Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bolagets prospektansvar: eller att inspireras av de ledande kapitalmarknaderna

Karlsson, Astrid LU (2016) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
The public confidence is a fundamental prerequisite for the function of the securities market. The investors’ confidence is intended to be achieved by reducing the companies information advantage over the market. Hence, the companies which turn to the share market in order to raise capital are obliged to provide information in terms of a prospectus. Erroneous or insufficient information in such a prospectus could give rise to, as correct information reaches the market, a financial loss for the acquirer. The question rised is who to be responsible for such information.

The Prospectus Rules can be found in the Financial Instruments Trading Act and have, to a large extent, been drawn up at EU-level. According to the EU-legislation there... (More)
The public confidence is a fundamental prerequisite for the function of the securities market. The investors’ confidence is intended to be achieved by reducing the companies information advantage over the market. Hence, the companies which turn to the share market in order to raise capital are obliged to provide information in terms of a prospectus. Erroneous or insufficient information in such a prospectus could give rise to, as correct information reaches the market, a financial loss for the acquirer. The question rised is who to be responsible for such information.

The Prospectus Rules can be found in the Financial Instruments Trading Act and have, to a large extent, been drawn up at EU-level. According to the EU-legislation there is a possibility - but not an obligation - for the member states to implement an accountability for the company. As opposed to the leading capital markets the USA, Great Britain, France and Germany, such a liability is not yet provided for by law in Sweden. The responsibility lies with the members of the Board. The purpose of the essay is to investigate the possibilities of implementing a liability for the company by law in Sweden. This question has been discussed in doctrine as well as by the legislator and recently a new legislation was proposed on the matter. The legislative proposal underlines the importance of creating a responsibility that on the one hand is large enough to protect the investors but on the other hand does not cause a risk taking too large for the companies.

The extent of the liability is largely depending on the courts’ evaluation of the responsibility. Due to the lack of such case law there remains many questions regarding the liability. However, in the BDO-case judged in 2014, the Supreme Court made a number of general statements about the evaluation concerning the prospectus liability. The essay analyses the practical consequences of the proposed legislation in the light of the BDO-case. The point is to critically examine wether the liability correspond to the amplitude of the liability the legislator underlines as essential.

The essay concludes that the Supreme Court through the BDO-case has created an evaluation of the liability that certainly handles the difficult consideration but nevertheless is larger that what has so far been advocated by the legislator. However, the Supreme Court appears to embrace the evaluation of the liability that is used in the leading capital markets. Thus, the legislator should once again review the proposed legislation and analyze the consequences this may have for the Swedish capital market as well as encourage the courts to evaluate the liability according to international case law. (Less)
Abstract (Swedish)
Allmänhetens förtroende är en grundläggande förutsättning för värdepappersmarknadens funktion. Investerarnas förtroende för allmänheten är tänkt att åstadkommas genom att minska företagens informationsövertag. Därför är de bolag som vänder sig till marknaden i syfte att anskaffa kapital skyldiga att tillhandahålla information i en erbjudandehandling, ett prospekt. Om informationen i ett sådant prospekt är felaktig kan detta leda till att, när rätt information når marknaden, aktievärdet sjunker och aktietecknarna lider ekonomisk skada. Det blir då fråga om vem som ska bära ansvaret för sådan felaktig information.

Reglerna kring prospekt återfinns i LHF som till stor del är ett resultat av EU-lagstiftning på området. Enligt EU-reglerna... (More)
Allmänhetens förtroende är en grundläggande förutsättning för värdepappersmarknadens funktion. Investerarnas förtroende för allmänheten är tänkt att åstadkommas genom att minska företagens informationsövertag. Därför är de bolag som vänder sig till marknaden i syfte att anskaffa kapital skyldiga att tillhandahålla information i en erbjudandehandling, ett prospekt. Om informationen i ett sådant prospekt är felaktig kan detta leda till att, när rätt information når marknaden, aktievärdet sjunker och aktietecknarna lider ekonomisk skada. Det blir då fråga om vem som ska bära ansvaret för sådan felaktig information.

