Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Infiltration - Ett hot mot rättssäkerheten?

Roberts, Linn LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Infiltration är en av polisens spaningsmetoder och inträffar när en polis eller en civil, på uppdrag av polisen, tar sig in i en kriminell verksamhet i syfte att skaffa information om eller avslöja brott. Lagregleringen och kontrollfunktioner av infiltration är bristfällig och infiltration kan därför skapa risker för rättssäkerheten i en rättsstat. Centralt för bedömningen är Peczeniks definition av rättssäkerhet. Aktuellt blir även problematiken; balansen mellan effektivitet och mänskliga rättigheter i en rättsstat.

Infiltration kvalificerar sig som en typ av provokation, varvid bevisprovokation endast är lagligt att tillgå. Polisiära infiltratörer regleras av polislagen emedan den civila infiltratörsverksamheten inte regleras av... (More)
Infiltration är en av polisens spaningsmetoder och inträffar när en polis eller en civil, på uppdrag av polisen, tar sig in i en kriminell verksamhet i syfte att skaffa information om eller avslöja brott. Lagregleringen och kontrollfunktioner av infiltration är bristfällig och infiltration kan därför skapa risker för rättssäkerheten i en rättsstat. Centralt för bedömningen är Peczeniks definition av rättssäkerhet. Aktuellt blir även problematiken; balansen mellan effektivitet och mänskliga rättigheter i en rättsstat.

Infiltration kvalificerar sig som en typ av provokation, varvid bevisprovokation endast är lagligt att tillgå. Polisiära infiltratörer regleras av polislagen emedan den civila infiltratörsverksamheten inte regleras av någon lag. Det konstateras att infiltration som metod är ovärderlig för att nå grov kriminalitet men samtidigt uttrycks det tydligt att civila infiltratörer använts felaktigt. Ett rättsfall används för att påvisa fall där de formella kraven för infiltration inte har uppfyllts. Varvid domare dömt utan vetskap om att infiltration använts och att eventuell provokation skett. En annan aspekt som lyfts är infiltratörens ställning. Polisen har en kvalificerad skyddsidentitet att tillgå under arbetets gång. Den civila omfattas endast av den extremt ingripande åtgärden vittnesskydd, detta efter avslutat arbete. Kritiker lyfter fram att civila infiltratörer som anlitas till stor del är personer som befinner sig i en utsatt position och inte inser de risker och verkningar arbetet för med sig.

I analysen konstateras att den bristande lagregleringen äventyrar förutsebarheten. Ett missbruk av statens maktutövning kan påtalas när effektivitet går före mänskliga rättigheter; rätten till en rättvis rättegång och ett utnyttjande av den svagare parten sker. Avslutningsvis konstateras att infiltration riskerar att hota rättssäkerheten i samhället då det effektiva systemet pågår på bekostnad av mänskliga rättigheter, förutsebarhet och insyn. (Less)
Abstract
Infiltration is a police surveillance method which occurs when a police officer or a civilian, on behalf of the police, gets in contact with a criminal group in order to obtain information about or reveal crimes. The text of law and functions of control of infitration are deficient and infiltration can create risks for the rule of law in a state governed by law. Central to the assessment is Peczeniks defintion of the rule of law, as is the problem of balancing efficiency and human rights relevant.

Infiltration qualifies as a kind of provocation where provocation to receive evidence is the only legal way of provoking. Police infiltrators is governed by the Police act, but civilian infiltrators activities is not regulated by any law. It... (More)
Infiltration is a police surveillance method which occurs when a police officer or a civilian, on behalf of the police, gets in contact with a criminal group in order to obtain information about or reveal crimes. The text of law and functions of control of infitration are deficient and infiltration can create risks for the rule of law in a state governed by law. Central to the assessment is Peczeniks defintion of the rule of law, as is the problem of balancing efficiency and human rights relevant.

Infiltration qualifies as a kind of provocation where provocation to receive evidence is the only legal way of provoking. Police infiltrators is governed by the Police act, but civilian infiltrators activities is not regulated by any law. It is found that the infiltration method is invaluable for reaching brutal criminality but it is also clearly expressed that civilian infiltrators has been incorrectly used. A case is shown to demonstrate that infiltration has been used without the formal requirements beeing fulfilled, leading to the judge sentencing for an offence without knowing that an infiltrator had been used and possible provocation had occured. Another aspect is the privilege of the infiltrator. The police have a qualified protective identity when the infiltrations takes place. The civilians are only subject to protection after the job is finished, which is witness protection, a program with extreme interference. Critics emphasize that the civilian infiltrator often is hired when beeing in a vulnerable position and does not realize the risks and effects.

The analysis concludes that the lack of regulation of law jeopardizes the predictability of the system. An abuse by the state is beeing made when effeciency comes before human rights, the right to a fair trial and the exploitation of the weaker part takes place. To summarize, infiltration creates risks to threaten the rule of law in the society when the effective system is in progress at the expense of human rights, predictability and transparency. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roberts, Linn LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Infiltration, Rättssäkerhet
language
Swedish
id
8510151
date added to LUP
2016-02-23 16:07:39
date last changed
2017-12-28 15:08:17
@misc{8510151,
 abstract   = {Infiltration is a police surveillance method which occurs when a police officer or a civilian, on behalf of the police, gets in contact with a criminal group in order to obtain information about or reveal crimes. The text of law and functions of control of infitration are deficient and infiltration can create risks for the rule of law in a state governed by law. Central to the assessment is Peczeniks defintion of the rule of law, as is the problem of balancing efficiency and human rights relevant. 

Infiltration qualifies as a kind of provocation where provocation to receive evidence is the only legal way of provoking. Police infiltrators is governed by the Police act, but civilian infiltrators activities is not regulated by any law. It is found that the infiltration method is invaluable for reaching brutal criminality but it is also clearly expressed that civilian infiltrators has been incorrectly used. A case is shown to demonstrate that infiltration has been used without the formal requirements beeing fulfilled, leading to the judge sentencing for an offence without knowing that an infiltrator had been used and possible provocation had occured. Another aspect is the privilege of the infiltrator. The police have a qualified protective identity when the infiltrations takes place. The civilians are only subject to protection after the job is finished, which is witness protection, a program with extreme interference. Critics emphasize that the civilian infiltrator often is hired when beeing in a vulnerable position and does not realize the risks and effects.

The analysis concludes that the lack of regulation of law jeopardizes the predictability of the system. An abuse by the state is beeing made when effeciency comes before human rights, the right to a fair trial and the exploitation of the weaker part takes place. To summarize, infiltration creates risks to threaten the rule of law in the society when the effective system is in progress at the expense of human rights, predictability and transparency.},
 author    = {Roberts, Linn},
 keyword   = {Straffrätt,Infiltration,Rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Infiltration - Ett hot mot rättssäkerheten?},
 year     = {2015},
}