Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar vid underlåtenhet att vaccinera sina barn

Runeson, Frida LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det har pågått en debatt om huruvida vårdnadshavare bör vaccinera sina barn eller ej, och fördelarna med vaccination har ifrågasatts. Enligt gällande rätt saknas straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sina barn. Detta trots att en utebliven vaccination kan resultera i att barnet smittas av sjukdomar som är potentiellt dödliga och kan leda till allvarliga, bestående skador. Vårdnadshavare har vidare en lagstadgad omsorgsplikt och en skyldighet att se till att dess barn får nödvändig hälso- och sjukvård. En explicit rätt till hälso- och sjukvård, bland annat till vaccination, tillkommer också barnet enligt barnkonventionen. Vaccination är inte obligatoriskt, men erbjuds alla barn i Sverige.

Enligt svensk... (More)
Det har pågått en debatt om huruvida vårdnadshavare bör vaccinera sina barn eller ej, och fördelarna med vaccination har ifrågasatts. Enligt gällande rätt saknas straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sina barn. Detta trots att en utebliven vaccination kan resultera i att barnet smittas av sjukdomar som är potentiellt dödliga och kan leda till allvarliga, bestående skador. Vårdnadshavare har vidare en lagstadgad omsorgsplikt och en skyldighet att se till att dess barn får nödvändig hälso- och sjukvård. En explicit rätt till hälso- och sjukvård, bland annat till vaccination, tillkommer också barnet enligt barnkonventionen. Vaccination är inte obligatoriskt, men erbjuds alla barn i Sverige.

Enligt svensk rätt finns det andra situationer då en vårdnadshavare kan bli straffrättsligt ansvarig för att inte ha agerat i förhållande till sitt barn. Misshandel, framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada eller sjukdom är exempel på brott som kan begås genom underlåtenhet.

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sitt barn teoretiskt skulle kunna tänkas ha ett straffrättsligt ansvar.

Slutsatsen är att det nog inte ens i teorin skulle kunna tänkas finnas ett straffrättsligt ansvar för en vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sitt barn. Ett straffrättsligt ansvar skulle visserligen under mycket speciella omständigheter kunna motiveras utifrån gällande rätt. Det föreligger dock normalt sätt inte något uppsåt eller någon oaktsamhet hos vårdnadshavare, vilket därmed också utesluter straffrättsligt ansvar. Det ter sig i nuläget varken nödvändigt eller rättfärdigat med ett straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sina barn. (Less)
Popular Abstract
There has been a debate on whether or not legal guardians should vaccinate their children, and the benefits of vaccination have been questioned. According to Swedish law, there is no criminal liability for legal guardians who omit to vaccinate their children. This despite the fact that the absence of vaccination can result in the child contracting communicable diseases which are potentially lethal and can lead to serious and irreversible damage.
A legal guardian further has a statutory duty of care and an obligation to ensure that its child receives necessary health and medical care. An explicit right to health care, including vaccination, is also bestowed on the child according to the Convention on the Rights of the Child. Vaccination is... (More)
There has been a debate on whether or not legal guardians should vaccinate their children, and the benefits of vaccination have been questioned. According to Swedish law, there is no criminal liability for legal guardians who omit to vaccinate their children. This despite the fact that the absence of vaccination can result in the child contracting communicable diseases which are potentially lethal and can lead to serious and irreversible damage.
A legal guardian further has a statutory duty of care and an obligation to ensure that its child receives necessary health and medical care. An explicit right to health care, including vaccination, is also bestowed on the child according to the Convention on the Rights of the Child. Vaccination is offered to all children in Sweden, but is not mandatory.

There are other situations, according to Swedish law, when a legal guardian can be held liable for a failure to act. Assault and battery, creating danger to another person and causing bodily harm or illness are examples of crimes which can be committed by omission.

The purpose of this thesis is to examine if a legal guardian who omits to vaccinate its child, in theory, could be considered to have a criminal liability.

The conclusion is that not even in theory could a legal guardian who omits to vaccinate its child probably be considered to have a criminal liability. Criminal liability could, admittedly, under very special circumstances be motivated on the basis of established law. However there is normally not any intent or negligence normally among legal guardians, which thereby would also exclude criminal liability. At the present, a criminal liability for legal guardians who don’t vaccinate their children does neither seem necessary, nor justified. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runeson, Frida LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, vårdnadshavare, vaccination, underlåtenhet, garantläran
language
Swedish
id
8510018
date added to LUP
2016-02-23 16:06:55
date last changed
2016-02-23 16:06:55
@misc{8510018,
 abstract   = {Det har pågått en debatt om huruvida vårdnadshavare bör vaccinera sina barn eller ej, och fördelarna med vaccination har ifrågasatts. Enligt gällande rätt saknas straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sina barn. Detta trots att en utebliven vaccination kan resultera i att barnet smittas av sjukdomar som är potentiellt dödliga och kan leda till allvarliga, bestående skador. Vårdnadshavare har vidare en lagstadgad omsorgsplikt och en skyldighet att se till att dess barn får nödvändig hälso- och sjukvård. En explicit rätt till hälso- och sjukvård, bland annat till vaccination, tillkommer också barnet enligt barnkonventionen. Vaccination är inte obligatoriskt, men erbjuds alla barn i Sverige.
 
Enligt svensk rätt finns det andra situationer då en vårdnadshavare kan bli straffrättsligt ansvarig för att inte ha agerat i förhållande till sitt barn. Misshandel, framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada eller sjukdom är exempel på brott som kan begås genom underlåtenhet.
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om en vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sitt barn teoretiskt skulle kunna tänkas ha ett straffrättsligt ansvar.
 
Slutsatsen är att det nog inte ens i teorin skulle kunna tänkas finnas ett straffrättsligt ansvar för en vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sitt barn. Ett straffrättsligt ansvar skulle visserligen under mycket speciella omständigheter kunna motiveras utifrån gällande rätt. Det föreligger dock normalt sätt inte något uppsåt eller någon oaktsamhet hos vårdnadshavare, vilket därmed också utesluter straffrättsligt ansvar. Det ter sig i nuläget varken nödvändigt eller rättfärdigat med ett straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sina barn.},
 author    = {Runeson, Frida},
 keyword   = {straffrätt,vårdnadshavare,vaccination,underlåtenhet,garantläran},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar vid underlåtenhet att vaccinera sina barn},
 year     = {2015},
}