Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skadeståndstalan vid konkurrensöverträdelser - En kritisk analys av direktiv 2014/104/EU och dess genomslag i svensk rätt

Von Gaffron Und Oberstradam, Astrid LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen fokuserar på privat skadeståndstalan vid konkurrensrättsliga överträdelser och på det nya direktivet 2014/104/EU, om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt avseende överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser. Enligt unionsrätten har alla enskilda aktörer rätt till ersättning för skada som uppkommit till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna, en rätt direktivet syftar att säkerställa. I Sverige har vi sedan år 1993 haft en lagstadgad rätt till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Dock har bestämmelsen inte fått ett effektivt genomslag. Praxis på området är magert och det saknas beslut från Högsta domstolen i frågan. Det magra utbudet av... (More)
Uppsatsen fokuserar på privat skadeståndstalan vid konkurrensrättsliga överträdelser och på det nya direktivet 2014/104/EU, om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt avseende överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser. Enligt unionsrätten har alla enskilda aktörer rätt till ersättning för skada som uppkommit till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna, en rätt direktivet syftar att säkerställa. I Sverige har vi sedan år 1993 haft en lagstadgad rätt till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Dock har bestämmelsen inte fått ett effektivt genomslag. Praxis på området är magert och det saknas beslut från Högsta domstolen i frågan. Det magra utbudet av praxis kommer av att svensk lagstiftning inte ger skadelidande aktörer tillräckliga incitament att föra konkurrensrättsliga skadeståndsmål då processerna tenderar att bli såväl omfattande och kostsamma som komplicerade. Bristen på praxis leder även till en oförutsägbarhet och en rättsosäkerhet för de aktörer som till följd av en konkurrensöverträdelse vill föra talan om skadestånd. Detta leder ytterst till att det avskräckande syftet som är tanken med privat skadeståndstalan blir utvattnat. En förhoppning finns att det nya direktivet ska frambringa starkare incitament hos skadelidande aktörer och genom att tillämpas öka efterlevnaden av de konkurrensrättsliga bestämmelserna samt att säkerställa de privata aktörernas rätt till ersättning för skada till följd av konkurrensrättsliga överträdelser. Uppsatsens primära syfte är att, utifrån ett svenskt perspektiv, undersöka möjligheterna för privata aktörer att kräva ersättning till följd av en konkurrensrättslig överträdelse för att utreda hur det nya direktivet kan komma att implementeras i svensk rätt. Med en kritisk rättsdogmatisk metod undersöker uppsatsen huruvida en implementering av det nya direktivet kommer att få ett effektivt genomslag i svensk rätt och således medföra en ökning av antalet konkurrensrättsliga skadeståndsmål. Genom uppsatsens utredningar och analys har slutsatsen dragits att en implementering av direktivet kommer att innebära förändringar för svensk rätts vidkommande. Dock förefaller det tveksamt om direktivets bestämmelser i tillräcklig utsträckning ger skadelidande ytterligare incitament för att våga föra talan om skadestånd och således komma att medföra en ökning av antalet konkurrensrättsliga skadeståndsmål. Däremot dras här slutsatsen att direktivet bör uppnå sitt syfte att, harmonisera regler kring privat skadeståndstalan inom unionen och på så sätt säkerställa förutsättningar för fri konkurrens på den inre marknaden. (Less)
Abstract
The main focus of this thesis are private actions for damages due to infringements of the antitrust rules and the new directive 2014/104/EU, on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. According to European union law, all private actors are entitled to compensation for damages due to infringements of the competition rules. The directive aims to ensure this right. Sweden has, since 1993, had a legal right to damages for antitrust violations. However, the provision has not had a large impact. There is only a small amount of Swedish case law, and there are no rulings from the Swedish Supreme Court. The lack of case law,... (More)
The main focus of this thesis are private actions for damages due to infringements of the antitrust rules and the new directive 2014/104/EU, on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. According to European union law, all private actors are entitled to compensation for damages due to infringements of the competition rules. The directive aims to ensure this right. Sweden has, since 1993, had a legal right to damages for antitrust violations. However, the provision has not had a large impact. There is only a small amount of Swedish case law, and there are no rulings from the Swedish Supreme Court. The lack of case law, which addresses private actions for damages, can be derived to the absence of sufficient incentives in Swedish law, for the victims of the infringements, to be willing to bring antitrust damages actions. The procedures at court are extensive and costly as well as complicated for the claimant. The lack of