Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det skatterättsliga företrädaransvaret - Ett hinder mot företagsamheten?

Karlsson, Fredrika LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att bolagets företrädare påförs personligt betalningsansvar när dess skatteskulder förfaller till betalning om företaget inte har börjat avvecklas. Företrädaren kan gå fri från ansvar under vissa omständigheter, främst med hänsyn till sjukdom i kombination med ålder. Den största skillnaden mellan skatterättsligt och aktiebolagsrättsligt företrädaransvar är att det skatterättsliga infaller i direkt anslutning till förfallodagen medan det aktiebolagsrättsliga är kopplat till förebyggande åtgärder, nämligen upprättande av kontrollbalansräkning och kallelse till bolagsstämmor.

Det skatterättsliga företrädaransvaret motiveras av att staten inte kan välja sina borgenärer, att det förebygger... (More)
Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att bolagets företrädare påförs personligt betalningsansvar när dess skatteskulder förfaller till betalning om företaget inte har börjat avvecklas. Företrädaren kan gå fri från ansvar under vissa omständigheter, främst med hänsyn till sjukdom i kombination med ålder. Den största skillnaden mellan skatterättsligt och aktiebolagsrättsligt företrädaransvar är att det skatterättsliga infaller i direkt anslutning till förfallodagen medan det aktiebolagsrättsliga är kopplat till förebyggande åtgärder, nämligen upprättande av kontrollbalansräkning och kallelse till bolagsstämmor.

Det skatterättsliga företrädaransvaret motiveras av att staten inte kan välja sina borgenärer, att det förebygger skattesmitning och att regleringen omfatta hela skattesystemet för att undgå skatteplanering. Skatterättsligt företrädaransvar har kritiserats då att två parallella regelsystem skapa osäkerhet om reglerna ska tillämpas. Dessutom anses företrädaransvaret ställa alltför höga krav på företrädarnas insikt i bolaget. Vidare anses personligt betalningsansvar infalla för tidigt.

Intressentmodellen visar att ekonomistyrning genom att prioritera olika intressenters intressen är nödvändig för företags överlevnad. Det skatterättsliga företrädaransvaret inskränker denna möjlighet. Vidare visar förhållandet att människor är riskaverta att det blir mindre gynnsamt att driva företag ju strängare påföljderna, och därmed högre riskerna, är. På senare tid har lagar och reglers negativa inverkan på tillväxten uppmärksammas. Regeringen har tillsatt flera utredningar för att minska antalet regler som påverkar företagare. Trots detta ansåg 27 % av svenska företrädare att lagar och regler är ett hinder för tillväxt år 2014.

Uppsatsen har tagit sikte på att utreda företrädaransvaret ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Analysen tar hänsyn till hur företagares intressen värderas och hur statens intresse av en effektiv lagstiftning ska tillgodoses. (Less)
Popular Abstract
Personal liability according to Swedish tax law (2011:1244) means that the company’s agents are at risk of personal liability for the company’s tax debts if the company has failed to pay its tax debts on the date of payment. Personal liability can be avoided if the company is liquidated no later than on the date of payment. The agent can be granted discharge during special conditions, mainly due to poor health combined with high age.

The Swedish Companies act (2005:551) also contains personal liability regulation. The main difference between the two legal frameworks is that the tax regulation can be applied immediately on the date of payment while the personal liability, due to the Swedish Companies act, is linked to preventive... (More)
Personal liability according to Swedish tax law (2011:1244) means that the company’s agents are at risk of personal liability for the company’s tax debts if the company has failed to pay its tax debts on the date of payment. Personal liability can be avoided if the company is liquidated no later than on the date of payment. The agent can be granted discharge during special conditions, mainly due to poor health combined with high age.

The Swedish Companies act (2005:551) also contains personal liability regulation. The main difference between the two legal frameworks is that the tax regulation can be applied immediately on the date of payment while the personal liability, due to the Swedish Companies act, is linked to preventive arrangements: creating a balance sheet for liquidation purposes and convening general meetings of shareholders.

The special regulation of taxes is motivated by the fact that the Swedish state can not choose its creditors and that it is necessary to prevent tax evasion. There has been a lot of criticism of the two separate regulations, saying they create uncertainty about the use of the rules. Furthermore, the tax regulation is considered to be too strict concerning the agents knowledge of the company as well as the early point in time on which personal liability is enforced.

The Stakeholder theory shows that it is vital for the survival of a company to be able to choose between different stakeholder interests, for example between the state, suppliers and shareholders. The tax regulation limits this possibility. Furthermore, the fact that people are risk averse makes it less valuable to run a business if the legal consequences are strict, since the risks become higher. Recently, the negative effects of laws and rules on financial growth have been observed. The government has launched several investigations in order to reduce the amount of legal rules affecting entrepreneurs. In spite of this, 27 % of Swedish company representatives considered laws and rules to be an obstacle of financial growth in 2014.

The purpose of this essay is to investigate personal liability through business perspective. The analysis takes the company interests and how the interest of the Swedish state to have an effective legislation should be valued in consideration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Fredrika LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, företagsekonomi, företrädaransvar
language
Swedish
id
8511750
date added to LUP
2016-02-23 15:11:53
date last changed
2016-02-23 15:11:53
@misc{8511750,
 abstract   = {Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att bolagets företrädare påförs personligt betalningsansvar när dess skatteskulder förfaller till betalning om företaget inte har börjat avvecklas. Företrädaren kan gå fri från ansvar under vissa omständigheter, främst med hänsyn till sjukdom i kombination med ålder. Den största skillnaden mellan skatterättsligt och aktiebolagsrättsligt företrädaransvar är att det skatterättsliga infaller i direkt anslutning till förfallodagen medan det aktiebolagsrättsliga är kopplat till förebyggande åtgärder, nämligen upprättande av kontrollbalansräkning och kallelse till bolagsstämmor. 

Det skatterättsliga företrädaransvaret motiveras av att staten inte kan välja sina borgenärer, att det förebygger skattesmitning och att regleringen omfatta hela skattesystemet för att undgå skatteplanering. Skatterättsligt företrädaransvar har kritiserats då att två parallella regelsystem skapa osäkerhet om reglerna ska tillämpas. Dessutom anses företrädaransvaret ställa alltför höga krav på företrädarnas insikt i bolaget. Vidare anses personligt betalningsansvar infalla för tidigt. 

Intressentmodellen visar att ekonomistyrning genom att prioritera olika intressenters intressen är nödvändig för företags överlevnad. Det skatterättsliga företrädaransvaret inskränker denna möjlighet. Vidare visar förhållandet att människor är riskaverta att det blir mindre gynnsamt att driva företag ju strängare påföljderna, och därmed högre riskerna, är. På senare tid har lagar och reglers negativa inverkan på tillväxten uppmärksammas. Regeringen har tillsatt flera utredningar för att minska antalet regler som påverkar företagare. Trots detta ansåg 27 % av svenska företrädare att lagar och regler är ett hinder för tillväxt år 2014. 

Uppsatsen har tagit sikte på att utreda företrädaransvaret ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Analysen tar hänsyn till hur företagares intressen värderas och hur statens intresse av en effektiv lagstiftning ska tillgodoses.},
 author    = {Karlsson, Fredrika},
 keyword   = {skatterätt,företagsekonomi,företrädaransvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det skatterättsliga företrädaransvaret - Ett hinder mot företagsamheten?},
 year     = {2015},
}