Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Statens rätt att döda - Om resonemanget kring dödsstraffet i svensk lagstiftning samt två brott ur ett likabehandlingsperspektiv

Thor, Katja LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Dödsstraff är idag förbjudet i Sverige. Tanken på att samhället utnämner sig själv till härskare över liv och död är både fascinerande och motbjudande, men har varit ett faktum under flera hundra år.
Syftet med uppsatsen är att undersöka den argumentation som föregick dels bibehållandet av dödsstraffsregleringen i Sverige, dels avskaffandet av densamma. Debatten kring dödsstraffet kom att präglas av en rad olika argument. Där fanns, naturligtvis, det religiösa perspektivet, men även resonemang kring samhällets uppnådda bildningsgrad, att grym lagstiftning tydde på ett grymt folk, livets okränkbarhet och samhällets nödvärnsrätt. Även dödsstraffets effektivitet diskuterades – en avrättad brottsling begår inga brott – respektive dess... (More)
Dödsstraff är idag förbjudet i Sverige. Tanken på att samhället utnämner sig själv till härskare över liv och död är både fascinerande och motbjudande, men har varit ett faktum under flera hundra år.
Syftet med uppsatsen är att undersöka den argumentation som föregick dels bibehållandet av dödsstraffsregleringen i Sverige, dels avskaffandet av densamma. Debatten kring dödsstraffet kom att präglas av en rad olika argument. Där fanns, naturligtvis, det religiösa perspektivet, men även resonemang kring samhällets uppnådda bildningsgrad, att grym lagstiftning tydde på ett grymt folk, livets okränkbarhet och samhällets nödvärnsrätt. Även dödsstraffets effektivitet diskuterades – en avrättad brottsling begår inga brott – respektive dess ineffektivitet – långvarigt lidande i form av livstids inspärrning var mer avskräckande än det kortvariga lidandet i form av en avrättning.
Syftet är även att undersöka en möjlig orsak till att dödsstraffet som en form av straff var accepterad. En trovärdig anledning till att dödsstraffet accepterades av samhället är antagligen att det rättfärdigades av Bibeln som uttryckte talionsprincipen. Principen är en juridisk grundsats enligt vilken en brottsling ska tillfogas lika stor skada som den han själv har åstadkommit genom sitt brott. En mördare ska alltså, enligt principen, avrättas. Under 1600-talet blev delar av Bibeln, den mosaiska rätten, gällande rätt i Sverige vilket ytterligare förstärkte argumentet att dödsstraffet inte skulle ifrågasättas.
Uppsatsen syftar dessutom till att undersöka om den juridiska regleringen av dödsstraffet ledde till någon skillnad i lagens behandling av män och kvinnor. Barnadråp var ett brott som mestadels kvinnor dömdes för, vilket till stor del berodde på gällande presumtionsregler kring brottet. Som utgångspunkt var kvinnan skyldig om hon inte kunde bevisa motsatsen. Lagstiftningen för militären, gällde under både krig och fred. Detta ledde till att manskap kunde dömas till dödsstraff även för enklare brott. Enbart män anställdes i militären, varför lagstiftningen enbart kom att gälla män. (Less)
Popular Abstract
Death penalty is prohibited in Sweden today. The idea of society appointing itself ruler over life and death is both fascinating and disgusting, but has been a fact for several hundred years.
The purpose of this thesis is to examine the arguments that preceded both the retention of the death penalty regulation in Sweden and the abolition of the same. The debate surrounding the death penalty was characterized by a variety of arguments. There was the religious perspective, but also reasoning about the society's achieved degree of education. A cruel legislation suggested a cruel people. And finally, the sanctity of life and society's self-defense. Also discussed was the efficiency of the death penalty - an executed criminal commits no... (More)
Death penalty is prohibited in Sweden today. The idea of society appointing itself ruler over life and death is both fascinating and disgusting, but has been a fact for several hundred years.
