Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det skiljemannarättsliga ordre public-begreppet – en diskussion om uppenbarhetsrekvisitet

Petersson, Joakim LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Skiljeförfarandet har länge varit och kommer även i framtiden vara ett mycket attraktivt alternativ av konfliktlösning inom näringslivet. Framför allt p.g.a. dess effektivitet. I svensk rätt kan en skiljedom vara ogiltig vid uppenbara överträdelser av konkurrensrätten så som stridande mot ordre public. Efter EG-domstolens uttalande i Eco Swiss-målet har det dock ifrågasatts om kravet på uppenbarhet är förenligt med Sveriges åtaganden gentemot EU. Syftet med uppsatsen är därför att utreda det svenska ordre public-begreppet och dess förhållande till EU-rätten.

I svensk rätt är det skiljemannarättsliga ordre public-begreppet snävt avgränsat och svenska domstolar har domstolar en mycket restriktiv hållning till ordre public som... (More)
Skiljeförfarandet har länge varit och kommer även i framtiden vara ett mycket attraktivt alternativ av konfliktlösning inom näringslivet. Framför allt p.g.a. dess effektivitet. I svensk rätt kan en skiljedom vara ogiltig vid uppenbara överträdelser av konkurrensrätten så som stridande mot ordre public. Efter EG-domstolens uttalande i Eco Swiss-målet har det dock ifrågasatts om kravet på uppenbarhet är förenligt med Sveriges åtaganden gentemot EU. Syftet med uppsatsen är därför att utreda det svenska ordre public-begreppet och dess förhållande till EU-rätten.

I svensk rätt är det skiljemannarättsliga ordre public-begreppet snävt avgränsat och svenska domstolar har domstolar en mycket restriktiv hållning till ordre public som ogiltighetsgrund av skiljedomar.

I Eco Swiss-målet fastslogs att EU:s konkurrensrätt tillhör s.k. europeisk ordre public. Frågan som orsakat debatt är om varje överträdelse innebär ett brott mot ordre public eller om det krävs ett visst mot av grovhet för att skiljedomen ska vara ogiltig. Detta gav EG-domstolen inget svar på.

Högsta domstolen har berört frågan men höll sig passiva. I doktrin är meningarna delade men i övriga Europas domstolar tycks den allmänna hållningen vara endast grova överträdelser utgör brott mot ordre public.

Min åsikt är att det rättsliga läget inte ger svar på uppenbarhetsrekvisitets vara eller icke vara men att det även i fortsättningen bör tillämpas ändamålsmässiga skäl. (Less)
Popular Abstract
International commercial arbitration has for a long time been and will continue to be an attractive form of dispute resolution for businesses. This is mainly due to its effectiveness. In Sweden an award might be annulled when the arbitrators grossly violates competitive law as a means of public policy. After the European Court of Justice’s judgement in the Eco Swiss-case has the question been raised if the requisite of a gross violation is compatible with the states obligations towards the European Union. The purpose of this paper is therefore to investigate the Swedish public policy-concept and its relationship to the EU.

I Swedish law the concept of public policy has within the sphere of arbitration a very limited definition and the... (More)
International commercial arbitration has for a long time been and will continue to be an attractive form of dispute resolution for businesses. This is mainly due to its effectiveness. In Sweden an award might be annulled when the arbitrators grossly violates competitive law as a means of public policy. After the European Court of Justice’s judgement in the Eco Swiss-case has the question been raised if the requisite of a gross violation is compatible with the states obligations towards the European Union. The purpose of this paper is therefore to investigate the Swedish public policy-concept and its relationship to the EU.

I Swedish law the concept of public policy has within the sphere of arbitration a very limited definition and the courts act very restrictively towards public policy as a ground for annulment of arbitration awards.

In the Eco Swiss-case the European Court of Justice stated that European competitive law is a part of European public policy. The question that causes the debate is whether every violation of European competitive law pertains to public policy or if the misapplication requires a certain degree to constitute a violation of public policy. A question the European Court of Justice left unanswered.

The Swedish Supreme Court has touched the question but remained passive. In doctrine the opinions differ but in the courts of Europe the prevalent view seems to be that only a gross misapplication constitute a violation of public policy.

My opinion is that there is no answer as to whether the requisite of a gross violation is compatible with European public policy but that the requisite should continue to be applied for pragmatic reasons. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Joakim LU
supervisor
organization
alternative title
Public policy in commercial arbitration - a discussion about the requisite of gross violations
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skiljemannarätt, Skiljeförfarande, EU-rätt, Processrätt, Ordre public, Ogiltighet
language
Swedish
id
8510229
date added to LUP
2016-02-23 16:09:13
date last changed
2016-02-23 16:09:13
@misc{8510229,
 abstract   = {Skiljeförfarandet har länge varit och kommer även i framtiden vara ett mycket attraktivt alternativ av konfliktlösning inom näringslivet. Framför allt p.g.a. dess effektivitet. I svensk rätt kan en skiljedom vara ogiltig vid uppenbara överträdelser av konkurrensrätten så som stridande mot ordre public. Efter EG-domstolens uttalande i Eco Swiss-målet har det dock ifrågasatts om kravet på uppenbarhet är förenligt med Sveriges åtaganden gentemot EU. Syftet med uppsatsen är därför att utreda det svenska ordre public-begreppet och dess förhållande till EU-rätten.

I svensk rätt är det skiljemannarättsliga ordre public-begreppet snävt avgränsat och svenska domstolar har domstolar en mycket restriktiv hållning till ordre public som ogiltighetsgrund av skiljedomar.

I Eco Swiss-målet fastslogs att EU:s konkurrensrätt tillhör s.k. europeisk ordre public. Frågan som orsakat debatt är om varje överträdelse innebär ett brott mot ordre public eller om det krävs ett visst mot av grovhet för att skiljedomen ska vara ogiltig. Detta gav EG-domstolen inget svar på.

Högsta domstolen har berört frågan men höll sig passiva. I doktrin är meningarna delade men i övriga Europas domstolar tycks den allmänna hållningen vara endast grova överträdelser utgör brott mot ordre public.

Min åsikt är att det rättsliga läget inte ger svar på uppenbarhetsrekvisitets vara eller icke vara men att det även i fortsättningen bör tillämpas ändamålsmässiga skäl.},
 author    = {Petersson, Joakim},
 keyword   = {Skiljemannarätt,Skiljeförfarande,EU-rätt,Processrätt,Ordre public,Ogiltighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det skiljemannarättsliga ordre public-begreppet – en diskussion om uppenbarhetsrekvisitet},
 year     = {2015},
}