Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Corporate social responsibility och aktiebolagets vinstsyfte

Kristoffersson, Johan LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
CSR, Corporate social responsibility, är ett begrepp som diskuterats intensivt under senare år och avser företagens samhällsansvar. Den fråga som särskilt legat till grund för debatten är om företagens vinstintresse ska stå tillbaka för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. Enligt den svenska aktiebolagslagens 3 kap. 3 § ska nämligen aktiebolag, om inte annat angivits i bolagsordningen, sträva efter att verksamheten är vinstmaximerande. CSR är ett mångtydigt begrepp som inrymmer många olika tolkningar. I den här uppsatsen ges begreppet en tredelad uppdelning för att tydliggöra den motsättning som kan uppstå mellan vinstsyftet och ett företags CSR-arbete. Vinstsyftet utgör en för aktiebolaget grundläggande princip och fungerar som... (More)
CSR, Corporate social responsibility, är ett begrepp som diskuterats intensivt under senare år och avser företagens samhällsansvar. Den fråga som särskilt legat till grund för debatten är om företagens vinstintresse ska stå tillbaka för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. Enligt den svenska aktiebolagslagens 3 kap. 3 § ska nämligen aktiebolag, om inte annat angivits i bolagsordningen, sträva efter att verksamheten är vinstmaximerande. CSR är ett mångtydigt begrepp som inrymmer många olika tolkningar. I den här uppsatsen ges begreppet en tredelad uppdelning för att tydliggöra den motsättning som kan uppstå mellan vinstsyftet och ett företags CSR-arbete. Vinstsyftet utgör en för aktiebolaget grundläggande princip och fungerar som ett skydd för aktieägarna gentemot att företagsledningen handlar i strid med deras intressen. CSR avser framför allt företagens påverkan på det omgivande samhället och frågorna som omgärdar CSR anknyter därför närmst till de rättsliga förutsättningar som företagsledningen har att arbeta utifrån. Detta eftersom företagsledningen är det organ i aktiebolaget vilket har till uppgift att fatta de för företaget styrande besluten.

I denna uppsats har syftet bland annat varit att undersöka förenligheten mellan aktiebolagets vinstsyfte och ett aktivt arbete med CSR. Undersökningen har främst riktat sig mot företagsledningens handlingskompetens inom ramen för vinstsyftet. Undersökningen av ledningens handlingskompetens sker i uppsatsen genom en beskrivning av de styrverktyg som aktiebolagslagen ger och de styrningsmekanismer som finns i aktiebolagsrätten. Uppsatsen visar i denna del att vinstsyftet är förenligt med CSR, men att CSR-arbete begränsas till att hålla sig inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat.

Uppsatsen ämnar även besvara frågan om aktiebolagsrätten bör vara förenlig med CSR. I denna del behandlas olika teorier kring om företag ska ta ett ansvar som sträcker sig utöver det egna företagets samt aktieägarnas intressen. De teorier som diskuteras står i kontrast till varandra främst på grund av att de menar att olika värden ska vara styrande i företagens beslutsfattande. På ena sidan står teorier som anser att vinstsyftet måste stå tillbaka för intressen som berör intressenter utanför företaget och att dessa andra intressen ska styra företagens handlande. På den andra sidan står mer traditionella teorier som menar att vinstsyftet ska låtas vara det styrande beslutskriteriet i företaget. I den slutsats som presenteras fastställs att aktiebolagsrätten bör vara förenlig med CSR och att gällande rätt ger ett enligt författaren tillräckligt utrymme för att ett sådant arbete ska kunna genomföras. (Less)
Abstract
CSR, Corporate social responsibility, is a concept that has been discussed intensively over the last couple of years. The question that especially has formed the basis of the discussion is wether the corporations interest in profit maximisation for it stockholders should stand back in favour of social responsibility. According to Chapter 3, Paragraph 3 in the Swedish Company Act (“Aktiebolagslagen” SFS 2005:551), management of joint-stock-companies should strive for maximisation of profit, unless the articles of association specifies otherwise. The term CSR has been given a lot of different meanings and definitions. In this thesis the term has been given a definition that divides it into three categories to illuminate the opposition that... (More)
CSR, Corporate social responsibility, is a concept that has been discussed intensively over the last couple of years. The question that especially has formed the basis of the discussion is wether the corporations interest in profit maximisation for it stockholders should stand back in favour of social responsibility. According to Chapter 3, Paragraph 3 in the Swedish Company Act (“Aktiebolagslagen” SFS 2005:551), management of joint-stock-companies should strive for maximisation of profit, unless the articles of association specifies otherwise. The term CSR has been given a lot of different meanings and definitions. In this thesis the term has been given a definition that divides it into three categories to illuminate the opposition that can arise between the corporate interest of profit maximisation according to the Swedish Company Act and CSR. The principle of profit maximisation constitutes a fundamental principle and works as protection for the stockholders against the management acting contrary to their interests. The definition of CSR given in this thesis refers mainly to the company’s impact on the surrounding society and environment. Therefore the questions arising in relation to CSR is primarily linked to the legal conditions that the management has to work in accordance with. The reason is that the management constitute the corporate body that has the role to make the crucial decisions for the company.