Reglerna kring prospekt återfinns i LHF som till stor del är ett resultat av EU-lagstiftning på området. Enligt EU-reglerna finns det en möjlighet, men ingen skyldighet, för medlemsstaterna att införa ett prospektansvar gentemot bolaget. Till skillnad från de ledande kapitalmarknaderna USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, har man i svensk rätt ännu inte infört ett sådant ansvar. I stället ligger prospektansvaret enligt svensk lagstiftning på bolagets styrelse. Syftet med uppsatsen är att utreda vilka möjligheter det finns att införa ett sådant ansvar i svensk rätt. Frågan har länge diskuterats av såväl doktrin som lagstiftning och nyligen offentliggjordes en promemoria med ett förslag till lagstiftning om ett prospektansvar för bolaget. I lagförslaget betonas vikten av att skapa ett ansvar som är tillräckligt stort för att erbjuda ett investerarskydd samtidigt som det inte skapar ett allt för stort risktagande för bolagen.

Vad gäller skadeståndsansvar får stora delar av ansvarsbedömningen sin utformning genom praxis. Eftersom sådan saknas kvarstår stora delar av ansvaret som oklara. Däremot har HD gjort ett antal generella uttalanden om ansvarsbedömningen vad gäller prospektansvaret i BDO-fallet som avgjordes år 2014. Uppsatsen analyserar således lagförslagets praktiska genomslag i ljuset av BDO-fallet. Tanken är att kritiskt granska om ansvaret motsvarar den omfattning som lagstiftaren betonar är nödvändig.

Uppsatsen mynnar ut i slutsatsen att HD genom BDO-fallet har skapat en ansvarsbedömning som visserligen hanterar den svåra avvägningen men som blir större än vad som hittills har förespråkats av lagstiftaren. Däremot tycks HD närma sig den ansvarsbedömning som görs på de ledande kapitalmarknaderna. Även jag ansluter mig till en sådan utveckling. Den slutsats som dras i uppsatsen är att lagstiftaren bör därför återigen se över lagförslaget och analysera vilka konsekvenser detta får för den svenska kapitalmarknaden samt tydligt uppmana domstolen att göra ansvarsbedömningen enligt internationell praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Astrid LU
supervisor
organization
alternative title
The company's prospectus liability: or to be inspired by the leading capital markets
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
associationsrätt, skadeståndsrätt, aktiemarknadsrätt, aktiemarknad, prospekt, prospektansvar, BDO, BDO-fallet, de lege ferenda
language
Swedish
id
8508326
date added to LUP
2016-01-29 11:07:17
date last changed
2016-02-09 11:20:21
@misc{8508326,
 abstract   = {The public confidence is a fundamental prerequisite for the function of the securities market. The investors’ confidence is intended to be achieved by reducing the companies information advantage over the market. Hence, the companies which turn to the share market in order to raise capital are obliged to provide information in terms of a prospectus. Erroneous or insufficient information in such a prospectus could give rise to, as correct information reaches the market, a financial loss for the acquirer. The question rised is who to be responsible for such information. 

The Prospectus Rules can be found in the Financial Instruments Trading Act and have, to a large extent, been drawn up at EU-level. According to the EU-legislation there is a possibility - but not an obligation - for the member states to implement an accountability for the company. As opposed to the leading capital markets the USA, Great Britain, France and Germany, such a liability is not yet provided for by law in Sweden. The responsibility lies with the members of the Board. The purpose of the essay is to investigate the possibilities of implementing a liability for the company by law in Sweden. This question has been discussed in doctrine as well as by the legislator and recently a new legislation was proposed on the matter. The legislative proposal underlines the importance of creating a responsibility that on the one hand is large enough to protect the investors but on the other hand does not cause a risk taking too large for the companies.

The extent of the liability is largely depending on the courts’ evaluation of the responsibility. Due to the lack of such case law there remains many questions regarding the liability. However, in the BDO-case judged in 2014, the Supreme Court made a number of general statements about the evaluation concerning the prospectus liability. The essay analyses the practical consequences of the proposed legislation in the light of the BDO-case. The point is to critically examine wether the liability correspond to the amplitude of the liability the legislator underlines as essential. 

The essay concludes that the Supreme Court through the BDO-case has created an evaluation of the liability that certainly handles the difficult consideration but nevertheless is larger that what has so far been advocated by the legislator. However, the Supreme Court appears to embrace the evaluation of the liability that is used in the leading capital markets. Thus, the legislator should once again review the proposed legislation and analyze the consequences this may have for the Swedish capital market as well as encourage the courts to evaluate the liability according to international case law.},
 author    = {Karlsson, Astrid},
 keyword   = {associationsrätt,skadeståndsrätt,aktiemarknadsrätt,aktiemarknad,prospekt,prospektansvar,BDO,BDO-fallet,de lege ferenda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagets prospektansvar: eller att inspireras av de ledande kapitalmarknaderna},
 year     = {2016},
}