Swedish case law results in an unpredictability and a legal uncertainty for the claimant who want to bring actions for damages, due to violations of the antirust rules, to court. This unpredictability and legal uncertainty ultimately results in private enforcement loosing its deterrent effect. There is an anticipation that the new directive, concerning private damages actions, will generate stronger incentives for the victims of antitrust infringements and hence lead to an increased enforcement of the antitrust rules as well as ensuring victims the right to compensation for damages caused by violations of the competition regulation. The primary objective of the thesis is, from a Swedish perspective, to investigate the possibilities for the claimants to bring and obtain actions for damages, due to violations of the antitrust rules. By using a critical legal dogmatic method, the essay aims to examine whether the implementation of the new directive will entail any changes in Swedish law and if so, whether the implementation have an effective impact on Swedish law and thus lead to an increased number of antitrust damages actions. Through what has been presented, in thesis, it has been concluded that the implementation of the directive will result in changes in Swedish law. Nonetheless, it remains uncertain if the provisions of the directive will stipulate sufficiently strong incentives for the victims to entail an increase in the number of antitrust damages actions. However, one conclusion is certain, and that is that the directive, most likely, will attain its objective in harmonizing the rules concerning private damages actions within the union and hence insure conditions for free competition in the internal market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Von Gaffron Und Oberstradam, Astrid LU
supervisor
organization
alternative title
Actions for damages due to infringements of the competition law - A critical analysis of the Directive 2014/104/EU and its impact on Swedish law
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
privat skadeståndstalan, EU-rätt, Konkurrensrätt, konkurrensöverträdelser, direktiv 2014/104/EU
language
Swedish
id
8507288
date added to LUP
2016-01-29 13:35:44
date last changed
2016-02-01 11:08:09
@misc{8507288,
 abstract   = {{The main focus of this thesis are private actions for damages due to infringements of the antitrust rules and the new directive 2014/104/EU, on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. According to European union law, all private actors are entitled to compensation for damages due to infringements of the competition rules. The directive aims to ensure this right. Sweden has, since 1993, had a legal right to damages for antitrust violations. However, the provision has not had a large impact. There is only a small amount of Swedish case law, and there are no rulings from the Swedish Supreme Court. The lack of case law, which addresses private actions for damages, can be derived to the absence of sufficient incentives in Swedish law, for the victims of the infringements, to be willing to bring antitrust damages actions. The procedures at court are extensive and costly as well as complicated for the claimant. The lack of Swedish case law results in an unpredictability and a legal uncertainty for the claimant who want to bring actions for damages, due to violations of the antirust rules, to court. This unpredictability and legal uncertainty ultimately results in private enforcement loosing its deterrent effect. There is an anticipation that the new directive, concerning private damages actions, will generate stronger incentives for the victims of antitrust infringements and hence lead to an increased enforcement of the antitrust rules as well as ensuring victims the right to compensation for damages caused by violations of the competition regulation. The primary objective of the thesis is, from a Swedish perspective, to investigate the possibilities for the claimants to bring and obtain actions for damages, due to violations of the antitrust rules. By using a critical legal dogmatic method, the essay aims to examine whether the implementation of the new directive will entail any changes in Swedish law and if so, whether the implementation have an effective impact on Swedish law and thus lead to an increased number of antitrust damages actions. Through what has been presented, in thesis, it has been concluded that the implementation of the directive will result in changes in Swedish law. Nonetheless, it remains uncertain if the provisions of the directive will stipulate sufficiently strong incentives for the victims to entail an increase in the number of antitrust damages actions. However, one conclusion is certain, and that is that the directive, most likely, will attain its objective in harmonizing the rules concerning private damages actions within the union and hence insure conditions for free competition in the internal market.}},
 author    = {{Von Gaffron Und Oberstradam, Astrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skadeståndstalan vid konkurrensöverträdelser - En kritisk analys av direktiv 2014/104/EU och dess genomslag i svensk rätt}},
 year     = {{2015}},
}