Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vipeholmsexperimentet i en ideologisk och rättslig kontext

Enerbäck, Sara LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av en rättsdogmatisk metod beskriva hur Vipeholmsexperimentet kunde genomföras mot bakgrund av den rättsliga kontext som rådde under tiden 1939-1955. En teoridriven metod används för att förklara det ideologiska sammanhang som förelåg och hur man såg på förhållandet mellan samhället och individen.

Folktandvården infördes i Sverige 1938 som en del i det folkhälsoprojekt som bedrevs av socialdemokratin. Karies var en av den tidens stora folksjukdomar och för att komma underfund med orsaken till karies genomfördes Vipeholmsexperimentet. Experimentet genomfördes som humanexperiment på en anstalt för sinnesslöa, där de intagna patienternas tänder fick agera försöksmaterial. Utilitarismen... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av en rättsdogmatisk metod beskriva hur Vipeholmsexperimentet kunde genomföras mot bakgrund av den rättsliga kontext som rådde under tiden 1939-1955. En teoridriven metod används för att förklara det ideologiska sammanhang som förelåg och hur man såg på förhållandet mellan samhället och individen.

Folktandvården infördes i Sverige 1938 som en del i det folkhälsoprojekt som bedrevs av socialdemokratin. Karies var en av den tidens stora folksjukdomar och för att komma underfund med orsaken till karies genomfördes Vipeholmsexperimentet. Experimentet genomfördes som humanexperiment på en anstalt för sinnesslöa, där de intagna patienternas tänder fick agera försöksmaterial. Utilitarismen förespråkade samhällets intressen framför individens, och det var de enskilda som skulle bidra till samhällsnyttan. Socialdarwinismen präglade samhället och de rasbiologiska tankarna bidrog till klassificeringen av individer som antingen renrasiga eller avvikande. De sinnesslöa på Vipeholm tillhörde den degenererande grupp som samhället skulle skyddas ifrån.

Under tio år utfördes experiment på de sinnesslöa på Vipeholms Sjukhus som resulterade i att socker var orsaken till karies.
Regleringar för mänskliga rättigheter och forskningsetik ansågs inte tillämpliga i den mån de var kända. Medicinalstyrelsen, tandläkare och forskare lät behovet av vetenskapligt legitima resultat gå före omsorgen om individen.

Den ideologiska kontexten, avsaknad av lagstiftning och en oskyddad grupp individer som inte hade status som människor möjliggjorde Vipeholmsexperimentets genomförande. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this essay is that, with the help of a legal dogmatic method, to describe how ”Vipeholmsexperimentet” could be implemented in the light of the legal context that prevailed during the period of 1939-1955. A theory-driven method is used to explain the ideological context that existed and how they percieved the relationship between society and the individual.

Folktandvården, the public institution for dental care, was introduced in Sweden in 1938 as part of the public health project run by the politicians. Caries was one of the larger national diseases and ”Vipeholmsexperimentet” was implemented to come to grips with the cause of dental caries. The experiment was conducted as a human experiments in an institution for the... (More)
The purpose of this essay is that, with the help of a legal dogmatic method, to describe how ”Vipeholmsexperimentet” could be implemented in the light of the legal context that prevailed during the period of 1939-1955. A theory-driven method is used to explain the ideological context that existed and how they percieved the relationship between society and the individual.

Folktandvården, the public institution for dental care, was introduced in Sweden in 1938 as part of the public health project run by the politicians. Caries was one of the larger national diseases and ”Vipeholmsexperimentet” was implemented to come to grips with the cause of dental caries. The experiment was conducted as a human experiments in an institution for the mentally deficient, where the inmates patients' teeth acted as experimental material. Utilitarianism advocated the society's interests above the individual, whereas the induvidual had to contribute to the public welfare. Social Darwinism minted the society and the racial ideas contributed to the designation of individuals who are either purebred or dissenting. The feebleminded at Vipeholm belonged to the degenerative group that society needed protection from.

For ten years, experiments were conducted on the feebleminded at Vipeholm wich generates the results that caries is caused by socker.
Regulations for Human Rights and experimental ethics were seen as not applicable as far as they were known. Medicinalstyrelsen, the public medical board, dentists and scientists allowed the need for scientifically legitimate results to go before caring for the individual.

The ideological context, the absence of legislation and an unprotected group of individuals allowed the implementation of ”Vipeholmsexperimentets”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enerbäck, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, Vipeholmsexperimentet, sinnesslö
language
Swedish
id
8510612
date added to LUP
2016-02-23 15:16:13
date last changed
2016-02-23 15:16:13
@misc{8510612,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av en rättsdogmatisk metod beskriva hur Vipeholmsexperimentet kunde genomföras mot bakgrund av den rättsliga kontext som rådde under tiden 1939-1955. En teoridriven metod används för att förklara det ideologiska sammanhang som förelåg och hur man såg på förhållandet mellan samhället och individen. 

Folktandvården infördes i Sverige 1938 som en del i det folkhälsoprojekt som bedrevs av socialdemokratin. Karies var en av den tidens stora folksjukdomar och för att komma underfund med orsaken till karies genomfördes Vipeholmsexperimentet. Experimentet genomfördes som humanexperiment på en anstalt för sinnesslöa, där de intagna patienternas tänder fick agera försöksmaterial. Utilitarismen förespråkade samhällets intressen framför individens, och det var de enskilda som skulle bidra till samhällsnyttan. Socialdarwinismen präglade samhället och de rasbiologiska tankarna bidrog till klassificeringen av individer som antingen renrasiga eller avvikande. De sinnesslöa på Vipeholm tillhörde den degenererande grupp som samhället skulle skyddas ifrån. 

Under tio år utfördes experiment på de sinnesslöa på Vipeholms Sjukhus som resulterade i att socker var orsaken till karies.
Regleringar för mänskliga rättigheter och forskningsetik ansågs inte tillämpliga i den mån de var kända. Medicinalstyrelsen, tandläkare och forskare lät behovet av vetenskapligt legitima resultat gå före omsorgen om individen. 

Den ideologiska kontexten, avsaknad av lagstiftning och en oskyddad grupp individer som inte hade status som människor möjliggjorde Vipeholmsexperimentets genomförande.},
 author    = {Enerbäck, Sara},
 keyword   = {rättshistoria,Vipeholmsexperimentet,sinnesslö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vipeholmsexperimentet i en ideologisk och rättslig kontext},
 year     = {2015},
}