Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dömd förälder inför rätten - Barnets bästa i vårdnadstvister med anledning av våldsbrott respektive egenmäktighet med barn

Törnell, Terese LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I familjerätten är begreppet barnets bästa välkänt. Detta begrepp är avgörande när domstolar och sociala myndigheter ska ta beslut beträffande vårdnad, boende och umgänge. Vad som är barnets bästa avgörs i det enskilda fallet, men risken att barnet eller en annan familjemedlem far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med dess föräldrar ska särskilt beaktas. Således är det genomgående barnets bästa som utmärks i vårdnadstvister och ingen hänsyn ska tas till rättvisa mellan föräldrarna.
Det förefaller naturligt att de flesta föräldrar vill ha så mycket kontakt som möjligt med sitt barn, men var ska gränsen dras när brottet gör inträde i barnfamiljen? Vilket skydd har barnet när föräldern är dömd för brott och hur argumenterar... (More)
I familjerätten är begreppet barnets bästa välkänt. Detta begrepp är avgörande när domstolar och sociala myndigheter ska ta beslut beträffande vårdnad, boende och umgänge. Vad som är barnets bästa avgörs i det enskilda fallet, men risken att barnet eller en annan familjemedlem far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med dess föräldrar ska särskilt beaktas. Således är det genomgående barnets bästa som utmärks i vårdnadstvister och ingen hänsyn ska tas till rättvisa mellan föräldrarna.
Det förefaller naturligt att de flesta föräldrar vill ha så mycket kontakt som möjligt med sitt barn, men var ska gränsen dras när brottet gör inträde i barnfamiljen? Vilket skydd har barnet när föräldern är dömd för brott och hur argumenterar domstolen i dessa fall? Uppsatsens syfte är att belysa hur domstolarna tillämpar gällande rätt med avseende på barnets bästa när den ena föräldern är dömd för brott.
Familjevåld är ett fortgående, världsomspännande brott och är följaktligen alltid ett aktuellt brott att behandla. I takt med att människor i större utsträckning reser och flyttar mellan olika länder utvidgas också familjen över gränserna. Med anledning av detta blir egenmäktighet med barn likaså ett aktuellt brott att behandla. Domstolarnas resonemang vid dessa två brott är därför särskilt intressant, såväl som vilka bedömningsgrunder som blir utslagsgivande i denna typ av vårdnadstvister. Fyra rättsfall analyseras, två berör våldsbrott och två berör egenmäktighet med barn. Analysen visar att våldet negligeras och en bedömning av risken oftast saknas eller är bristfällig. Kontinuitetsprincipen konstateras vara utslagsgivande i hälften av rättsfallen. I resterande två rättsfall är riskbedömningen utslagsgivande i det ena och samarbetssvårigheter i det andra. (Less)
Abstract
In family law, the concept of the best interest of the child is well known. This concept is crucial when courts and social agencies are to take decisions regarding custody, resident and access. What the best interest of the child is gets determined in the individual case, but the risk that the child or another family member gets harmed and the child's need for close and good contact with its parents is in particular to be considered. Thus, it is consistently the best interest of the child that is characterized in custody disputes and no account of justice between the parents shall be taken.
It seems natural that most parents want as much contact as possible with their child, but where should the line be drawn when the crime makes entry... (More)
In family law, the concept of the best interest of the child is well known. This concept is crucial when courts and social agencies are to take decisions regarding custody, resident and access. What the best interest of the child is gets determined in the individual case, but the risk that the child or another family member gets harmed and the child's need for close and good contact with its parents is in particular to be considered. Thus, it is consistently the best interest of the child that is characterized in custody disputes and no account of justice between the parents shall be taken.
It seems natural that most parents want as much contact as possible with their child, but where should the line be drawn when the crime makes entry into a family with children? Which protection does the child have when one parent is convicted of a crime and how does the court argue in these cases? The purpose of this essay is to highlight how the courts apply applicable law regarding the best interest of the child when the other parent is convicted of a crime.
Domestic violence is an ongoing, worldwide crime and is consequently always a present crime of treating. As people travel in greater extent and move between different countries, the families are expanding across borders. For this reason, arbitrary handling of a child also becomes a present crime of treating. The courts reasoning in the event of these two crimes are therefore particularly interesting, as well as to come to a conclusion what criteria becomes decisive in this type of custody disputes. Four cases are being analysed, two concerning domestic violence and two concerning arbitrary handling of a child. The analysis shows that the violence is neglected and an assessment of the risk is usually missing or is inadequate. The continuity principle is found to be decisive in half of the cases. In the two remaining cases, the risk assessment is decisive in one of them and cooperative difficulties in the other. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnell, Terese LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vårdnad, Civilrätt, Familjerätt, Barnets bästa
language
Swedish
id
8511493
date added to LUP
2016-02-24 08:15:19
date last changed
2016-02-24 08:15:19
@misc{8511493,
 abstract   = {In family law, the concept of the best interest of the child is well known. This concept is crucial when courts and social agencies are to take decisions regarding custody, resident and access. What the best interest of the child is gets determined in the individual case, but the risk that the child or another family member gets harmed and the child's need for close and good contact with its parents is in particular to be considered. Thus, it is consistently the best interest of the child that is characterized in custody disputes and no account of justice between the parents shall be taken.
It seems natural that most parents want as much contact as possible with their child, but where should the line be drawn when the crime makes entry into a family with children? Which protection does the child have when one parent is convicted of a crime and how does the court argue in these cases? The purpose of this essay is to highlight how the courts apply applicable law regarding the best interest of the child when the other parent is convicted of a crime.
Domestic violence is an ongoing, worldwide crime and is consequently always a present crime of treating. As people travel in greater extent and move between different countries, the families are expanding across borders. For this reason, arbitrary handling of a child also becomes a present crime of treating. The courts reasoning in the event of these two crimes are therefore particularly interesting, as well as to come to a conclusion what criteria becomes decisive in this type of custody disputes. Four cases are being analysed, two concerning domestic violence and two concerning arbitrary handling of a child. The analysis shows that the violence is neglected and an assessment of the risk is usually missing or is inadequate. The continuity principle is found to be decisive in half of the cases. In the two remaining cases, the risk assessment is decisive in one of them and cooperative difficulties in the other.},
 author    = {Törnell, Terese},
 keyword   = {Vårdnad,Civilrätt,Familjerätt,Barnets bästa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dömd förälder inför rätten - Barnets bästa i vårdnadstvister med anledning av våldsbrott respektive egenmäktighet med barn},
 year     = {2015},
}