Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oskuldsintyg och hymeningrepp - En utredning om tillåtna vårdåtgärder i oskuldsrelaterade ärenden

Andersson, Frida LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I samband med stark medial uppmärksamhet runt hedersmord vid millennieskiftet erkändes hedersrelaterat våld och förtryck som ett särskilt samhällsproblem. Sedan dess har staten stärkt lagstiftningen på området och riktat särskilda satsningar för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i en patriarkal maktordning som återfinns i vissa kulturer. I hederskulturer är mäns kontroll över kvinnors sexualitet central, vilket medför att kvinnor och flickor i denna kontext är särskilt utsatta. Samhället och rättsväsendet har en skyldighet att tillgodose kvinnors grundläggande rättighet att erhålla skydd mot hedersrelaterat förtryck.
Inom svensk hälso- och sjukvård förekommer ärenden där... (More)
I samband med stark medial uppmärksamhet runt hedersmord vid millennieskiftet erkändes hedersrelaterat våld och förtryck som ett särskilt samhällsproblem. Sedan dess har staten stärkt lagstiftningen på området och riktat särskilda satsningar för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i en patriarkal maktordning som återfinns i vissa kulturer. I hederskulturer är mäns kontroll över kvinnors sexualitet central, vilket medför att kvinnor och flickor i denna kontext är särskilt utsatta. Samhället och rättsväsendet har en skyldighet att tillgodose kvinnors grundläggande rättighet att erhålla skydd mot hedersrelaterat förtryck.
Inom svensk hälso- och sjukvård förekommer ärenden där läkarintyg efterfrågas som anger om en kvinna har sin mödom kvar. Kvinnor söker sig även till sjukvården för hymeningrepp i syfte att framkalla det obligatoriska blodet på lakanet under bröllopsnatten. De oskuldsnormer som föranleder vårdärenden av detta slag är förankrade i hederskulturens föreställningar om sexualitet. Uppsatsen utreder de medicinrättsliga och straffrättsliga förutsättningarna för hälso- och sjukvården att vidta åtgärder och utfärda intyg vars bakomliggande motiv inte är medicinskt utan som istället genomsyras av hedersrelaterade oskuldsnormer.
Hymeningrepp är ett oreglerat område i svensk medicinrätt vilket innebär att det inte finns något principiellt förbud mot ingreppen som sådana. De tillgängliga vårdmetoderna uppfyller dock inte det lagstadgade kravet på vårdkvalitet vilket innebär att ingreppet inte får utföras av vårdpersonal.
Den straffrättsliga slutsatsen blir att de utredda vårdåtgärderna med hedersrelaterade motiv skulle kunna föranleda straffrättsligt ansvar för vårdpersonal. Principen om social adekvans rättfärdigar sjukvårdspersonals handlingar som under andra omständigheter skulle vara kriminella. Med hänsyn till åtgärdernas bristande förenlighet med vårdens kvalitetskrav samt att hederskultur inte är ett av rättsordningen skyddsvärt intresse kan principen om social adekvans inte rättfärdiga hymeningrepp och vissa oskuldsintyg. (Less)
Popular Abstract
Honour related violence and oppression was recognized as a separate social problem when cases of honour killings received widespread attention in the media in the beginning of the 21st century. Since then, the Swedish government has strengthened legislation on the subject matter and taken measures in order to oppose honour related violence and oppression. The oppression derive from a patriarchal power structure found in some cultures. These societies aim to control and constrain the sexuality of women, which makes women and girls in this context particularly vulnerable. Society and the judicial system has an obligation towards women to provide protection against honor-related oppression.
Within the Swedish health care medical certificates... (More)
Honour related violence and oppression was recognized as a separate social problem when cases of honour killings received widespread attention in the media in the beginning of the 21st century. Since then, the Swedish government has strengthened legislation on the subject matter and taken measures in order to oppose honour related violence and oppression. The oppression derive from a patriarchal power structure found in some cultures. These societies aim to control and constrain the sexuality of women, which makes women and girls in this context particularly vulnerable. Society and the judicial system has an obligation towards women to provide protection against honor-related oppression.
