta kan vara eutrofiering från närliggande åkermark, men även dikning och luftföroreningar kan vara orsaker. Då detta är den första studien i sitt slag i naturreservat hoppas vi att uppföljningsstudier kan ge svar på vad som påverkar rikkärret mest och att åtgärder kan utföras därefter.},
 author    = {Lundberg, Emelie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mossfloran i Sularpskärrets naturreservat - med fokus på rikkärren},
 year     = {2015},
}