Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förslag på dammar och skyddsområde med hjälp av GIS : en studie om löv- och klockgroda i Ystad kommun, Skåne

Nordström, Alexander LU (2015) In Examensarbete INES NGEK01 20151
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsen tar upp och beskriver både löv- och klockgroda och deras krav på habitat samt så beskrivs naturen och olika naturskyddade områden i Ystad kommun, generellt om hur olika naturskyddsområde skapas och generellt om dammar och våtmarker.
Groddjuren är en viktig del i den biologiska mångfalden då de bland annat äter insekter och andra småkryp men också ingår i andra djurs näringskedja. Mångfalden av organismer i naturen bidrar till att ekosystem blir mindre känsliga och mer anpassningsbara till bland annat klimatförändringar. Då arter som löv- och klockgroda har specialiserade kvar på sina levnadsmiljöer, kan bevarandet och spridningen av grodorna ses som en indikator på att brukandet av naturen inte försämrar miljön
Att anlägga och... (More)
Uppsatsen tar upp och beskriver både löv- och klockgroda och deras krav på habitat samt så beskrivs naturen och olika naturskyddade områden i Ystad kommun, generellt om hur olika naturskyddsområde skapas och generellt om dammar och våtmarker.
Groddjuren är en viktig del i den biologiska mångfalden då de bland annat äter insekter och andra småkryp men också ingår i andra djurs näringskedja. Mångfalden av organismer i naturen bidrar till att ekosystem blir mindre känsliga och mer anpassningsbara till bland annat klimatförändringar. Då arter som löv- och klockgroda har specialiserade kvar på sina levnadsmiljöer, kan bevarandet och spridningen av grodorna ses som en indikator på att brukandet av naturen inte försämrar miljön
Att anlägga och återskapa våtmarker och dammar i landskapet samt att skydda områden med höga naturvärden är viktigt för att löv- och klockgroda ska kunna uppnå god bevarandestatus och en hög genetisk mångfald. Att visualisera var dammar, våtmarker och skyddsområden eventuellt ska placeras kan göras med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) där också potentiella korridorer kan modelleras fram som gynnsamma områden i naturen
Resultatet av analysen blev förslag på fem dammar med en total area på 5,31 hektar där den största är 2,20 ha och den minsta 0,62 ha. Ett annat resultat är elva dammar som bör restaureras (ta bort beskuggande vegetation och ta bort igenväxning) med en total area på 6,47 ha samt tre område vilka bör bli naturskyddsområde. Det största förslaget på naturskyddsområde är 167,54 ha och det minsta 22,28 ha. Tillsammans utgör de en area på 237,66 ha. Till grund för resultaten ligger analyser med av GIS framtagen modell och av artportalen gjorda inventeringar av löv- och klockgroda. (Less)
Abstract
The thesis describes both broad leaf frog and fire bellied toad and their requirements for habitats. It also describes the nature and natural protected areas in Ystad Municipality and generally about how different conservation areas are created and generally about ponds and wetlands.
Amphibians are an important part of biodiversity since they eat insects and other bugs. They are also important because they are included in the food chain of other animals. The diversity of organisms contributes so the ecosystem become less sensitive, and more adaptable to, for example, climate change. Broadleaf frog and fire bellied toad has specialized requirements for their habitats. Therefore, the preservation and dissemination of these species are seen... (More)
The thesis describes both broad leaf frog and fire bellied toad and their requirements for habitats. It also describes the nature and natural protected areas in Ystad Municipality and generally about how different conservation areas are created and generally about ponds and wetlands.
Amphibians are an important part of biodiversity since they eat insects and other bugs. They are also important because they are included in the food chain of other animals. The diversity of organisms contributes so the ecosystem become less sensitive, and more adaptable to, for example, climate change. Broadleaf frog and fire bellied toad has specialized requirements for their habitats. Therefore, the preservation and dissemination of these species are seen as an indicator that the cultivation of nature do not affect the environment.
To build and reconstruct ponds and wetlands in the landscape and protect nature areas are important so that broadleaf frog and fire bellied toad can achieve good conservation status and high genetic diversity. Geographical information systems (GIS) is a useful tool to visualize where dams should be built and restored, but also to make proposals on nature areas that should be protected. GIS can also be used to model favorable regions of the two species.
The result of the analysis was proposed in five dams that can be created with a total area of 5.31 hectares, where the largest dam is 2.20 ha and the smallest 0.62 ha. Eleven dams should be restored (removement of shadow-making vegetation and remove overgrowth) with a total area of 6.47 ha. Three areas are proposed to be nature protected areas. The largest area are 167.54 ha and the smallest 22.28 ha. Together they constitute an area of 237.66 ha. The results are based on analyzes with a GIS created model and by artportalen made inventories of broadleaf frog and firebellied toad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Alexander LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ystad kommun, Physical Geography and Ecosystem Science, dammar, naturskyddsområde, GIS, klockgroda, lövgroda
publication/series
Examensarbete INES
report number
346
language
Swedish
id
8170814
date added to LUP
2015-11-16 09:24:09
date last changed
2015-11-16 09:24:09
@misc{8170814,
 abstract   = {The thesis describes both broad leaf frog and fire bellied toad and their requirements for habitats. It also describes the nature and natural protected areas in Ystad Municipality and generally about how different conservation areas are created and generally about ponds and wetlands.
Amphibians are an important part of biodiversity since they eat insects and other bugs. They are also important because they are included in the food chain of other animals. The diversity of organisms contributes so the ecosystem become less sensitive, and more adaptable to, for example, climate change. Broadleaf frog and fire bellied toad has specialized requirements for their habitats. Therefore, the preservation and dissemination of these species are seen as an indicator that the cultivation of nature do not affect the environment.
To build and reconstruct ponds and wetlands in the landscape and protect nature areas are important so that broadleaf frog and fire bellied toad can achieve good conservation status and high genetic diversity. Geographical information systems (GIS) is a useful tool to visualize where dams should be built and restored, but also to make proposals on nature areas that should be protected. GIS can also be used to model favorable regions of the two species.
The result of the analysis was proposed in five dams that can be created with a total area of 5.31 hectares, where the largest dam is 2.20 ha and the smallest 0.62 ha. Eleven dams should be restored (removement of shadow-making vegetation and remove overgrowth) with a total area of 6.47 ha. Three areas are proposed to be nature protected areas. The largest area are 167.54 ha and the smallest 22.28 ha. Together they constitute an area of 237.66 ha. The results are based on analyzes with a GIS created model and by artportalen made inventories of broadleaf frog and firebellied toad.},
 author    = {Nordström, Alexander},
 keyword   = {Ystad kommun,Physical Geography and Ecosystem Science,dammar,naturskyddsområde,GIS,klockgroda,lövgroda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete INES},
 title    = {Förslag på dammar och skyddsområde med hjälp av GIS : en studie om löv- och klockgroda i Ystad kommun, Skåne},
 year     = {2015},
}