Within the Swedish health care medical certificates of virginity and reconstruction of the hymen are being requested by women. In societies characterized by honour a bloodstained bed-sheet after the wedding night constitutes evidence of premarital virginity. The reason doctors are being asked to deliver certificates of virginity and to reconstruct the hymen can be traced back to honour related norms regarding chastity and cultural beliefs about sexuality. The purpose of this essay is to examine whether it is legal to write medical certificates of virginity and to perform reconstructions of the hymen.
There is no legislation regarding these kinds of medical measures which means that there is no general prohibition against the medical measures as such. However the treatment methods available do not fulfill the statutory requirements regarding the quality of healthcare. Consequently it is inconsistent with medical legislation for these measures to be performed by health care professionals.
In addition, delivering medical certificates of virginity and performing reconstructions of the hymen might lead to criminal liability for healthcare professionals. The principle of social adequacy generally justifies medical measures which under other circumstances would be illegal. Since the treatment methods available are inadequate and due to the unacceptable purpose of the measures, the principle of social adequacy cannot legally justify reconstructions of the hymen and medical certificates which state whether the patient is a virgin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Frida LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Social adekvans
language
Swedish
id
8511688
date added to LUP
2016-02-08 10:51:20
date last changed
2016-02-08 10:51:20
@misc{8511688,
 abstract   = {I samband med stark medial uppmärksamhet runt hedersmord vid millennieskiftet erkändes hedersrelaterat våld och förtryck som ett särskilt samhällsproblem. Sedan dess har staten stärkt lagstiftningen på området och riktat särskilda satsningar för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i en patriarkal maktordning som återfinns i vissa kulturer. I hederskulturer är mäns kontroll över kvinnors sexualitet central, vilket medför att kvinnor och flickor i denna kontext är särskilt utsatta. Samhället och rättsväsendet har en skyldighet att tillgodose kvinnors grundläggande rättighet att erhålla skydd mot hedersrelaterat förtryck.
Inom svensk hälso- och sjukvård förekommer ärenden där läkarintyg efterfrågas som anger om en kvinna har sin mödom kvar. Kvinnor söker sig även till sjukvården för hymeningrepp i syfte att framkalla det obligatoriska blodet på lakanet under bröllopsnatten. De oskuldsnormer som föranleder vårdärenden av detta slag är förankrade i hederskulturens föreställningar om sexualitet. Uppsatsen utreder de medicinrättsliga och straffrättsliga förutsättningarna för hälso- och sjukvården att vidta åtgärder och utfärda intyg vars bakomliggande motiv inte är medicinskt utan som istället genomsyras av hedersrelaterade oskuldsnormer.
Hymeningrepp är ett oreglerat område i svensk medicinrätt vilket innebär att det inte finns något principiellt förbud mot ingreppen som sådana. De tillgängliga vårdmetoderna uppfyller dock inte det lagstadgade kravet på vårdkvalitet vilket innebär att ingreppet inte får utföras av vårdpersonal.
Den straffrättsliga slutsatsen blir att de utredda vårdåtgärderna med hedersrelaterade motiv skulle kunna föranleda straffrättsligt ansvar för vårdpersonal. Principen om social adekvans rättfärdigar sjukvårdspersonals handlingar som under andra omständigheter skulle vara kriminella. Med hänsyn till åtgärdernas bristande förenlighet med vårdens kvalitetskrav samt att hederskultur inte är ett av rättsordningen skyddsvärt intresse kan principen om social adekvans inte rättfärdiga hymeningrepp och vissa oskuldsintyg.},
 author    = {Andersson, Frida},
 keyword   = {Straffrätt,Social adekvans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oskuldsintyg och hymeningrepp - En utredning om tillåtna vårdåtgärder i oskuldsrelaterade ärenden},
 year     = {2015},
}