Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De svenska CFC-reglerna mot bakgrund av BEPS Action 3 - Samt reglernas ändamålsenlighet i kampen mot BEPS

Sjöberg, Björn LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
BEPS är ett internationellt skatterättsligt problem som innebär att länders skattebaser urholkas till följd av att multinationella företag utnyttjar olikheter i olika länders internrätt. I ett försök att motverka BEPS presenterar OECD BEPS-projektet innehållandes åtgärdspunkter om hur BEPS bäst skall motverkas, och syftet är att dessa skall implementeras av samtliga länder som deltar i samarbetet. En av dessa åtgärdspunkter, BEPS Action 3, innehåller rekommendationer på hur CFC-regler bör utformas för att vara effektiva i motverkandet av BEPS.

Uppsatsen behandlar de svenska CFC-reglerna mot bakgrund av BEPS Action 3, för att se i vilken utsträckning reglerna stämmer överens med OECDs rekommendationer.

OECD rekommenderar att länder... (More)
BEPS är ett internationellt skatterättsligt problem som innebär att länders skattebaser urholkas till följd av att multinationella företag utnyttjar olikheter i olika länders internrätt. I ett försök att motverka BEPS presenterar OECD BEPS-projektet innehållandes åtgärdspunkter om hur BEPS bäst skall motverkas, och syftet är att dessa skall implementeras av samtliga länder som deltar i samarbetet. En av dessa åtgärdspunkter, BEPS Action 3, innehåller rekommendationer på hur CFC-regler bör utformas för att vara effektiva i motverkandet av BEPS.

Uppsatsen behandlar de svenska CFC-reglerna mot bakgrund av BEPS Action 3, för att se i vilken utsträckning reglerna stämmer överens med OECDs rekommendationer.

OECD rekommenderar att länder utformar CFC-lagstiftning som bland annat innehåller regler om hur ett CFC-bolag skall definieras, om vilka personer som skall undantas från beskattningen på grund av att de utgör en liten risk i BEPS-hänseende samt om vilka inkomster som är särskilt problematiska och som skall definieras som CFC-inkomster.

Den svenska CFC-lagstiftningen skiljer sig något från OECDs rekommendationer, framförallt avseende frågan om hur CFC-bolag definieras, där de svenska reglerna tillämpar en snävare definition än vad som rekommenderas. Även rörande frågan om vilka inkomster som skall omfattas av reglerna finns skillnader, då den svenska lagstiftningen i praktiken inte alltid tycks beskatta inkomster från immateriella tillgångar, en inkomst som OECD utpekar som särskilt problematisk.

Sammantaget stämmer dock de svenska CFC-reglerna i relativt stor utsträckning överens med OECDs rekommendationer, och bör troligtvis anses vara ändamålsenliga för att motverka BEPS. (Less)
Abstract
BEPS is an international tax law issue meaning that countries’ tax bases are eroding due to multinational enterprises exploiting differences in different countries’ internal law. In an attempt to counteract BEPS, the OECD presents the BEPS project, containing actions on how to counteract BEPS in the best manner, and the purpose is that these actions shall be implemented by the countries involved in the collaboration. One of these actions, BEPS Action 3, contains recommendations on how CFC rules should be designed to be effective against BEPS.

The essay describes the Swedish CFC rules in the light of BEPS Action 3, to see to what extent the rules corresponds with the OECD’s recommendations.

The OECD recommends that countries design... (More)
BEPS is an international tax law issue meaning that countries’ tax bases are eroding due to multinational enterprises exploiting differences in different countries’ internal law. In an attempt to counteract BEPS, the OECD presents the BEPS project, containing actions on how to counteract BEPS in the best manner, and the purpose is that these actions shall be implemented by the countries involved in the collaboration. One of these actions, BEPS Action 3, contains recommendations on how CFC rules should be designed to be effective against BEPS.

The essay describes the Swedish CFC rules in the light of BEPS Action 3, to see to what extent the rules corresponds with the OECD’s recommendations.

The OECD recommends that countries design CFC legislation that, among others, contains rules on how a CFC shall be defined, on what persons that shall be excluded from the taxation because they pose little risk of BEPS, and on what income that raises BEPS concerns and shall be defined as CFC income.

The Swedish CFC legislation differs slightly from the OECD’s recommendations, especially regarding the definition of CFCs, where the Swedish rules apply a narrower definition than what is recommended. There are also differences regarding the issue on what income that shall be subject to the rules, since the Swedish rules does not always seem to tax intellectual property income, which is an income that the OECD means raises BEPS concerns.

The Swedish CFC rules does however altogether to a relatively large extent correspond with the OECD’s recommendations, and are likely to be considered effective against BEPS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Björn LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, Tax law, BEPS, BEPS Action 3, OECD, CFC
language
Swedish
id
8510139
date added to LUP
2016-02-23 16:06:16
date last changed
2016-02-23 16:06:16
@misc{8510139,
 abstract   = {BEPS is an international tax law issue meaning that countries’ tax bases are eroding due to multinational enterprises exploiting differences in different countries’ internal law. In an attempt to counteract BEPS, the OECD presents the BEPS project, containing actions on how to counteract BEPS in the best manner, and the purpose is that these actions shall be implemented by the countries involved in the collaboration. One of these actions, BEPS Action 3, contains recommendations on how CFC rules should be designed to be effective against BEPS.

The essay describes the Swedish CFC rules in the light of BEPS Action 3, to see to what extent the rules corresponds with the OECD’s recommendations.

The OECD recommends that countries design CFC legislation that, among others, contains rules on how a CFC shall be defined, on what persons that shall be excluded from the taxation because they pose little risk of BEPS, and on what income that raises BEPS concerns and shall be defined as CFC income.

The Swedish CFC legislation differs slightly from the OECD’s recommendations, especially regarding the definition of CFCs, where the Swedish rules apply a narrower definition than what is recommended. There are also differences regarding the issue on what income that shall be subject to the rules, since the Swedish rules does not always seem to tax intellectual property income, which is an income that the OECD means raises BEPS concerns.

The Swedish CFC rules does however altogether to a relatively large extent correspond with the OECD’s recommendations, and are likely to be considered effective against BEPS.},
 author    = {Sjöberg, Björn},
 keyword   = {Skatterätt,Tax law,BEPS,BEPS Action 3,OECD,CFC},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De svenska CFC-reglerna mot bakgrund av BEPS Action 3 - Samt reglernas ändamålsenlighet i kampen mot BEPS},
 year     = {2015},
}