Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Införande av strängare skadeståndsansvar för mobbning?

Norbe, Elin LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I gällande rätt har kommuner som driver grundskolor ett culpaansvar. Det innebär att så länge skyldigheterna som stadgas i skollagen följts åt, eller kommunen inte på annat sätt agerar oaktsamt, uppstår inte skadeståndsskyldighet. Uppsatsen har som syfte att undersöka om det är lämpligt ett införa ett strängare skadeståndsansvar.

Ett alternativ är att lagstifta om rent strikt ansvar. Då blir kommuner skadeståndsansvariga oavsett om skyldigheter åsidosatts eller kommuner och skolor på annat sätt agerat oaktsamt. Vissa hävdar dock att införande av rent strikt ansvar skulle minska kommuners och skolors incitament att förhindra mobbning. Genom att kombinera det rent strikta ansvaret med ett ersättningssystem skulle incitamentet kvarstå.... (More)
I gällande rätt har kommuner som driver grundskolor ett culpaansvar. Det innebär att så länge skyldigheterna som stadgas i skollagen följts åt, eller kommunen inte på annat sätt agerar oaktsamt, uppstår inte skadeståndsskyldighet. Uppsatsen har som syfte att undersöka om det är lämpligt ett införa ett strängare skadeståndsansvar.

Ett alternativ är att lagstifta om rent strikt ansvar. Då blir kommuner skadeståndsansvariga oavsett om skyldigheter åsidosatts eller kommuner och skolor på annat sätt agerat oaktsamt. Vissa hävdar dock att införande av rent strikt ansvar skulle minska kommuners och skolors incitament att förhindra mobbning. Genom att kombinera det rent strikta ansvaret med ett ersättningssystem skulle incitamentet kvarstå. Skadestånd utgår då direkt till den skadelidande genom en försäkring. Försäkringsbolaget kan därefter kräva summan av skadeståndet från kommunen, om kommunen inte lyckas visa att oaktsamhet inte förelegat.

Ur en rättsekonomisk synvinkel är det önskvärt med ett skadestånds-ansvar som är ekonomiskt effektivt. Det skadeståndsansvar som är mest ekonomiskt effektivt är troligtvis culpaansvaret. Culpaansvaret tycks dock inte effektivt förhindra mobbning, vilket torde vara bäst för barnet. Det skadeståndsansvar som är mest ekonomiskt effektivt är därmed inte nödvändigtvis förenligt med principen om barnets bästa.

Eftersom dagslägets culpaansvar inte tillräckligt förhindrar mobbning kan det vara lämpligt att införa ett strängare skadeståndsansvar. Skadeståndsansvarets förstärkning behöver emellertid inte ske genom införande av rent strikt ansvar. Ett culpaansvar kan kvarstå. I sådant fall bör kraven, för vilka åtgärder kommuner och skolor måste vidta för att undgå skadeståndsskyldighet, höjas. (Less)
Abstract
In current legislation the municipality that operates an elementary school has a liability for negligence. As long as the municipality or school follows the obligations that are stipulated in the education act, or in no other way acts with negligence, damages does not occur. This essay aims to examine whether it is appropriate to introduce a stricter liability or not.

One alternative is to legislate a purely strict liability. With a purely strict liability, the municipality becomes liable for damages regardless of whether the obligations have been breached or the municipality otherwise have acted negligently. However, some people argue, that a purely strict liability would reduce incentives to prevent bullying. By combining the purely... (More)
In current legislation the municipality that operates an elementary school has a liability for negligence. As long as the municipality or school follows the obligations that are stipulated in the education act, or in no other way acts with negligence, damages does not occur. This essay aims to examine whether it is appropriate to introduce a stricter liability or not.

One alternative is to legislate a purely strict liability. With a purely strict liability, the municipality becomes liable for damages regardless of whether the obligations have been breached or the municipality otherwise have acted negligently. However, some people argue, that a purely strict liability would reduce incentives to prevent bullying. By combining the purely strict liability along with a compensation system the incentives would remain. Damages are then paid directly to the victim through insurance. Thereafter the insurance company can demand the amount of damage from the municipality, if the municipality fails to show that negligence did not exist.

From an economic perspective, it is desirable with a liability for damages that is economically efficient. The liability that is the most economically efficient is probably the liability for negligence. However, the liability for negligence does not appear to effectively prevent bullying, which would be the best for the child. The liability which is the most economically efficient is therefore not necessarily consistent with the principle of the child’s best.

Since the liability for negligence legislated today is not enough to effectively prevent bullying, it may be appropriate to introduce a stricter liability. The strengthening of the liability does not need to be achieved by imposing a purely strict liability. A liability for negligence may remain. In such case, the requirements, which the municipalities and schools have to fulfill to avoid liability, must be raised. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norbe, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skadeståndsrätt, Rättsekonomi
language
Swedish
id
8509057
date added to LUP
2016-02-23 15:08:19
date last changed
2016-02-23 15:08:19
@misc{8509057,
 abstract   = {In current legislation the municipality that operates an elementary school has a liability for negligence. As long as the municipality or school follows the obligations that are stipulated in the education act, or in no other way acts with negligence, damages does not occur. This essay aims to examine whether it is appropriate to introduce a stricter liability or not. 

One alternative is to legislate a purely strict liability. With a purely strict liability, the municipality becomes liable for damages regardless of whether the obligations have been breached or the municipality otherwise have acted negligently. However, some people argue, that a purely strict liability would reduce incentives to prevent bullying. By combining the purely strict liability along with a compensation system the incentives would remain. Damages are then paid directly to the victim through insurance. Thereafter the insurance company can demand the amount of damage from the municipality, if the municipality fails to show that negligence did not exist.

From an economic perspective, it is desirable with a liability for damages that is economically efficient. The liability that is the most economically efficient is probably the liability for negligence. However, the liability for negligence does not appear to effectively prevent bullying, which would be the best for the child. The liability which is the most economically efficient is therefore not necessarily consistent with the principle of the child’s best. 

Since the liability for negligence legislated today is not enough to effectively prevent bullying, it may be appropriate to introduce a stricter liability. The strengthening of the liability does not need to be achieved by imposing a purely strict liability. A liability for negligence may remain. In such case, the requirements, which the municipalities and schools have to fulfill to avoid liability, must be raised.},
 author    = {Norbe, Elin},
 keyword   = {Skadeståndsrätt,Rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Införande av strängare skadeståndsansvar för mobbning?},
 year     = {2015},
}