Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effektivitet och konkurrens vid offentlig upphandling av byggentreprenader

Gunnarsson, Jennie LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med reglerna om offentlig upphandling är att se till att offentliga kontrakt tilldelas på ett öppet, likvärdigt och konkurrensneutralt sätt genom att låta leverantörer konkurrera om kontrakten. Ingen leverantör får särbehandlas och all upphandling ska ske affärsmässigt och i konkurrens. All offentlig upphandling finansieras med hjälp av skattemedel, och därför är det viktigt att förfarandet sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Tanken är att samarbete mellan offentlig och privat aktör, såsom byggföretag, kan stärka kommuners och landstings förmåga till effektivitet genom att låta privata aktörer stå för en del av finansieringen. En upphandling av en byggentreprenad måste vara sådan att den medger en flexibilitet vid utförandet... (More)
Syftet med reglerna om offentlig upphandling är att se till att offentliga kontrakt tilldelas på ett öppet, likvärdigt och konkurrensneutralt sätt genom att låta leverantörer konkurrera om kontrakten. Ingen leverantör får särbehandlas och all upphandling ska ske affärsmässigt och i konkurrens. All offentlig upphandling finansieras med hjälp av skattemedel, och därför är det viktigt att förfarandet sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Tanken är att samarbete mellan offentlig och privat aktör, såsom byggföretag, kan stärka kommuners och landstings förmåga till effektivitet genom att låta privata aktörer stå för en del av finansieringen. En upphandling av en byggentreprenad måste vara sådan att den medger en flexibilitet vid utförandet av projektet. Ofta finns en bild av ett färdigt resultat, men vägen dit kan medföra att de först tänkta lösningarna ändras eller att bättre förslag utvecklas med tiden. Olika former för samarbete passar olika projekt. Det krävs dock att både den upphandlande enheten och leverantören vet vad de ger sig in i för att projektet ska bli så effektivt som möjligt utan att åsidosätta konkurrensen. Det visas i denna studie av två aktuella byggentreprenadprojekt, NKS och Ljungby Arena. Vid NKS slöts avtal trots anbud från endast en anbudsgivare, vilket kan ha åsidosatt konkurrensen. Vid Ljungby Arena annonserades aldrig ens upphandlingen på grund av de omständigheter som förelåg i fallet. En byggentreprenad ska uppfylla de krav som ställs på budget och funktionalitet och samtidigt följa LOU, vilket kan vara en svår uppgift för en upphandlande enhet. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the rules about public procurement is to make sure that public contracts are allocated in an open, equivalent and pre-competitive way by letting suppliers compete over the contracts. No preferential treatment can arise to any supplier and all procurement must occur in commercial and competitive ways. All public procurement is funded trough taxes, therefore it is important that the procedure occurs in the most effective way. The idea is that cooperative arrangements between public and private operators, such as construction companies, can invigorate the effectiveness in Swedish municipalities and county councils by letting private operators fund a portion of the project. A procurement of a building contract must be able to... (More)
The purpose of the rules about public procurement is to make sure that public contracts are allocated in an open, equivalent and pre-competitive way by letting suppliers compete over the contracts. No preferential treatment can arise to any supplier and all procurement must occur in commercial and competitive ways. All public procurement is funded trough taxes, therefore it is important that the procedure occurs in the most effective way. The idea is that cooperative arrangements between public and private operators, such as construction companies, can invigorate the effectiveness in Swedish municipalities and county councils by letting private operators fund a portion of the project. A procurement of a building contract must be able to allow some flexibility at the execution of the project. Many times there is a picture of a result, but the way to get there can involve the first planned solutions to be changed or that better proposals get developed. Different forms of cooperative arrangements apply to different projects. However, it is required that both the public body and the supplier know what they are doing to make the project as effective as possible without overriding the competition. That is shown in this thesis by two present projects of building contracts, NKS and Ljungby Arena. At NKS the agreement was concluded despite only one tenderer, which may have sidelined the competition. At Ljungby Arena, the procurement was not even advertised because of the circumstances in the case. A building contract must meet the demands on budget and functionality, and at the same time follow the law on public procurement (LOU), which for a public body can be a difficult task to undertake. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Jennie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Konkurrensrätt, Offentlig upphandling, Entreprenadrätt, Samverkan, Byggentreprenad
language
Swedish
id
8510088
date added to LUP
2016-02-23 15:14:10
date last changed
2016-02-23 15:14:10
@misc{8510088,
 abstract   = {Syftet med reglerna om offentlig upphandling är att se till att offentliga kontrakt tilldelas på ett öppet, likvärdigt och konkurrensneutralt sätt genom att låta leverantörer konkurrera om kontrakten. Ingen leverantör får särbehandlas och all upphandling ska ske affärsmässigt och i konkurrens. All offentlig upphandling finansieras med hjälp av skattemedel, och därför är det viktigt att förfarandet sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Tanken är att samarbete mellan offentlig och privat aktör, såsom byggföretag, kan stärka kommuners och landstings förmåga till effektivitet genom att låta privata aktörer stå för en del av finansieringen. En upphandling av en byggentreprenad måste vara sådan att den medger en flexibilitet vid utförandet av projektet. Ofta finns en bild av ett färdigt resultat, men vägen dit kan medföra att de först tänkta lösningarna ändras eller att bättre förslag utvecklas med tiden. Olika former för samarbete passar olika projekt. Det krävs dock att både den upphandlande enheten och leverantören vet vad de ger sig in i för att projektet ska bli så effektivt som möjligt utan att åsidosätta konkurrensen. Det visas i denna studie av två aktuella byggentreprenadprojekt, NKS och Ljungby Arena. Vid NKS slöts avtal trots anbud från endast en anbudsgivare, vilket kan ha åsidosatt konkurrensen. Vid Ljungby Arena annonserades aldrig ens upphandlingen på grund av de omständigheter som förelåg i fallet. En byggentreprenad ska uppfylla de krav som ställs på budget och funktionalitet och samtidigt följa LOU, vilket kan vara en svår uppgift för en upphandlande enhet.},
 author    = {Gunnarsson, Jennie},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Konkurrensrätt,Offentlig upphandling,Entreprenadrätt,Samverkan,Byggentreprenad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivitet och konkurrens vid offentlig upphandling av byggentreprenader},
 year     = {2015},
}