Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nu blåser vi bröstarvingarna - En utredning om hur arvlåtaren kan kringgå det förstärkta laglottsskyddet

Eriksson Göbel, Robin LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Laglotten utgör hälften av arvslotten och berättigar endast arvlåtarens bröstarvingar enligt 7 kap. 1 § ÄB. Den andelen gå inte att testamentera bort. Laglottens ena syfte är att bevara den ekonomiska och sociala samhörighet som normalt föreligger mellan arvlåtaren och bröstarvingar. Dess andra syfte är att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna. Det förstärkta laglottsskyddet är ett ytterligare hinder för arvlåtaren att kringgå laglotten enligt 7 kap. 4 § ÄB. Den tillämpas om arvlåtaren under livstiden har givit en gåva som till syfte är att likställa med testamente. Arvlåtaren kan föreskriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv men det är inte möjligt att göra med det förstärkta laglottsskyddet. Det kan vara svårt för bröstarvingen... (More)
Laglotten utgör hälften av arvslotten och berättigar endast arvlåtarens bröstarvingar enligt 7 kap. 1 § ÄB. Den andelen gå inte att testamentera bort. Laglottens ena syfte är att bevara den ekonomiska och sociala samhörighet som normalt föreligger mellan arvlåtaren och bröstarvingar. Dess andra syfte är att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna. Det förstärkta laglottsskyddet är ett ytterligare hinder för arvlåtaren att kringgå laglotten enligt 7 kap. 4 § ÄB. Den tillämpas om arvlåtaren under livstiden har givit en gåva som till syfte är att likställa med testamente. Arvlåtaren kan föreskriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv men det är inte möjligt att göra med det förstärkta laglottsskyddet. Det kan vara svårt för bröstarvingen att ens veta om arvlåtaren har bortgivit en gåva under sin livstid. Detta har dock bröstarvingen rätt att få veta.

En gåva enligt skyddet är inte en gåva i traditionell mening utan omfattar även villkorade gåvor, underprisöverlåtelser och så vidare. Det förstärkta laglottsskyddets tillämplighet är beroende av gåvans syfte. Det blir i regel tillämpligt om syftet med gåvan är att ordna succession. Om däremot gåvan har ett riktat intresse blir regeln inte tillämplig. Det förekommer situationer där gåvan syftar till att ordna succession och är av riktat intresse. Då ska det väsentliga ändamålet för gåvan vara det avgörande för syftet. Det är även möjligt att minska laglotten genom bodelning och äktenskapsförord mellan makar. Det förstärkta laglottsskyddet sätts även ur spel genom förmånstagarförordnanden enligt 14 kap. 7 § FAL. (Less)
Abstract
The statutory share of inheritance is half of the share of inheritance and entitles only the deceased's heirs under the Inheritance Code Chapter 7 Section 1. The share cannot be bequeathed away. The main purpose of the statutory share of inheritance is to preserve the economic and social cohesion that normally exists between the deceased and the heirs. Its second purpose is to promote fairness between heirs. The enhanced protection for the statutory share of inheritance is a further obstacle for the testator to evade the statutory share of inheritance under Chapter 7 Section 4 of the Inheritance Code It is applicable if the deceased during his or her lifetime has given a gift where the purpose is to equate with a will. The deceased may... (More)
The statutory share of inheritance is half of the share of inheritance and entitles only the deceased's heirs under the Inheritance Code Chapter 7 Section 1. The share cannot be bequeathed away. The main purpose of the statutory share of inheritance is to preserve the economic and social cohesion that normally exists between the deceased and the heirs. Its second purpose is to promote fairness between heirs. The enhanced protection for the statutory share of inheritance is a further obstacle for the testator to evade the statutory share of inheritance under Chapter 7 Section 4 of the Inheritance Code It is applicable if the deceased during his or her lifetime has given a gift where the purpose is to equate with a will. The deceased may stipulate that the gift does not constitute an advance on inheritance, however it is not possible to do this with the enhanced protection for the statutory share of inheritance. It may be difficult for the heir to even know if the testator has given away a gift during his or her lifetime. However, it is the heir's right to learn this.

A gift under the protection is not a gift in the traditional sense but also covers conditional gifts, transfers below market value and so on. The applicability of the enhanced protection for the statutory share of inheritance depends on the gift’s purpose. It is usually applicable if the purpose of the gift is to arrange succession. However, if the gift has a directed interest the rule does not apply.

There are situations in which the gift is intended to arrange succession and there is a directed interest. The substantial object of the gift will then be decisive for the purpose. It is also possible to reduce the statutory share of inheritance through the division of joint property between spouses and pre-nuptial agreements. The enhanced protection for the statutory share of inheritance is also eliminated by the beneficiary provisions under Section 7 of the Insurance Contracts Act. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8510243,
 abstract   = {The statutory share of inheritance is half of the share of inheritance and entitles only the deceased's heirs under the Inheritance Code Chapter 7 Section 1. The share cannot be bequeathed away. The main purpose of the statutory share of inheritance is to preserve the economic and social cohesion that normally exists between the deceased and the heirs. Its second purpose is to promote fairness between heirs. The enhanced protection for the statutory share of inheritance is a further obstacle for the testator to evade the statutory share of inheritance under Chapter 7 Section 4 of the Inheritance Code It is applicable if the deceased during his or her lifetime has given a gift where the purpose is to equate with a will. The deceased may stipulate that the gift does not constitute an advance on inheritance, however it is not possible to do this with the enhanced protection for the statutory share of inheritance. It may be difficult for the heir to even know if the testator has given away a gift during his or her lifetime. However, it is the heir's right to learn this.

A gift under the protection is not a gift in the traditional sense but also covers conditional gifts, transfers below market value and so on. The applicability of the enhanced protection for the statutory share of inheritance depends on the gift’s purpose. It is usually applicable if the purpose of the gift is to arrange succession. However, if the gift has a directed interest the rule does not apply. 

There are situations in which the gift is intended to arrange succession and there is a directed interest. The substantial object of the gift will then be decisive for the purpose. It is also possible to reduce the statutory share of inheritance through the division of joint property between spouses and pre-nuptial agreements. The enhanced protection for the statutory share of inheritance is also eliminated by the beneficiary provisions under Section 7 of the Insurance Contracts Act.},
 author    = {Eriksson Göbel, Robin},
 keyword   = {laglott (en. statutory share of inheritance,bequest),gåva (en. gift,förstärkt laglottsskydd (en. enhanced protection for the statutory share),distributive share of the estate rightful share),Arvsrätt,arvslott (en.(due)share of inheritance,lawful share),laglotsskydd (en. protection for the statutory share)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nu blåser vi bröstarvingarna - En utredning om hur arvlåtaren kan kringgå det förstärkta laglottsskyddet},
 year     = {2015},
}