Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utmätning av bostäder

Carlsson, Felix LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En bostads primära funktion är att skapa en avgränsad miljö som ger skydd och komfort mot omvärlden. Enligt utsökningsbalkens bestämmelser ska bostäder utmätas i sista hand eller när annan utmätningsbar egendom saknas. Bestämmelserna kring utmätning av bostäder återfinns i 4:3 UB samt 5:1 6p UB. Vid ett tvångsingripande mot en enskilds bostad ska rätten till hem och äganderättsskyddet i EKMR respekteras. Om gäldenären har en familj ska även barnets bästa i FN:s barnkonvention beaktas.
Enligt dagens bestämmelser saknar fastigheter skydd från utmätning och bostadsrätter skyddas endast i viss mån genom reglerna om beneficium. Gällande fastigheter är det endast det förväntade överskottet från en försäljning som står i fokus och enligt... (More)
En bostads primära funktion är att skapa en avgränsad miljö som ger skydd och komfort mot omvärlden. Enligt utsökningsbalkens bestämmelser ska bostäder utmätas i sista hand eller när annan utmätningsbar egendom saknas. Bestämmelserna kring utmätning av bostäder återfinns i 4:3 UB samt 5:1 6p UB. Vid ett tvångsingripande mot en enskilds bostad ska rätten till hem och äganderättsskyddet i EKMR respekteras. Om gäldenären har en familj ska även barnets bästa i FN:s barnkonvention beaktas.
Enligt dagens bestämmelser saknar fastigheter skydd från utmätning och bostadsrätter skyddas endast i viss mån genom reglerna om beneficium. Gällande fastigheter är det endast det förväntade överskottet från en försäljning som står i fokus och enligt gällande rättspraxis får utmätning ske även om skulden är liten eller endast en mindre del av skulden blir betald. Gällande bostadsrätter krävs det endast att värdet på bostaden överstiger ett lågt gränsvärde för att beneficium skyddet bortfaller. UB:s reglering kring utmätning av bostäder är huvudsakligen från 1980-talet och bostadsmarknaden har förändrats sedan bestämmelserna infördes. Europadomstolen har fällt Sverige för att ha kränkt rätten till hem och äganderättsskyddet genom att utmäta en gäldenärs bostad för en ringa skuld om 6 721 kr.
Resultatet av den här promemorian är att jag anser att det enligt dagens lagstiftning och gällande rättspraxis saknas tillräcklig hänsyn för gäldenären och dennes familjs behov av deras bostad. Fastigheter bör, precis som bostadsrätter, omfattas av reglerna om beneficium och det bör införas krav på att en proportionalitetsbedömning alltid måste göras innan en utmätning av en bostad får ske. (Less)
Popular Abstract
The primary function of an home is to create a isolated environment that provides comfort and protection against the outside world. According to utsökningsbalkens provisions, an home shall be seized as a last resort or when all other kinds of property is missing. The provisions regarding seizure of homes are found in 4:3 UB and 5:1 6p UB. At a coercive action against an individual's residence, the right to home and property protection in the ECHR needs to be respected. If the debtor has a family the best interests of the children in the UNCRC also needs to be taken into account.
Under the current rules, real estates lack protection against seizure and co-operative apartments are protected only to a certain extent by the rules of... (More)
The primary function of an home is to create a isolated environment that provides comfort and protection against the outside world. According to utsökningsbalkens provisions, an home shall be seized as a last resort or when all other kinds of property is missing. The provisions regarding seizure of homes are found in 4:3 UB and 5:1 6p UB. At a coercive action against an individual's residence, the right to home and property protection in the ECHR needs to be respected. If the debtor has a family the best interests of the children in the UNCRC also needs to be taken into account.
Under the current rules, real estates lack protection against seizure and co-operative apartments are protected only to a certain extent by the rules of benefice. Regarding real estate, only the expected surplus from the sale is considered and under the current case law, seizure happens even if the debt is small or when only a small portion of the debt will be paid off. Regarding co-operative apartments, it is only required that the value of the home exceeds a low threshold for the benefice protection to lapse. UB's rules regarding seizure of homes are mainly from the 1980s and the housing market has changed since the rules were introduced. The European Court has ruled Sweden for violating the right to home and property rights protection, impose a debtor's residence for a small debt of 6721 SEK.
The result of this memorandum is that I believe that the current legislation and case-law does not sufficiently account for the debtor and his family's need of their home. Real estates should, like co-operative apartments, be subject to the rules of benefice and requirements should be introduced on that a proportionality assessment must be done before a seizure of an home is permitted. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Felix LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, utsökningsrätt, utmätning
language
Swedish
id
8511680
date added to LUP
2016-02-08 10:43:31
date last changed
2016-02-08 10:43:31
@misc{8511680,
 abstract   = {En bostads primära funktion är att skapa en avgränsad miljö som ger skydd och komfort mot omvärlden. Enligt utsökningsbalkens bestämmelser ska bostäder utmätas i sista hand eller när annan utmätningsbar egendom saknas. Bestämmelserna kring utmätning av bostäder återfinns i 4:3 UB samt 5:1 6p UB. Vid ett tvångsingripande mot en enskilds bostad ska rätten till hem och äganderättsskyddet i EKMR respekteras. Om gäldenären har en familj ska även barnets bästa i FN:s barnkonvention beaktas.
	Enligt dagens bestämmelser saknar fastigheter skydd från utmätning och bostadsrätter skyddas endast i viss mån genom reglerna om beneficium. Gällande fastigheter är det endast det förväntade överskottet från en försäljning som står i fokus och enligt gällande rättspraxis får utmätning ske även om skulden är liten eller endast en mindre del av skulden blir betald. Gällande bostadsrätter krävs det endast att värdet på bostaden överstiger ett lågt gränsvärde för att beneficium skyddet bortfaller. UB:s reglering kring utmätning av bostäder är huvudsakligen från 1980-talet och bostadsmarknaden har förändrats sedan bestämmelserna infördes. Europadomstolen har fällt Sverige för att ha kränkt rätten till hem och äganderättsskyddet genom att utmäta en gäldenärs bostad för en ringa skuld om 6 721 kr.
	Resultatet av den här promemorian är att jag anser att det enligt dagens lagstiftning och gällande rättspraxis saknas tillräcklig hänsyn för gäldenären och dennes familjs behov av deras bostad. Fastigheter bör, precis som bostadsrätter, omfattas av reglerna om beneficium och det bör införas krav på att en proportionalitetsbedömning alltid måste göras innan en utmätning av en bostad får ske.},
 author    = {Carlsson, Felix},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,utsökningsrätt,utmätning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utmätning av bostäder},
 year     = {2015},
}