Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Annonseringsskyldighet vid offentliga upphandlingar - En studie av gällande rätt vid brådskande kontraktstilldelning

Wennerström, Oscar LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Då en myndighet upphandlar varor eller tjänster från en extern leverantör gäller som utgångspunkt att den offentliga upphandlingen ska annonseras. Regelverket bygger på unionsrättsliga direktiv med grundläggande principer som är tänkta att främja en öppen marknad inom hela EU. Denna uppsats behandlar de undantagsregler som gäller då en upphandlande myndighet har rätt att frångå annonseringsskyldigheten. Fokus i texten ligger på situationer då sådana direkttilldelningar får ske med stöd av att den upphandlande myndigheten befunnit sig i en synnerligt brådskande situation.
Uppsatsen är begränsad till att endast behandla upphandlingar som sker inom ramen för LOU. Vidare behandlar uppsatsen både upphandlingar som görs under och över EU:s... (More)
Då en myndighet upphandlar varor eller tjänster från en extern leverantör gäller som utgångspunkt att den offentliga upphandlingen ska annonseras. Regelverket bygger på unionsrättsliga direktiv med grundläggande principer som är tänkta att främja en öppen marknad inom hela EU. Denna uppsats behandlar de undantagsregler som gäller då en upphandlande myndighet har rätt att frångå annonseringsskyldigheten. Fokus i texten ligger på situationer då sådana direkttilldelningar får ske med stöd av att den upphandlande myndigheten befunnit sig i en synnerligt brådskande situation.
Uppsatsen är begränsad till att endast behandla upphandlingar som sker inom ramen för LOU. Vidare behandlar uppsatsen både upphandlingar som görs under och över EU:s tröskelvärden. Tillämpningsområdet för reglerna kring synnerlig brådska gäller nämligen för båda dessa typer av upphandlingar.
Tillämningen av undantagsbestämmelsen om synnerlig brådska ska enligt entydig praxis från EU-domstolen tillämpas restriktivt. Kontraktstilldelningen måste vara absolut nödvändig för att undantaget ska kunna tillämpas. Denna absoluta nödvändighet ska enligt praxis bl.a. bestå i tvingande hänsyn till människors, djurs och växters liv och hälsa. Således har Kammarrätten i flertalet domar exempelvis bedömt att leveranser av livsmedel och läkemedel klart utgjort absolut nödvändighet. Däremot har rätten till skolskjuts varit föremål för tvetydiga bedömningar. Vissa tjänster inom flytt och snöröjning utgör exempel på upphandlingar som inte ansetts vara absolut nödvändiga.
En upphandling som sker enligt undantagsbestämmelsen måste vidare ha varit det tidsmässigt enda möjliga alternativet för den upphandlande myndigheten. Den brådskande situation som uppstått ska ha varit oförutsedd för myndigheten och får inte bero på myndighetens eget agerande. Kraftigt ökad flyktingström under kort period har exempelvis medfört rätt för Migrationsverket att upphandla utan föregående annonseringsförfarande.
En inte sällan förekommande problematik är då upphandlande myndigheter hänvisar till synnerlig brådska på grund av utdragna överprövningsprocesser. Utifrån praxis kan man här dra slutsatsen att upphandlande myndigheter bör ta höjd för åtminstone överprövning i en instans för att kravet på oförutsebarhet ska anses uppfyllt. I linje med detta har en upphandlingsutredning nyligen presenterat lagförslag på området. Kritik har dock framförts och rättsläget kan inte anses vara helt klart. (Less)
Popular Abstract
When authorities procure goods or services from external providers, the starting point is that the Public Procurement is advertised. The regulations builds into EU law directive with fundamental principles that are meant to promote an open market across the EU. This paper deals with the exclusion rules that allow a contracting authority to waive the publication requirement. The content is highlighting situations where such direct awards may be made when the contracting authority is handling a situation of exceptionally grave urgency.
The essay is limited to only treat procurements that are done in the framework of LOU (the main Swedish public procurement law). Furthermore, the essay treats procurements both under and above the EU... (More)
When authorities procure goods or services from external providers, the starting point is that the Public Procurement is advertised. The regulations builds into EU law directive with fundamental principles that are meant to promote an open market across the EU. This paper deals with the exclusion rules that allow a contracting authority to waive the publication requirement. The content is highlighting situations where such direct awards may be made when the contracting authority is handling a situation of exceptionally grave urgency.