The purpose of this thesis is to examine the arguments that preceded both the retention of the death penalty regulation in Sweden and the abolition of the same. The debate surrounding the death penalty was characterized by a variety of arguments. There was the religious perspective, but also reasoning about the society's achieved degree of education. A cruel legislation suggested a cruel people. And finally, the sanctity of life and society's self-defense. Also discussed was the efficiency of the death penalty - an executed criminal commits no crimes - and its inefficiency - long-term suffering in the form of lifetime imprisonment was more effective deterrent than the short-term suffering in the form of an execution.
The thesis also explores a possible reason for the death penalty as a form of punishment to be accepted. A credible reason for why the death penalty was accepted by society is probably that it was justified by the Bible which expressed the principle of Talion. It is a legal tenet according to which a criminal should be inflicted as much damage as he himself has accomplished through his crime. A murderer should therefore, according to the principle, be executed. During the 1600s parts of the Bible became law in Sweden, which further strengthened the argument that the death penalty would not be questioned.
Lastly, the thesis aims to examine if the legislation discriminated men or women. Infanticide was a crime that mostly women were convicted of, largely due to current presumptions of the crime. The starting point was that the woman was guilty if she could not prove otherwise. The legislation of the military force applied both during war and peace. This led to the crew facing death penalty even for common offenses. Only men were recruited to the military, so the law only came to apply to men. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thor, Katja LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, straffrätt, dödsstraff, barnadråp, brott mot krigsartiklarna
language
Swedish
id
8510071
date added to LUP
2016-02-16 09:06:30
date last changed
2019-06-12 13:10:02
@misc{8510071,
 abstract   = {Dödsstraff är idag förbjudet i Sverige. Tanken på att samhället utnämner sig själv till härskare över liv och död är både fascinerande och motbjudande, men har varit ett faktum under flera hundra år. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka den argumentation som föregick dels bibehållandet av dödsstraffsregleringen i Sverige, dels avskaffandet av densamma. Debatten kring dödsstraffet kom att präglas av en rad olika argument. Där fanns, naturligtvis, det religiösa perspektivet, men även resonemang kring samhällets uppnådda bildningsgrad, att grym lagstiftning tydde på ett grymt folk, livets okränkbarhet och samhällets nödvärnsrätt. Även dödsstraffets effektivitet diskuterades – en avrättad brottsling begår inga brott – respektive dess ineffektivitet – långvarigt lidande i form av livstids inspärrning var mer avskräckande än det kortvariga lidandet i form av en avrättning. 
Syftet är även att undersöka en möjlig orsak till att dödsstraffet som en form av straff var accepterad. En trovärdig anledning till att dödsstraffet accepterades av samhället är antagligen att det rättfärdigades av Bibeln som uttryckte talionsprincipen. Principen är en juridisk grundsats enligt vilken en brottsling ska tillfogas lika stor skada som den han själv har åstadkommit genom sitt brott. En mördare ska alltså, enligt principen, avrättas. Under 1600-talet blev delar av Bibeln, den mosaiska rätten, gällande rätt i Sverige vilket ytterligare förstärkte argumentet att dödsstraffet inte skulle ifrågasättas. 
Uppsatsen syftar dessutom till att undersöka om den juridiska regleringen av dödsstraffet ledde till någon skillnad i lagens behandling av män och kvinnor. Barnadråp var ett brott som mestadels kvinnor dömdes för, vilket till stor del berodde på gällande presumtionsregler kring brottet. Som utgångspunkt var kvinnan skyldig om hon inte kunde bevisa motsatsen. Lagstiftningen för militären, gällde under både krig och fred. Detta ledde till att manskap kunde dömas till dödsstraff även för enklare brott. Enbart män anställdes i militären, varför lagstiftningen enbart kom att gälla män.},
 author    = {Thor, Katja},
 keyword   = {Rättshistoria,straffrätt,dödsstraff,barnadråp,brott mot krigsartiklarna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statens rätt att döda - Om resonemanget kring dödsstraffet i svensk lagstiftning samt två brott ur ett likabehandlingsperspektiv},
 year     = {2015},
}