Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Särskilt utsatt situation" - Rättstillämpning i strid med lagstiftarens syfte?

Andersson, Sofie LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den första juli år 2013 ändrades våldtäktslagstiftningen genom att rekvisitet särskilt utsatt situation infördes och ersatte den dåvarande bestämmelsen hjälplöst tillstånd. Skälet bakom ändringen var bland annat att rekvisitet hjälplöst tillstånd tillämpats för snävt. Utöver detta har det framstått som omöjligt att utreda och lagföra en våldtäkt när stödbevisning saknats. Syftet med ändringen var att utvidga tillämpningsområdet för att ytterligare stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten.

Uppsatsen utreder, genom en rättsfallsstudie, huruvida den materiella ändringen i våldtäktsbestämmelsen tillämpas på det sätt som lagstiftaren ämnat åstadkomma. Författaren drar slutsatsen, mot bakgrund av de empiriska exemplen, att en... (More)
Den första juli år 2013 ändrades våldtäktslagstiftningen genom att rekvisitet särskilt utsatt situation infördes och ersatte den dåvarande bestämmelsen hjälplöst tillstånd. Skälet bakom ändringen var bland annat att rekvisitet hjälplöst tillstånd tillämpats för snävt. Utöver detta har det framstått som omöjligt att utreda och lagföra en våldtäkt när stödbevisning saknats. Syftet med ändringen var att utvidga tillämpningsområdet för att ytterligare stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten.

Uppsatsen utreder, genom en rättsfallsstudie, huruvida den materiella ändringen i våldtäktsbestämmelsen tillämpas på det sätt som lagstiftaren ämnat åstadkomma. Författaren drar slutsatsen, mot bakgrund av de empiriska exemplen, att en viss ändring skett i rättstillämpningen men att vissa brister kvarstår.

Införandet av rekvisitet särskilt utsatt situation har med andra ord inte fått det genomslag som lagstiftaren åsyftat och eventuellt strider tillämpningen mot lagstiftarens syfte. Analysen belyser problematiken kring de rättssäkerhetsaspekter som en icke enhetlig rättstillämpning medför men med ett konstaterande om att en för hård styrning från lagstiftaren strider mot den viktiga principen om domstolars självständighet. Författaren menar att en viktig orsak till att materiella ändringar av våldtäktsparagrafen inte får det genomslag som lagstiftaren ämnat åstadkomma troligen beror på den ofrånkomliga bevisproblematiken. (Less)
Popular Abstract
On July 1st., 2013 the Swedish rape legislation was changed with the introduction of the prerequisite particulary exposed situation that replaced the previous prerequisite helpless state. The motive for this change was, among other things, that the courts had been too restrictive in their adjudication of the prerequisite helpless state. Furthermore, it seemed impossible to investigate and prosecute rape without supporting evidence. The purpose of the amendment was to extend the scope to further strengthen the protection of sexual self-determination.

This essay investigates, through a legal case study, if the substantive change in the rape law has been applied in accordance with the legislator's purpose. In the light of the empirical... (More)
On July 1st., 2013 the Swedish rape legislation was changed with the introduction of the prerequisite particulary exposed situation that replaced the previous prerequisite helpless state. The motive for this change was, among other things, that the courts had been too restrictive in their adjudication of the prerequisite helpless state. Furthermore, it seemed impossible to investigate and prosecute rape without supporting evidence. The purpose of the amendment was to extend the scope to further strengthen the protection of sexual self-determination.

This essay investigates, through a legal case study, if the substantive change in the rape law has been applied in accordance with the legislator's purpose. In the light of the empirical examples, the author concludes that some changes have been made in accordance with the legislator’s purpose, but some deficiencies still remain.

The introduction of the prerequisite particulary exposed situation hasn’t really had the impact that the legislator intended and the application could therefore stand in conflict with the legislator’s purpose. The analysis illustrates the problems related to the aspects of the legal security that a non-uniform application of the law entails. It also states that too strict directives from the legislature violates the important principle of the independence of the courts. The author also argues that a major cause of why material changes in the rape article do not produce the legislator's intended results are due to the inevitable difficulties in evidential matters. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sofie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
8510270
date added to LUP
2016-02-08 10:49:25
date last changed
2016-10-11 14:44:46
@misc{8510270,
 abstract   = {Den första juli år 2013 ändrades våldtäktslagstiftningen genom att rekvisitet särskilt utsatt situation infördes och ersatte den dåvarande bestämmelsen hjälplöst tillstånd. Skälet bakom ändringen var bland annat att rekvisitet hjälplöst tillstånd tillämpats för snävt. Utöver detta har det framstått som omöjligt att utreda och lagföra en våldtäkt när stödbevisning saknats. Syftet med ändringen var att utvidga tillämpningsområdet för att ytterligare stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten.

Uppsatsen utreder, genom en rättsfallsstudie, huruvida den materiella ändringen i våldtäktsbestämmelsen tillämpas på det sätt som lagstiftaren ämnat åstadkomma. Författaren drar slutsatsen, mot bakgrund av de empiriska exemplen, att en viss ändring skett i rättstillämpningen men att vissa brister kvarstår. 

Införandet av rekvisitet särskilt utsatt situation har med andra ord inte fått det genomslag som lagstiftaren åsyftat och eventuellt strider tillämpningen mot lagstiftarens syfte. Analysen belyser problematiken kring de rättssäkerhetsaspekter som en icke enhetlig rättstillämpning medför men med ett konstaterande om att en för hård styrning från lagstiftaren strider mot den viktiga principen om domstolars självständighet. Författaren menar att en viktig orsak till att materiella ändringar av våldtäktsparagrafen inte får det genomslag som lagstiftaren ämnat åstadkomma troligen beror på den ofrånkomliga bevisproblematiken.},
 author    = {Andersson, Sofie},
 keyword   = {straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Särskilt utsatt situation" - Rättstillämpning i strid med lagstiftarens syfte?},
 year     = {2015},
}