Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lika provocerande? - Provokationsbedömningen ur ett likabehandlingsperspektiv

Sandslätt, Hanna LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Provokation som grund för strafflindring regleras i 29 kap. 3 § första stycket 1 BrB och då domstolen anser att någon objektivt sett har blivit utsatt för ett uppenbart kränkande beteende kan detta få verkan i förmildrande riktning i påföljdsbestämningen. Domstolar har ett relativt stort utrymme att fastställa vad som kan utgöra provokation på grund av att det finns få uttalanden i förarbeten och lagtext som begränsar deras bedömning. Något som domstolar dock, oavsett hur fria händer de har givits, alltid ska efterleva i sin rättsskipning är likhetsprincipen i 1 kap. 9 § RF, vilken består av ett krav på att beakta allas likhet inför lagen.
Utöver att utreda vilket utrymme domstolen har att göra en skönsmässig bedömning vid fastställande... (More)
Provokation som grund för strafflindring regleras i 29 kap. 3 § första stycket 1 BrB och då domstolen anser att någon objektivt sett har blivit utsatt för ett uppenbart kränkande beteende kan detta få verkan i förmildrande riktning i påföljdsbestämningen. Domstolar har ett relativt stort utrymme att fastställa vad som kan utgöra provokation på grund av att det finns få uttalanden i förarbeten och lagtext som begränsar deras bedömning. Något som domstolar dock, oavsett hur fria händer de har givits, alltid ska efterleva i sin rättsskipning är likhetsprincipen i 1 kap. 9 § RF, vilken består av ett krav på att beakta allas likhet inför lagen.
Utöver att utreda vilket utrymme domstolen har att göra en skönsmässig bedömning vid fastställande av huruvida provokation har förekommit, belyser uppsatsen domstolars argumentation och huruvida dessa kan ifrågasättas ur ett likabehandlingsperspektiv med hjälp av ett antal rättsfall.
I ett av de rättsfall som berörs i uppsatsen uttalar domstolen sig på följande sätt: ”AA kan ha blivit utsatt för ett ovanligt påfluget närmande och det är av homosexuell natur. Det är känt att detta kan väcka starka känslor och upplevas mycket obehagligt för den som utsätts för detta.” Detta resonemang kan ifrågasättas ur ett likabehandlingsperspektiv då mycket tyder på att domstolen har lagt vikt vid offrets sexuella läggning. Även övriga rättsfall i uppsatsen innehåller indikationer på att domstolar har låtit en parts sexuella läggning eller kön påverka provokationsbedömningen och att de därigenom inte har argumenterat på ett likformigt och icke- diskriminerande sätt, något som likhetsprincipen kräver. (Less)
Abstract
Provocation as a basis for mitigation of a sentence is regulated in Chapter 29. 3 § first paragraph 1 of the Penal Code and this can have effect in mitigating direction when the court considers that someone has been a victim of a clearly degrading behavior from an objective point of view. Courts have a relatively broad discretion to determine what may constitute provocation because there are only a few statements in the legislative history and in the text of law that limits their discretion. Something courts, despite the amount of freedom they have been given, always have to observe is the principle of equality in Chapter 1. 9 § RF, which consists of a requirement of the equality of all when administering the law.
In addition to... (More)
Provocation as a basis for mitigation of a sentence is regulated in Chapter 29. 3 § first paragraph 1 of the Penal Code and this can have effect in mitigating direction when the court considers that someone has been a victim of a clearly degrading behavior from an objective point of view. Courts have a relatively broad discretion to determine what may constitute provocation because there are only a few statements in the legislative history and in the text of law that limits their discretion. Something courts, despite the amount of freedom they have been given, always have to observe is the principle of equality in Chapter 1. 9 § RF, which consists of a requirement of the equality of all when administering the law.
In addition to investigating the courts discretion to determine whether provocation has occured, the essay illustrates courts reasoning and whether they can be questioned from a perspective of equal treatment with the help of a number of cases. In one of the cases covered in the essay the judges express their opinion in the following way: ”AA may have been the victim of an unusual ranting approach and it is of a homosexual nature. It is known that this can arouse strong emotions and be a very unpleasent experience for the one experiencing it [my translation].” This reasoning is questionable from an equality perspective, because it indicates that the court has found the victims sexual orientation to be relevant. The other cases does also contain indications of that courts has let a party’s sexual orientation or gender impact the assessment of provocation and that they therefore haven’t argued undiversified and in a non-discriminatory way, which is something that the principle of equality requiers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandslätt, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, provokation
language
Swedish
id
8511355
date added to LUP
2016-02-23 16:06:43
date last changed
2016-02-23 16:06:43
@misc{8511355,
 abstract   = {Provocation as a basis for mitigation of a sentence is regulated in Chapter 29. 3 § first paragraph 1 of the Penal Code and this can have effect in mitigating direction when the court considers that someone has been a victim of a clearly degrading behavior from an objective point of view. Courts have a relatively broad discretion to determine what may constitute provocation because there are only a few statements in the legislative history and in the text of law that limits their discretion. Something courts, despite the amount of freedom they have been given, always have to observe is the principle of equality in Chapter 1. 9 § RF, which consists of a requirement of the equality of all when administering the law.
In addition to investigating the courts discretion to determine whether provocation has occured, the essay illustrates courts reasoning and whether they can be questioned from a perspective of equal treatment with the help of a number of cases. In one of the cases covered in the essay the judges express their opinion in the following way: ”AA may have been the victim of an unusual ranting approach and it is of a homosexual nature. It is known that this can arouse strong emotions and be a very unpleasent experience for the one experiencing it [my translation].” This reasoning is questionable from an equality perspective, because it indicates that the court has found the victims sexual orientation to be relevant. The other cases does also contain indications of that courts has let a party’s sexual orientation or gender impact the assessment of provocation and that they therefore haven’t argued undiversified and in a non-discriminatory way, which is something that the principle of equality requiers.},
 author    = {Sandslätt, Hanna},
 keyword   = {Straffrätt,provokation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lika provocerande? - Provokationsbedömningen ur ett likabehandlingsperspektiv},
 year     = {2015},
}