One of the purposes with this thesis is to study the compatibility between CSR and the principle of profit maximisation. The study has focused mainly towards the management’s action competence given by the principle of profit maximisation. The analysis of the management’s action competence has been done through a description of the tools given in the Company Act and Swedish corporate law to control the management’s behaviour. The conclusion given is that the principle of profit maximisation is compatible with CSR, but that companies who work with CSR has to do it within the frame given by the principle.

Another purpose with this thesis is to try to answer the question if the Swedish Company Act should be compatible with CSR. To answer this question a couple of theories on how companies should work with CSR are presented. The theories discussed stand in contrast with each other by presenting different views on which interests that should control the company’s actions. On the one hand theories are presented which deem that the principle of profit maximisation must stand back in favour of the interest of stakeholders outside of the company and that these stakeholders interests should govern the actions of the company. On the other hand more traditional theories are presented which deem that the stockholders interest in profit should be the main governing criterion. In the conclusion presented it is established that the Swedish Company Act should be compatible with CSR and that applicable corporate law gives enough action competence to the management to implement CSR in their work. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristoffersson, Johan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
associationsrätt, aktiebolagsrätt, aktiebolag, vinst, vinstmaximering, csr, corporate social responsibility
language
Swedish
id
8511723
date added to LUP
2016-02-23 15:10:33
date last changed
2016-02-23 15:10:33
@misc{8511723,
 abstract   = {CSR, Corporate social responsibility, is a concept that has been discussed intensively over the last couple of years. The question that especially has formed the basis of the discussion is wether the corporations interest in profit maximisation for it stockholders should stand back in favour of social responsibility. According to Chapter 3, Paragraph 3 in the Swedish Company Act (“Aktiebolagslagen” SFS 2005:551), management of joint-stock-companies should strive for maximisation of profit, unless the articles of association specifies otherwise. The term CSR has been given a lot of different meanings and definitions. In this thesis the term has been given a definition that divides it into three categories to illuminate the opposition that can arise between the corporate interest of profit maximisation according to the Swedish Company Act and CSR. The principle of profit maximisation constitutes a fundamental principle and works as protection for the stockholders against the management acting contrary to their interests. The definition of CSR given in this thesis refers mainly to the company’s impact on the surrounding society and environment. Therefore the questions arising in relation to CSR is primarily linked to the legal conditions that the management has to work in accordance with. The reason is that the management constitute the corporate body that has the role to make the crucial decisions for the company. 

One of the purposes with this thesis is to study the compatibility between CSR and the principle of profit maximisation. The study has focused mainly towards the management’s action competence given by the principle of profit maximisation. The analysis of the management’s action competence has been done through a description of the tools given in the Company Act and Swedish corporate law to control the management’s behaviour. The conclusion given is that the principle of profit maximisation is compatible with CSR, but that companies who work with CSR has to do it within the frame given by the principle.

Another purpose with this thesis is to try to answer the question if the Swedish Company Act should be compatible with CSR. To answer this question a couple of theories on how companies should work with CSR are presented. The theories discussed stand in contrast with each other by presenting different views on which interests that should control the company’s actions. On the one hand theories are presented which deem that the principle of profit maximisation must stand back in favour of the interest of stakeholders outside of the company and that these stakeholders interests should govern the actions of the company. On the other hand more traditional theories are presented which deem that the stockholders interest in profit should be the main governing criterion. In the conclusion presented it is established that the Swedish Company Act should be compatible with CSR and that applicable corporate law gives enough action competence to the management to implement CSR in their work.},
 author    = {Kristoffersson, Johan},
 keyword   = {associationsrätt,aktiebolagsrätt,aktiebolag,vinst,vinstmaximering,csr,corporate social responsibility},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate social responsibility och aktiebolagets vinstsyfte},
 year     = {2015},
}