The essay is limited to only treat procurements that are done in the framework of LOU (the main Swedish public procurement law). Furthermore, the essay treats procurements both under and above the EU threshold values. The scope of the rules for extreme urgency remains, for both of these types of procurements.
The scope of the derogation for “extreme urgency” is, according to practices from the EU Court, to be applied strictly. Contracts must be an absolute necessity if an exemption is to be applied. This absolute necessity is, according to court practice, consisting of overriding reasons of human, animal and plant life and health. The swedish court of appeal has several times, for example, estimated that food and medicine supplies constituted absolute necessities. However, the right to school transport was the subject of ambiguous assessments. Some services within, for example, snow removal have not been considered constituting absolute necessities.
A procurement made due to extreme urgency must also have been the timing only possible option for the contracting authority. The urgency of the situation must have been unforeseen to the authority and must not depend on the actions of the authority itself. Greatly increased flow of refugees under a short period of time, for example, jusified Migration authorities to procure without prior proceedings.
A particular problem is where contracting authorities refer to extreme urgency because of lengthy appeal processes. Based on practice, the contracting authorities should least allow for one trying in court if the requirement of unpredictability shall be considered fulfilled. A swedish procurement inquiry has recently introduced a proposal of new national law in the area. Criticism has raised over the matters above, and the legal area is not considered to be perfectly clear. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerström, Oscar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig rätt, Offentlig upphandling, Public procurement
language
Swedish
id
8511774
date added to LUP
2016-02-24 08:12:34
date last changed
2016-02-24 08:12:34
@misc{8511774,
 abstract   = {Då en myndighet upphandlar varor eller tjänster från en extern leverantör gäller som utgångspunkt att den offentliga upphandlingen ska annonseras. Regelverket bygger på unionsrättsliga direktiv med grundläggande principer som är tänkta att främja en öppen marknad inom hela EU. Denna uppsats behandlar de undantagsregler som gäller då en upphandlande myndighet har rätt att frångå annonseringsskyldigheten. Fokus i texten ligger på situationer då sådana direkttilldelningar får ske med stöd av att den upphandlande myndigheten befunnit sig i en synnerligt brådskande situation.
	Uppsatsen är begränsad till att endast behandla upphandlingar som sker inom ramen för LOU. Vidare behandlar uppsatsen både upphandlingar som görs under och över EU:s tröskelvärden. Tillämpningsområdet för reglerna kring synnerlig brådska gäller nämligen för båda dessa typer av upphandlingar.
	Tillämningen av undantagsbestämmelsen om synnerlig brådska ska enligt entydig praxis från EU-domstolen tillämpas restriktivt. Kontraktstilldelningen måste vara absolut nödvändig för att undantaget ska kunna tillämpas. Denna absoluta nödvändighet ska enligt praxis bl.a. bestå i tvingande hänsyn till människors, djurs och växters liv och hälsa. Således har Kammarrätten i flertalet domar exempelvis bedömt att leveranser av livsmedel och läkemedel klart utgjort absolut nödvändighet. Däremot har rätten till skolskjuts varit föremål för tvetydiga bedömningar. Vissa tjänster inom flytt och snöröjning utgör exempel på upphandlingar som inte ansetts vara absolut nödvändiga.
	En upphandling som sker enligt undantagsbestämmelsen måste vidare ha varit det tidsmässigt enda möjliga alternativet för den upphandlande myndigheten. Den brådskande situation som uppstått ska ha varit oförutsedd för myndigheten och får inte bero på myndighetens eget agerande. Kraftigt ökad flyktingström under kort period har exempelvis medfört rätt för Migrationsverket att upphandla utan föregående annonseringsförfarande.
	En inte sällan förekommande problematik är då upphandlande myndigheter hänvisar till synnerlig brådska på grund av utdragna överprövningsprocesser. Utifrån praxis kan man här dra slutsatsen att upphandlande myndigheter bör ta höjd för åtminstone överprövning i en instans för att kravet på oförutsebarhet ska anses uppfyllt. I linje med detta har en upphandlingsutredning nyligen presenterat lagförslag på området. Kritik har dock framförts och rättsläget kan inte anses vara helt klart.},
 author    = {Wennerström, Oscar},
 keyword   = {Offentlig rätt,Offentlig upphandling,Public procurement},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Annonseringsskyldighet vid offentliga upphandlingar - En studie av gällande rätt vid brådskande kontraktstilldelning},
 year     = {2015},
}