Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vegetation Development after Topsoil Removal When Implemented as Restoration Measure in Sandy Calcareous Grasslands

Henriksson, Natalie (2015) BIOM01 20151
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Så Räddar Vi den Svenska Sandstäppen

På sandiga, torra gräsmarker med hög kalkhalt kan så kallad sandstäpp utvecklas. Det är en unik naturtyp som bara förekommer på ett fåtal platser i Europa. I Sverige finns sandstäppen i östra Skåne och enstaka ytor på Öland. Sandstäppen är mycket artrik med flera sällsynta växter och insekter som är viktiga för att kunna bevara den biologiska mångfalden. Idag är sandstäppen hotad på grund av förändrad hävd, försurning och övergödning. Med fokus på växter ska denna studie visa hur den svenska sandstäppen kan bevaras.

Växter som förekommer i sandstäppsmiljö, som till exempel sandnejlika (se bild), är anpassade till högt pH och låga näringshalter. Dessa förutsättningar kan endast bibehållas om... (More)
Så Räddar Vi den Svenska Sandstäppen

På sandiga, torra gräsmarker med hög kalkhalt kan så kallad sandstäpp utvecklas. Det är en unik naturtyp som bara förekommer på ett fåtal platser i Europa. I Sverige finns sandstäppen i östra Skåne och enstaka ytor på Öland. Sandstäppen är mycket artrik med flera sällsynta växter och insekter som är viktiga för att kunna bevara den biologiska mångfalden. Idag är sandstäppen hotad på grund av förändrad hävd, försurning och övergödning. Med fokus på växter ska denna studie visa hur den svenska sandstäppen kan bevaras.

Växter som förekommer i sandstäppsmiljö, som till exempel sandnejlika (se bild), är anpassade till högt pH och låga näringshalter. Dessa förutsättningar kan endast bibehållas om marken utsätts för kontinuerlig störning, som till exempel vinderosion eller betesdjurs tramp. Utan störning sjunker markens pH, på grund av urlakning av kalk, samtidigt som näring i jordens ytlager ansamlas. Det leder till att sandstäppen växer igen av vanliga gräsmarksarter och hotade arter försvinner. Återkommande störning gynnar sandstäppsarter genom att skapa fria ytor och upprörning av kalkrik näringsfattig sand till ytan.

Idag saknar de flesta sandstäppsområden tillräklig störning och behöver därför åtgärder för att kunna bevaras eller restaureras. Ett sätt att skapa störning i igenväxt mark är att gräva sandblottor. Genom att ta bort det övre jordlagret kan man skapa ytor med näringsfattig kalkrik sand med högt pH där sandstäppsarter trivs. För att studera denna teori jämfördes vegetation och markkemin i grävda sandblottor med närliggande igenväxt mark, mot äkta sandstäppsmark som referensområde.

Sandblottor visade sig ha en större andel sandstäppsarter än närliggande igenväxta ytor. Även markkemin visade positiva resultat med ökad pH och delvis minskad mängd näring. Utöver detta hade sandblottornas totala växtsamhälle större likhet med äkta sandstäppsmark än igenväxta områden. Allt detta tyder på att sandblottor kan vara effektiva för att restaurera sandstäppsmarker. Dock höjdes inte mängden kalk. Det visar att det är viktigt att studera markkemin innan grävning av sandblottor för att bedöma hur mycket jord som måste tas bort för att nå kalkrik sand. Studerade igenväxta områden visade sig ha större artrikedom än sandblottor och ibland fler arter än äkta sandstäppsmark. Således finns det även en anledning att bevara delar av den igenväxta sandstäppen. Utifrån ett bevarandeperspektiv vore en blandning av de olika av växtsamhällena bäst.


Advisors: Prof. Pål Axel Olsson and phD student Sofia Hydbom
Master´s Degree Project 30 credits in Plant Ecology and Systematics 2015
Department of Biology, Lund University (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Natalie
supervisor
organization
course
BIOM01 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8310502
date added to LUP
2015-12-10 15:43:23
date last changed
2015-12-10 15:43:23
@misc{8310502,
 author    = {Henriksson, Natalie},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vegetation Development after Topsoil Removal When Implemented as Restoration Measure in Sandy Calcareous Grasslands},
 year     = {2015},
}